Práca poslanca

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 44. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci november 2015.

Procedurálne návrhy na doplnenie 56. schôdze NR SR

  1. Navrhujem, aby Národná rada požiadala verejnú ochrankyňu práv o prednesenie správy o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ešte na tejto schôdzi a aby súčasťou tejto správy bola aj informácia a stave dodržiavania ústavného práva na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informovanie o ňom.

Odôvodnenie: Považujem za žiaduce, aby sme takúto správu prerokovali, vzhľadom na množiace sa podnety, ktoré vo sfére nedodržiavania ľudských práv dostávame.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 42. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci september 2015.

List prezidentovi vo veci novely stavebného zákona

Vážený pán prezident, ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň členovia vecne príslušných parlamentných výborov si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nepodpísali a na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky vrátili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Tri procedurálne návrhy na úvod schôdze NR SR

Procedurálne návrhy poslanca Mikuláša Hubu pri schvaľovaní programu 54. schôdze NR SR.

Huba: Informácia o aktivitách v 40. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci júl 2015.

STANOVISKO ZO SZOPK KOŠICE 2013 K ROZHODNUTIU MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRERUŠIŤ KONANIE O URČENÍ PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA „KAMENNÉ“

Týždeň po tom, čo bola v médiách zverejnená informácia o údajnom zastavení konania o novom prieskumnom území Kamenné vysvitlo, že ministerstvo životného prostredia uvedené konanie v skutočnosti len prerušilo!

Stránky