Živá reťaz na Sihoti: Výzva MŽP SR

Minister
Ing. László Solymos

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
minister@enviro.gov.sk

Vážený pán minister,

pri príležitosti Dňa Zeme ako i živej reťaze za rezerváciu Sihoť vyhlásenú za Územie chránené občanmi dňa 22. 4. 2016 v Bratislave, sa obraciame na Vás s touto naliehavou výzvou na ochranu lesov a vodných zdrojov na území mesta Bratislava, ktorej realizácia je aj vo Vašej kompetencii:

1. Nechceme žiadne zámeny mestských pozemkov. Dlhodobú ochranu chráneného areálu Sihoť môže zabezpečiť  len vyhlásenie územia za prírodnú rezerváciu a vytvorenie Národného parku Podunajsko pod správou odbornej štátnej organizácie ochrany prírody (ŠOP SR).

2. Sihoť je však len vrcholom ľadovca plánovanej ťažby v bratislavských lesoch. A preto protestujeme proti plánovanej devastácii lesov na roky 2016-2025 aj pri ďalších vodných zdrojoch: Pečniansky les a Ostrovné lúčky, proti plánovanej ťažbe v PSoL zo strany Lesov SR a v PSoL Mestských lesov v Rusovských lužných lesoch, v Jarovskej Bažantnici, Biskupických luhoch, na Železnej studničke, na Devínskej Kobyle, v chránených lokalitách pri Borinke, Devíne, Rači a ťažbe v ostatných chránených lokalitách bratislavských luhov. 

3. Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o vyhlásenie prírodných rezervácií pri vodných zdrojoch v lesoch v oblasti VZ Sihoť, Pečniansky les a Ostrovné lúčky a o vyhlásenie Národného parku Podunajsko  z dunajských  luhov a priľahlých chránených území. Zároveň žiadame o odbornú ochranu a správu lesov na území hlavného mesta Slovenskej republiky.

4. Vyzývame  primátora Bratislavy aby rešpektoval požiadavky odbornej verejnosti aktivistov i širokej verejnosti a vstúpil do konaní o plánoch na ťažbu dreva v rokoch 2016-2025, PSoL určenú pre Lesy SR a PSoL Mestské lesy Bratislava a požiadal o vylúčenie ťažby v chránených územiach a prinavrátenie štatútu lesov osobitného určenia, ktorým bol Lesmi SR odobratý v roku 2015.

5. Oceňujeme zastavenie ťažby na Sihoti a žiadame ministerku pôdohospodárstva SR, aby pomohla zabezpečiť ochranu vo všetkých lesoch na území hlavného mesta  Slovenska, ktoré sú v správe Lesov SR a zasadila sa za ochranu aj ďalších významných vodných zdrojov na území Bratislavy pred ťažbou dreva a nedopustila ďalšiu devastáciu lesov, lesných cyklotrás a chodníkov.  Žiadame, aby Lesy SR vrátili  lesom na území Bratislavy, ktoré sú  v ich správe, štatút lesov osobitého určenia pre ich významnú rekreačnú, klimatickú a ďalšie tzv. mimoprodukčné funkcie, ktoré plnia  pre mesto a jeho obyvateľov.

6. Podobnú zmenu prístupu k lesom, riekam, mokradiam a iným vzácnym častiam našej prírody a krajiny žiadame aj v ďalších častiach Slovenska, a preto podporujeme kampaň Za živé rieky a čistú vodu, zákaz výrubov vzácnych stromov a cestných alejí vo voľnej krajine, zvýšenie výmery lesov s bezzásahovým režimom.  

7. Splnenie vyššie uvedených opatrení a aktivít zo strany štátnych orgánov a samosprávy chápeme ako významný príspevok Slovenska k blížiacemu sa predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade EÚ.  

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., čestný predseda Základnej organizácie SZOPK č. 6 a jeden z autorov projektu Národného parku Podunajsko, Mikulas.Huba@savba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, štatutárka OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, patoprsta@creativenet.sk
Miroslav Dragun, riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), riaditel@irbk.eu
Mgr. Andrej Kovarik, environmentalista, andrejkovarik@gmail.com
Mgr. Pavol Littera, PhD., Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), littera@broz.sk
Mgr. Barbora Vitazková, lesníčka, BROZ, vitazkova@broz.sk
Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, juro@osadne.sk
Ing. Martina Paulíková, Združenie Slatinka a Iniciatíva za živé rieky a čistú vodu, slatinka@changenet.sk
Sabina Barborjak, predseda OZ Hrad Slavín, ozhradslavin@gmail.com
Tomáš Peciar, Cyklokoalície, info@cyklokoalicia.sk
Dorota Nvotová
Ing. Fero Guldan

 

Na vedomie:

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
gabriela.matecna@land.gov.sk

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., primátor
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
primator@bratislava.sk

Okresný úrad Bratislava
Odbor opravných prostriedkov

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
alexander.carny@minv.sk

Mgr. Rastislav Rybanič,
generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny
rastislav.rybanic@enviro.gov.sk

Mgr. Michal Adamec
riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny
michal.adamec@sopsr.sk
 

V Bratislave 25. 4. 2015

Vybavuje:
Elena Pätoprstá
adresa pre písomný styk: OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 17, 851 01 Bratislava
0905 537 102, patoprsta@creativenet.sk

 

PrílohaVeľkosť
Súbor ucho_sihot_vyzva_mzp.rtf26.85 KB