Návrhy zákonov

K novele rokovacieho poriadku Národnej rady SR

DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Mikuláša Hubu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky               č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

Dôvodová správa k NÁVHU SKUPINY POSLANCOV na vydanie ZÁKONA o ZÁKAZE GMO

Z dôvodu nečinnosti vlády SR k podaniu žiadosti podľa čl. 26c novely smernice a v súlade s vyššie uvedeným postupom prijímania opatrení, hlavným účelom zákona je zakotviť všeobecný zákaz pestovania GM rastlín, pričom za pestovanie sa považujú aj poľné pokusy. Zákaz pestovania nemôže byť vzhľadom k európskej legislatíve bezpodmienečný.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva.

Zdôvodnenie návrhu novely zákona o ovzduší na schôdzi NR SR (19. 6. 2015)

Ovzdušie v zmysle nášho právneho poriadku musí byť chránené pred vnášaním znečisťujúcich látok, produkovaných priemyselnou činnosťou. Táto požiadavka je o to dôležitejšia, ak znečisťujúce látky bezprostredne negatívne vplývajú na kvalitu života ľudí, pričom za takýto vplyv je potrebné považovať aj zápach, ktorý možno považovať za jeden z aspektov znečistenia ovzdušia.

Návrh novely zákona o cestnej premávke

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

Návrh novely zákona o dani z príjmov

Predloženým návrhom sa navrhuje umožniť daňovníkom jednorazovo odpísať elektromobil. Ak sa daňovník elektromobil nerozhodne jednorazovo odpísať, odpisuje ho klasicky ako osobný automobil.

Návrh novely zákona o ovzduší

Predkladaný návrh zákona má za cieľ chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Okrem toho dáva možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov, ktorých obťažuje zápach, dať podnet na konanie okresnému úradu...

Návrh na vydanie "lazníckeho" zákona

Vážený pán
Peter Pellegrini

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a

Vážený pán predseda,

"Pozmeňovák", ktorý prešiel

Pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, predložený poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Jankou Šípošovou, Mikulášom Hubom, Evou Horváthovou a Miroslavom Kadúcom.

Stránky