Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vodné dielo Slatinka - interpelácia

Vážený pán

Ing. Peter Žiga, PhD.

Minister životného prostredia SR

Bratislava 28. 1. 2013

Vážený pán minister,

interpelujem Vás vo veci postupu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a ním (z)riadených organizácií vo veci plánovaného Vodného diela (VD) Slatinka.

Pokiaľ som dobre informovaný, Európska komisia v r. 2012 požiadala Slovenskú republiku o doplnenie biotopov a niektorých lokalít do zoznamu území európskeho významu. Medzi týmito konkrétnymi požadovanými lokalitami bola aj lokalita Slatina - vodný tok s brehovými porastmi a cennými spoločenstvami plus vybrané priľahlé lesné spoločenstvá. To všetko v potenciálnom zátopovom území uvažovaného VD Slatinka. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) už začala spracúvať návrh hraníc týchto požadovaných lokalít. Následne vraj prišiel pokyn z MŽP SR a ústredia ŠOP SR a výsledok je ten, že navrhované Územie európskeho významu Slatina už v návrhu doplnenia pre Európsku komisiu nie je.

Moja prvá otázka v rámci tejto interpelácie preto znie, či je to pravda. Ak áno, žiadam o vecné zdôvodnenie, ako aj informáciu o tom, kto konkrétne a na základe akých pohnútok takýto pokyn, resp. pokyny vydal.

Ďalšia moja otázka na Vás, vážený pán minister, je, ako chce MŽP SR zdôvodniť Európskej komisii nerešpektovanie jej požiadavky chrániť územie európskeho významu?

Ešte zásadnejšia je však otázka, prečo ministerstvo, ktoré má povinnosť prírodu chrániť, podporuje jej devastáciu, a to aj v prípade vzácnych území európskeho významu? V tomto konkrétnom prípade som totiž predpokladal, že po 18 rokoch polemík na tému VD Slatinka bude dostatočne jasné - a to v prvom rade MŽP SR a ŠOP SR - prečo je prírodu a krajinu v lokalite Slatina potrebné chrániť, a nie zničiť.

Na záver mi dovoľte, vážený pán minister, vysloviť vážne znepokojenie z toho, ako Vaše ministerstvo a ním riadená Štátna ochrana prírody SR opäť raz ustupujú tlakom namiereným proti prírode, krajine a životnému prostrediu.

S pozdravom a nádejou na skorú, vecnú a vyčerpávajúcu odpoveď.

                                                                     Mikuláš Huba v. r., poslanec NR SR