S-O-S PODPORUJE: Osloboďme národné parky!

Petícia za reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku

Za posledných 30 rokov namiesto ochrany nášho najcennejšieho prírodného dedičstva vidíme v národných parkoch každý deň ťažbu dreva, novú výstavbu a ničenie prírody. Miznú nádherné staré lesy, pribúdajú hotely a apartmány. Vzácne druhy ako tetrov hlucháň sa dostali na pokraj vyhynutia. Vyhlásili sme boj proti strate biodiverzity, no ničíme si naše najvzácnejšie územia.

Nadišiel čas, aby sa národné parky stali tým, čím mali od začiatku byť - pokladnicou biodiverzity, zelenými pľúcami a pýchou Slovenska. Zastavme ich ničenie a vykorisťovanie! Vráťme národným parkom slobodu, prirodzenú krásu a pôvodnú divokosť! Osloboďme spolu naše národné parky!

Pre zastavenie negatívneho vývoja vyzývame premiéra SR, ministra životného prostredia, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poslankyne a poslancov Národnej rady SR k prijatiu systémových krokov, ktoré povedú k lepšej ochrane prírody na Slovensku a vytvoreniu skutočných národných parkov.

1. Žiadame, aby pozemky v národných parkoch vo vlastníctve štátu spravovali samotné národné parky.

Dnes spravujú lesy a pozemky v národných parkoch štátne podniky a organizácie ako napríklad Lesy SR alebo Štátne lesy TANAP-u, ktoré sú hospodársky zamerané a ich prvoradým cieľom nie je ochrana prírody a nespadajú ani pod rezort životného prostredia. Preto dnes v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny nie je ochrana prírody v národných parkoch na prvom mieste, prebieha tu vo veľkom ťažba dreva a nie je efektívne využívaný potenciál národných parkov pre rozvoj regiónov na báze prírodného turizmu. Správa pozemkov je štandardným nástrojom na dosiahnutie cieľov národných parkov všade vo svete.

2. Žiadame, aby štát uskutočnil zonáciu národných parkov do roku 2024, tak, ako sa k tomu zaviazal v Envirostratégii 2030, zákone o ochrane prírody a krajiny a v ďalších vládnych dokumentoch.

Zonácia je základným, všade na svete uplatňovaným prístupom pre naplnenie cieľa ochrany prírodných procesov v národných parkoch. S priemerným podielom bezzásahových území 20 % ani jeden z našich národných parkov nespĺňa medzinárodné kritériá Svetového zväzu pre ochranu prírody IUCN pre národné parky. Žiadame, aby bola uskutočnená zonácia národných parkov podľa štandardu IUCN kategórie II s primárnym cieľom ochrany biodiverzity, jej ekologickej štruktúry, prírodných procesov a podpory vzdelávania a rekreácie, a v každom z národných parkov určená bezzásahová zóna bez ťažby dreva, výstavby a poľovania, s cieľom dosiahnuť takýto režim čo najskôr v jadrovej zóne na 50 % rozlohy národného parku a v priebehu 10-30 rokov v jadrovej zóne na 75% rozlohy národného parku. Zastavané územia žiadame obmedziť na zónu D s minimalizovaním výstavby, zákonne určenými prísnymi ekologickými obmedzeniami, obmedzeniami únosnosti a rozhodovacou právomocou správy národného parku pre akékoľvek stavebné zmeny a zásahy na území národného parku. Zároveň požadujeme schválenie programov starostlivosti o národné parky.

3. Ďalej žiadame uskutočniť komplexnú reformu ochrany prírody na Slovensku, ktorá by mala stáť na týchto pilieroch:

 • právna subjektivita národných parkov,
 • vlastný štatút orgánu štátnej správy pre národné parky a ďalšie chránené územia, ktorého rozhodnutia sú záväzné a vykonateľné,
 • splnenie kritérií európskej stratégie biodiverzity schválenej 20.5.2020 so skutočnou ochranou 30 % územia SR, prísnou ochranou 10 % územia a prísnou ochranou všetkých pralesov a starých lesov
 • podmienky pre primerané financovanie zo štátnych, európskych aj vlastných zdrojov tak, aby národné parky a ďalšie chránené územia dokázali zabezpečiť služby, ktoré majú z titulu ich poslania plniť,
 • podporu pre vytvorenie nových udržateľných a prírode blízkych pracovných a podnikateľských príležitostí pre ľudí v národných parkoch, ďalších chránených územiach a v nadväzujúcich regiónoch,
 • spravodlivé, dobrovoľné a partnerské vysporiadanie s neštátnymi vlastníkmi pozemkov v národných parkoch a chránených územiach, ktorí sú ochotní svoje pozemky odpredať, zameniť alebo na nich dlhodobo hospodáriť v súlade s ochranou prírody,
 • umožnenie voľného pohybu ľudí v chránených územiach s výnimkou obmedzení pre konkrétne územia resp. kombinácie územia a obdobia z dôvodu ochrany prírody, v národných parkoch po schválení zonácie
 • vytvorenie skutočnej siete chránených území prostredníctvom posilnenia postavenia a záväznosti Územného systému ekologickej stability a krajinno-ekologického plánovania,
 • dostatočné financovanie reformy, aby prebehla rýchlym tempom s ohľadom na akútne zlyhávajúcu ochranu prírody na Slovensku, klimatickú krízu a krízu biodiverzity.

Petičný výbor:

Petíciu spoločne vyhlasujú:

Iniciatíva My sme les + OZ PRALES + Lesoochranárske zoskupenie VLK + WWF Slovensko + SOS/BirdLife Slovensko + Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) + Slovenský ochranársky snem (S-O-S) + Ochrana dravcov na Slovensku + OZ pre Dolinu + Iniciatíva Klíma ťa potrebuje + Nadácia Aevis + Asociácia prírodného turizmu + Združenie Slatinka + Iniciatíva Naše  Karpaty + Znepokojené matky + Priatelia Zeme – SPZ + Priatelia Zeme – CEPA + OZ TATRY + OZ SOSNA + OZ Liptovskí aktivisti-LIPA + Zvierací ombudsman, Aliancia združení na ochranu zvierat, o.z. + ZO 6 SZOPK + Centrum pre filantropiu, n.o. + Cirkulárny hub + Centrum environmentálnych aktivít + OZ Za našu vodu + Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku + Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá

Petíciu podporujú aj osobnosti odborného, kultúrneho a spoločenského života (pozri na www.oslobodme.sk)

Ďalšie podporujúce organizácie:

Machaon International + Baterkáreň + OZ Prales deťom + Prales dětem CZ

Fakty

 • V národných parkoch sa na Slovensku ťaží dvakrát viac dreva ako mimo nich
 • Len 20% územia slovenských národných parkov je prísne chránených, t.j. v najvyššom, 5. stupni ochrany. No dokonca aj v ňom sa dávajú výnimky na tažbu. V skutočnom národnom parku podľa medzinárodného štandardu Svetového zväzu pre ochranu prírody IUCN by malo byť z dlhodobého hľadiska prísne chránených 75% rozlohy národného parku. V tomto území by sa vôbec nemalo zasahovať, stavať ani poľovať.
 • Len vo Vysokých Tatrách bolo od r. 2004 vyťažených vyše 3,5 mil. stromov alebo viac ako 100 000 kamiónov dreva.
 • Objem ťažby dreva na Slovensku vzrástol oproti r. 1990 o 73 percent. Na Slovensku sa ročne vyťaží v prepočte 300 000 kamiónov dreva.
 • V národných parkoch sme medzi rokmi 2000 – 2016 prišli o 12,2 percenta lesov. Dokonca k úbytku došlo aj v 5. stupni ochrany napriek deklarovanej bezzásahovosti v priemere o 5,5 percenta lesa.
 • Populácia hlucháňa hôrneho, kedysi bežného obyvateľa našich národných parkov, od roku 2004 klesla na polovicu a dnes mu reálne hrozí vyhynutie. Jednotlivé populácie sú v dôsledku úbytku lesov od seba často odrezané a tým dochádza k ich genetickej degradácii.
 • V 70. rokoch na Slovensku žilo približne 3 500 hlucháňov na ploche 175 000 hektárov. Populácia hlucháňa hôrneho dnes predstavuje menej ako 1 000 jedincov, pričom plocha výskytu hlucháňa sa znížila na 40 000 hektárov a stále sa zmenšuje.
 • Len v Nízkych Tatrách bolo od roku 2007 vyťažených viac ako 6 700 hektárov horských smrekových lesov s výskytom hlucháňa. Približne na päťtisíc hektároch boli použité insekticídy na usmrcovanie hmyzu, a to počas reprodukčného obdobia, keď je prežitie kuriatok hlucháňa plne závislé od hmyzej potravy.
 • Ročne sa na Slovensku vyrúbu lesy o rozlohe jedného okresu. Za posledných 15 rokov takto zmizli lesy s rozlohou celých Tatier

Ďalšie info: web kampane Osloboďme národné parky!

PODPORTE KAMPAŇ OSLOBOĎME NÁRODNÉ PARKY! Ďakujeme.

Pozri aj:

 

Zaradenie článku: