Výzva vláde SR: Zastavte ničenie horských lesov!

September 2017, Bratislava

Slovenský ochranársky snem a ďalšie dolu podpísané organizácie a osoby vyjadrujú hlboké znepokojenie nad masívnou ťažbou a výstavbou lesných ciest v horských lesoch Slovenska. Posledné zvyšky nerozdrobených prirodzených a prírodných lesov miznú bezprecedentnou rýchlosťou, a to aj v najvýznamnejších veľkoplošných chránených územiach – v národných parkoch.

Spolu s lesmi strácame aj jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo. Nadmernou ťažbou a chaotickou výstavbou ciest zvyšujeme riziko povodní a sucha, zrýchľujeme deštrukciu pôdy, prispievame k zvyšovaniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, ničíme biologickú rozmanitosť, turistický potenciál našich hôr a tiež charakteristický ráz krajiny hlbokých západokarpatských horských lesov. Prejavy deštrukcie sú jasne viditeľné a odborne nespochybniteľné.

Naposledy to boli povodne pod rúbaniskami v Nízkych Tatrách. Stav populácií niektorých chránených druhov je „vďaka“ ťažbe a doprave dreva kritický. Tetrov hlucháň, symbol prirodzených horských lesov, je na pokraji vyhynutia. Niet divu, že situácia vážne znepokojuje verejnosť.

Vláda Slovenskej republiky dlhodobo ignoruje tento problém. Nerieši ho nielen na súkromných, ale ani na štátnych pozemkoch. Regulácia ťažby a výstavby ciest v národných parkoch je len formálnou možnosťou, väčšinou bez reálneho použitia formou zákazu týchto činností, či trvalejšie formou vyhlásenia prísne chránených zón.

Zodpovednosť za obrovské škody vzniknuté zničením našich najhodnotnejších ekosystémov je jednoznačne na strane vlády SR a vecne príslušných ministerstiev (MPRV SR, MŽP SR). Majú dostatok informácií o následkoch rozsiahlej ťažby a všetky nástroje na jej reguláciu. Nečinnosť vlády a ministerstiev preto vyvoláva obavy o to, čie záujmy ochraňujú. Sú to záujmy všetkých ľudí a ich ústavou deklarované práva na priaznivé životné prostredie, alebo záujmy úzkej skupiny ľudí, ktorých krátkodobý profit sa realizuje na úkor dlhodobých strát celej spoločnosti?

Vyzývame vládu k okamžitým krokom na zastavenie ničenia horských lesov. Vláda by mala použiť dostupné legislatívne nástroje na bezodkladné zastavenie ťažby a výstavby ciest v posledných zvyškoch pralesov, ako aj vo všetkých lesoch, kde dodnes prežil tetrov hlucháň, aby sme predišli vyhynutiu tohto druhu. Vláda by tiež mala prijať záväzok na zvýšenie podielu prísne chránených území na najmenej 5 % z rozlohy Slovenskej republiky a na prijatie zonácie národných parkov podľa medzinárodne uznávaných kritérií.

Práve bezzásahové územia a zladenie využívania krajiny s ochranou prírody prostredníctvom zón ochrany sú nevyhnutnými predpokladmi pre dosiahnutie minimálnych štandardov dobrého spravovania národných parkov.

Autori výzvy:

Ing. Erik Baláž, Arolla film

Ing. Ľubica Trubíniová, ochranárka, Slovenský ochranársky snem

Ing. Ján Topercer, CSc., ekológ, Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica

Ing. Martin Mikoláš, PhD., Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., geograf a environmentalista, Slovenský ochranársky snem

Ing. Karol Kaliský, lesník, filmár, Arolla Film

 

Podporujúce organizácie:

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) – Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

WWF Slovensko – Mgr. Miroslava Plassmann, PhD.

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život/SR – Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., predseda

Klub stráže prírody – Mgr. Andrej Kovarik

Inciatíva Naše Karpaty – Jakub Mrva, Marek Páva

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát – RNDr. Peter Straka, PhD., výkonný riaditeľ a správca

MV SZOPK v Bratislave – Ing. Katarína Šimončičová

OZ PRALES – Ing. Lenka Hrúzová

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín – Mgr. Richard Medal

CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – Ing. Daniel Lešinský, PhD.

Nadácia AEVIS – Rastislav Mičaník

OZ SOSNA – Ing. Štefan Szabó, PhD., predseda, RNDr. Silvia Szabóová, riaditeľka

OZ TATRY – Mgr. Rudolf Pado

OZ Tilia – RNDr. Eva Stanková, PhD.

ZO SZOPK č. 6 v Bratislave – MUDr. Peter Tatár

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA – Eulália Štefanová, predsedníčka správnej rady

Centrum environmentálnej a etickej výchovy – Mgr. Juraj Hipš

Inštitút vodnej politiky – RNDr. Elena Fatulová, predsedníčka

Centrum pre filantropiu – Mgr. Marcel Zajac

EKOCENTRUM Senica – RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka

OZ Hrad-Slavín – Sabína Barborjak, predsedníčka

Lesoochranárske zoskupenie VLK – Ing. Juraj Lukáč, náčelník

Ochrana dravcov na Slovensku – Ing. Boris Maderič, podpredseda

Priatelia Zeme – SPZ – Branislav Moňok, podpredseda

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko – Mgr. Miroslav Demko, riaditeľ

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ – RNDr. Tomáš Kušík, PhD., predseda

VIA IURIS – Milan Šagát, riaditeľ

Združenie Slatinka – Ing. Jana Pavlíková, koordinátorka

Hnutí Duha – Jiří Koželouh, programový riaditeľ, ČR

Po odoslaní vláde výzvu podporili:

OZ Natura Rusovce – Mgr. Vladimír Mokráň, tajomník

Association of Parks in Bulgaria – Zornitsa Stratieva, coordinator

 

Podporujúci odborníci a odborníčky:

Mgr. Alexander Ač, PhD.

Ústav výskumu globálnej zmeny v. v. i. AV ČR Brno (www.CzechGlobe.cz)

Ing. Jana Adamová

produktová manažérka, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Ing. Erik Baláž

ekológ, filmár, Arolla Film

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.

krajinný ekológ

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

vedecký a pedagogický pracovník, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK

Mgr. Ivana Daubnerová, PhD.

genetička, Ústav zoológie SAV

Mgr. Michal Deraj

krajinár, ŠOP SR – Správa CHKO Dunajské luhy

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

ekológ, vysokoškolský učiteľ, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

botanik, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Martin Dobrý

ekológ, doktorand, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

RNDr. Peter Gajdoš, CSc.

ekológ, zoológ, vedúci Pobočky Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

krajinná ekologička

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

vedecká pracovníčka v oblasti rastlinných biotechnológií, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Elena Fatulová

hydrogeologička, Inštitút vodnej politiky

Mgr. Katarína Hegedüšová Vantarová, PhD.

botanička, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Juraj Hipš

riaditeľ a lektor, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

RNDr. Iva Hodálová, CSc.

botanička, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Martin Hojsík

Strategies & Campaigns

Mgr. Zuzana Homolová

pedagogička, výtvarníčka a hudobníčka

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

geograf a environmentalista, Slovenský ochranársky snem

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

krajinná architektka, REC Bratislava

Mgr. Štefan Jančo

environmentalista, Nadácia Ekopolis

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.

vedecký pracovník, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

vedúci vedecký pracovník, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Karol Kaliský

lesník, filmár, Arolla Film

Mgr. Peter Kaňuch, PhD.

vedecký pracovník – ekológ, Ústav ekológie lesa SAV

Ing. Ľubica Kolková

starostka MČ Devín Bratislava

RNDr. Ľubica Krištofová

riaditeľka, Ekocentrum Senica

Mgr. Peter Kučera, PhD.

botanik, Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

meteorológ a klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

environmentalista, CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.

vysokoškolský pedagóg

Mgr. Pavol Littera, PhD.

výskumný pracovník, Prírodovedecká fakulta UK, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.

odborný asistent v odbore zoológia, Ústav ekologických a biologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Ing. Boris Maderič

ekológ, Ochrana dravcov na Slovensku

Mgr. Peter Manko, PhD.

vysokoškolský učiteľ, ekológ

Mgr. Richard Medal

riaditeľ, Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín

Ing. Klaudia Medalová

štatutárka, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

MUDr. Juraj Mesík

environmentalista a publicista

Ing. Martin Mikoláš, PhD.

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

zoológ, vysokoškolský učiteľ, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK

Bc. Viera Minarovičová

študentka environmentalistiky, Prírodovedecká fakulta UK, Združenie Slatinka

RNDr. Andrej Mock, PhD.

zoológ a ekológ, odborný asistent, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Zuzana Dovalová

environmentalistka, CEEV Živica

Ing. Peter Medveď

riaditeľ, Nadácia Ekopolis

Mgr. Rudolf Pado

predseda a projektový manažér, OZ TATRY

Mgr. Andrej Popovič

ENVIHIKE – služby v oblasti ekoturizmu

Ing. Martina Paulíková

ekologička, Združenie Slatinka

Ing. Jana Pavlíková

ekologička, Združenie Slatinka

Ing. Drahomír Stano

lesník

Mgr. Jozef Pecho

klimatológ

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

architekt, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Vladimír Pirošík

advokát

Mgr. Miroslava Plassmann, PhD.

WWF, koordinátorka pre Slovensko

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

urbanistka

doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.

samostatný vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV, Bratislava

Mgr. Jozef Ridzoň

SOS/BirdLife Slovensko

Juraj Rizman

environmentalista

Ing. Ladislav Roller, PhD.

samostatný vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV, Bratislava

Mgr. Andrea Rúfusová, PhD.

ekologička, odborná asistentka, Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.

ekológ, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

MVDr. Samuel Pačenovský

člen S-O-S

Bc. Andrej Somora

Ochrana prírody Podunajska

RNDr. Eva Stanková, PhD.

štatutárka, OZ Tilia

RNDr. Peter Straka, PhD.

geológ a ochranár, výkonný riaditeľ a správca, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

Ing. Marek Svitok, PhD.

ekológ, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

prof. Ing. Miroslav Svoboda, PhD.

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Štefan Szabó, PhD.

environmentalista, predseda, SOSNA, o. z.

RNDr. Silvia Szabóová

riaditeľka, SOSNA, o. z.

Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.

geograf, Geografický ústav SAV

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

botanik, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Mária Šibíková, PhD.

botanička, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

environmentalista, ochranár

Ing. Katarína Šimončičová

ochranárka

RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc.

hydrobiológ, vedúci oddelenia ekológie živočíchov, Ústav zoológie SAV

Mgr. Kristína Švolíková, PhD.

ekologička, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK

Eulália Štefanová

ochranárka

Ing. Ján Topercer, CSc.

ekológ, Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica

Ing. Ľubica Trubíniová

ochranárka

Ing. Juraj Tužinský

lesník (SZČO)

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

zoológ, ekológ a vysokoškolský pedagóg, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

RNDr. Milan Valachovič, CSc.

botanik, samostatný vedecký pracovník, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Tomáš Vida, PhD.

ochranár, Nadácia Aevis

Mgr. Imrich Vozár

právnik

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

ekológ, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

Mgr. Marcel Zajac

environmentalista, Centrum pre filantropiu

RNDr. Matej Žiak, PhD.

kurátor entomológ, Slovenské národné múzeum v Martine

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

krajinná ekologička, Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Ľudovít Vašš

ekológ, ovocinár, OZ Pangaea

Ján Veselý

ovocinár, OZ Tilia

RNDr. Anna Zemanová

členka S-O-S

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia, Centrum biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ing. arch. Zuzana Kierulfová

architektka, ArTUR – trvaloudržateľná architektúra – OZ Artur

Mgr. Eva Kováčechová

riaditeľka, Centrum právnej pomoci

Mgr. Dušan Šácha

Aqua vita – spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV, Bratislava

Mgr. Matej Kautman

zoológ, vedecko-technický pracovník,  Ústav zoológie SAV, Bratislava

Mgr. Barbara Mangová, PhD.

vedecká pracovníčka, zoologička, Ústav zoológie SAV, Bratislava

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

mykologička a vedúca botanického oddelenia, SNM-Prírodovedné múzeum

Mgr. Hana Majerová, PhD.

biologička, odborná asistentka, STU

 

Po odoslaní vláde výzvu podporili:

Mgr. Bruno Jakubec, PhD.

odborný asistent, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

Mgr. Ján Kautman

zoológ, SNM - Prírodovedné múzeum

Branislav Moňok

ochranár

RNDr. Eva Uherčíková, CSc.

Prírodovedné múzeum SNM Bratislava

RNDr. Mária Zaliberová, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

Mgr. Jozef Fiala

ekológ, Arolla Film

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

geograf, environmentalista, Geografický ústav SAV

RNDr. Ján Hanušin, CSc.

geograf, environmentalista, Geografický ústav SAV

Ing. Peter Augustín

ochranca prírody a krajiny

 

Podporujúca verejnosť:

Mgr. Samuel Smetana

hudobník

doc. Zuzana Kronerová

herečka, vysokoškolská pedagogička

Mgr. Vladimír Mokráň

programátor, IT analytik, člen ZO SZOPK č. 6

MUDr. Peter Tatár

lekár

prof. Juraj Nvota

divadelný a filmový režisér, pedagóg, VŠMU Bratislava

Mgr. Tomáš Peciar

webový, tlačový a grafický dizajnér, Cyklokoalícia

Daniel Pastirčák

teológ, básnik

Mgr. Daniela Fröhlichová

učiteľka (v. v.)

Ing. František (Fero) Guldan

výtvarník

Soňa Párnická

nezávislá aktivistka, iniciatíva Bratislava otvorene

Mgr. art. Viera Dubačová

divadelná režisérka, aktivistka, členka platformy Banskobystrická alternatíva

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Elektrotechnický ústav SAV

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Elektrotechnický ústav SAV

Sabína Barborjak

predsedníčka, OZ Hrad-Slavín

Ing. Alexander Vágner

architekt

 
Po odoslaní vláde výzvu podporili:

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

politický analytik

Iveta Križanová

učiteľka

Andrej Križan

asistent konateľa

Viera Juricová

vedúca predajne

Ing. Peter Kiráľ

konateľ spoločnosti AQUAFUTUR

Mgr. Katarína Kiráľová

konateľka spoločnosti AQUAFUTUR

Lucia Bendíková

vedúca vzdelávania

Ing. arch. Lucia Štasselová

architektka, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Bratislava

Mgr. Kristína Hudeková

novinárka

Alexandra Haukvitzová

dôchodkyňa

Alena Uričová

 

Richard Ripka

administratívny pracovník, Vodohospodárska výstavba, š.p.

Mgr. Alica Jankovičová

etnologička, Rektorát UK Bratislava

 

 
Podporujúci odborníci a odborníčky zo zahraničia:

Simon Birrer

Schweizerische Vogelwarte/Swiss Ornithological Institute, Sempach (Švajčiarsko)

Dr. Kurt Bollmann, PhD.

Eidg. Forschungsanstalt WSL – Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology, Birmensdorf (Švajčiarsko)

M.Sc. Joy Coppes

Forest Research Institute of Baden-Württemberg, Abt. Wald und Gesellschaft, Arbeitsbereich Wildtierökologie, Freiburg (Nemecko)

Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Oddělení ukládání uhlíku v krajině, České Budějovice (ČR)

Vojtěch Čada, PhD.

Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR)

Univ. Prof. Dr. Georg Gratzer

Institute of Forest Ecology, Department of Forest and Soil Sciences, BOKU – University for Natural Resources and Life Sciences, Wien (Rakúsko)

Alexander Grendelmeier

Swiss Ornithological Institute, Department Ecological Research, Sempach (Švajčiarsko)

Dipl. Biol. Markus Handschuh

University of Freiburg & IUCN Grouse Specialist Group (Nemecko)

Jan Hofmeister, PhD.

 

Markus Immitzer

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Department of Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences, Institute of Surveying, Remote Sensing and Land Information (IVFL), Wien (Rakúsko)

Ing. Pavel Janda, PhD.

Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR)

Prof. Bengt-Gunnar Jonsson

Department of Natural Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall (Švédsko)

Dipl. Biol. Torsten Kirchner

Wildland-Stiftung Bayern, Gebietsbetreuer NSG Lange Rhön, Oberelsbach (Nemecko)

Ronald Ledermüller

Naturpark Fichtelgebirge, Wunsiedel (Nemecko)

Dr. Tobias Ludwig

Wildlife Ecology and Management, Faculty of Environment and Natural Resources, University of Freiburg, Freiburg (Nemecko)

Dr. Ursula Nopp-Mayr

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Wien (Rakúsko)

Gabriel Paun

Agent Green (Rumunsko)

doc. Mgr. Jiří Reif, PhD.

Ústav pro životní prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie (ČR)

Frederik Sachser

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Wien (Rakúsko)

Gabriel Schwaderer

EuroNatur Stiftung, Radolfzell (Nemecko)

Meelis Seedre, PhD.

Swedish University of Agricultural Sciences, Centre of Southern Swedish Forest Research (Švédsko)

Dr. rer. silv. Ralf Siano

member of grouse specialist group, Dresden (Nemecko)

prof. Ing. Miroslav Svoboda, PhD.

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR)

Dr. rer. nat. Simon Thorn

Field Station Fabrikschleichach, Biocenter, University of Würzburg, Rauhenebrach (Nemecko)

Esther del Val Alfaro

Department of Ecosystem Monitoring, Research and Wildlife Conservation, Black Forest National Park, Bad Peterstal-Griesbach (Nemecko)

Vlado Vančura

European Wilderness Society

Ing. Ivana Vašíčková

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., odbor ekologie lesa, Brno (ČR)

Mgr. Ondřej Volf

Ametyst, občanské sdružení (ČR)

prof. Jaroslav Vrba

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů, České Budějovice (ČR)

B. Sc. Marcel Wirth

 

Dr. nat. techn. Margit Zohmann-Neuberger

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Wien (Rakúsko)

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno (ČR)

prom. biol. Pavel Šremer

biolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ČR)

prof. Dr. hab. Tomasz Wesołowski

chair, Laboratory of Forest Biology, Wrocław University (Poľsko)

prof. Dr. hab. Beata Gabryś

Faculty of Biological Sciences University of Zielona Góra (Poľsko)

prof. Dr. hab. Grzegorz Gabryś

Faculty of Biological Sciences University of Zielona Góra (Poľsko)

prof. Dr. hab. Zbigniew Głowaciński

Institut Ochrony Przyrody PAN, Kraków (Poľsko)

PD Dr. Jürgen Dengler

Research Group Vegetation Ecology, Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Grüental, Wädenswil (Švajčiarsko)

 
Po odoslaní vláde výzvu podporili:

Dipl. Ing. agr. Birgit Gödert-Jacoby

natur&ëmwelt (Luxembursko)

Ing. Václav Tomášek

zoolog, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (ČR)

Tatiana Kuzmenko

Ukrainian Society for the Protection of Birds (Ukrajina)

Eng. Toma Georgiev Belev

Chairman of Association of Parks in Bulgaria (Bulharsko)

Eng. Zornitsa Velinova Stratieva

Coordinator of Association of Parks in Bulgaria (Bulharsko)

Konstantina Ntemiri

Environmental Policy Officer, Anti-Poison Task Force Coordinator, Hellenic Ornithological Society (Grécko)

Barbara Mc Allister M.Sc.

Wildlife Ecology and Wildlife Management, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Rakúsko)

 
Súvisiace vedecké články:

MIKOLÁŠ, Martin, a kol. Forest management impacts on capercaillie (Tetrao urogallus) habitat distribution and connectivity in the Carpathians. Landscape Ecology, 2017, 32/1: 163–179.

MIKOLÁŠ, Martin, a kol. Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto? Sylvia, 2013, 49: 79–98.

 

Fotodokumentácia: http://bit.ly/2vM75wP

 

Kontaktné osoby:

Ing. Erik Baláž

Tel.: 0911 779 010, e-mail: ebalaz77@gmail.com

Ing. Ján Topercer, CSc.

Tel.: 0907 466 314, e-mail: jano.topercer@gmail.com