Peter Žiga

Cap záhradníkom

Príspevok poslanca Mikuláša Hubu v diskusii k odvolávaniu ministra životného prostredia SR Petra Žigu.

VD Gabčíkovo je podľa ministra Žigu riziková infraštruktúra

Reakcia poslanca M. Hubu na vystúpenie ministra Žigu na 59. schôdzi NR SR, 11. 12. 2015.

Moje skúsenosti s odpoveďami na interpelácie v tomto volebnom období

V predchádzajúcich týždňoch som sa na členov vlády obrátil so 17 interpeláciami, z toho odpoveď som už dostal na 15 z nich. Ale nebudem sa venovať len týmto posledným odpovediam. Skôr sa pokúsim o stručné zovšeobecnenie mojich poznatkov a skúseností s odpoveďami členov vlády na interpelácie v celkom uplynulom volebnom období, pričom budem vychádzať z reprezentatívneho súboru viac ako 120 dokumentov. Podotýkam, že s interpeláciami som sa v tomto volebnom období obrátil na všetkých členov vlády (aj keď nie na všetkých rovnako často).

Odpoveň na interpeláciu M. Hubu vo veci skládky CHZJD vo Vrakuni

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci skládky CHZJD vo Vrakuni (interpelácia TU) odpovedal minister životného prostredia SR Peter Žiga:

Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1542

 

Odpoveď na interpeláciu vo veci skládky odpadov v Považskom Chlmci

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci skládky odpadov v Považskom Chlmci (interpelácia tu) odpovedal minister životného prostredia SR Peter Žiga:

Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 1542

Skládka odpadov v Považskom Chlmci: interpelácia ministra životného prostredia SR

Na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora reagovala SR tak, že doteraz nevydala platné rozhodnutie, iba predbežné opatrenie na zákaz ukladania odpadu na skládku v Považskom Chlmci. Na predmetnú skládku odpadov sa od 1. 1. 2014 odpad nevozí, ale nie sú prijaté opatrenia na jej uzavretie a rekultiváciu v zmysle požiadavky ESD i miestnych obyvateľov.

Skládka CHZJD vo Vrakuni: interpelácia ministra životného prostredia SR

Vážený pán minister, ako je Vám iste známe, v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa (a čiastočne i MČ Ružinov) sa nachádza skládka toxického odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD), ktorá predstavuje ohrozenie zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, čo by malo doslova fatálne následky. Táto skládka toxického odpadu zaberá plochu približne 4,65 hektára.

Interpelácia vo veci hausbótov na Dunaji - adresát: minister životného prostredia SR

Vážený pán minister, kauza výstavby a prevádzky tzv. hausbótov na dunajských ramenách pod Bratislavou je pomerne často medializovaná a spôsobuje verejné pohoršenie. Dovoľte mi preto, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami na túto tému:

Interpelácia vo veci výrubu časti lužného lesa v Rusovciach - adresát: minister životného prostredia SR

Vážený pán minister, prednedávnom došlo k výrubu časti lužného lesa v k. ú. bratislavskej Mestskej časti Rusovce. Dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s nasledujúcimi otázkami:

Finančné náhrady podľa zákona o ochrane prírody a krajiny: interpelácia adresovaná MŽP SR

Z mne dostupných informácií vyplýva, že ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu nemá vyhotovený zoznam pozemkov v zmysle citovaného ustanovenia § 61 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ako ani nemá vypočítanú výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných náhrad podľa ustanovenia § 61 ods. 5 zákona o ochrane prírody.

Stránky