Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zimné olympijské hry 2022 - INTERPELÁCIA

 Bratislava, 22. 2. 2013

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

dovoľujem si Vás interpelovať vo veci ekologicko-environmentálnych aspektov Zimných olympijských hier 2022 (ZOH), keďže rozhodnutie kandidovať na ne nedávno verejne oznámil predseda Vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico. Rozhodnutiu o kandidatúre Slovenskej republiky na ZOH 2022 musela logicky predchádzať štúdia uskutočniteľnosti a ďalšie komplexné analýzy z hľadiska ekonomického, sociálneho, kultúrneho i environmentálno-ekologického.

Z tohto dôvodu sme zorganizovali stretnutie na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom sme si od Vás, vážený pán minister, chceli vypočuť komplexnú informáciu o výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a správu o ďalších analýzach environmentálno-ekologických aspektov, ako aj o Vašich predstavách o zosúladení predpokladaných dopadov olympiády v národných parkoch so zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách, zákonom o ovzduší, zákonom o lesoch a s ďalšími právnymi normami na národnej i medzinárodnej úrovni. Namiesto toho sme sa tesne pred podujatím od Vás s prekvapením dozvedeli, že nám požadované informácie nemôžete poskytnúť, lebo je to údajne predčasné, ale že všetky konkrétne investičné zámery, súvisiace so ZOH, budú posúdené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ide podľa nás o nedorozumenie, lebo otázku uskutočniteľnosti ZOH na Slovensku vo vzťahu k chránenej prírode je treba zodpovedať skôr, než prípadnú prihlášku vôbec predložíme. Naproti tomu proces EIA posudzuje zámery a projekty už konkrétnych navrhovaných, resp. projektovaných stavieb, teda v neskoršom štádiu príprav. Bolo by plytvaním verejných a súkromných finančných prostriedkov, keby sa takéto zámery či projekty vypracovali a až následne by sa zistilo, že z rôznych dôvodov ZOH na Slovensku nemožno uskutočniť (napr. kvôli nereálnosti vybudovania potrebnej infraštruktúry, neprijateľnej devastácii prírody v dotknutých územiach, prekročeniu medzí únosnej zaťažiteľnosti ekosystémov, významnému narušeniu estetických kvalít krajiny, neúnosnosti nákladov pre slovenskú ekonomiku, neudržateľnosti a nerentabilnosti celého projektu, rozporu s platným právnym poriadkom a pod.). Navyše, uplynulé desaťročie prinieslo nespočetné množstvo dôkazov toho, ako bezohľadne pristupujú niektorí developeri k tatranskej prírode a ako pri tom zlyháva aj inštitút EIA a dotknutá verejná správa.

Dovoľte preto, aby sme sa na zásadné otázky, ktoré sme si s Vami chceli vykonzultovať osobne, opýtali formou tejto interpelácie:

Aký je postoj súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR k avizovanému zámeru usporiadať Zimné olympijské hry 2022 v regióne Tatier, teda na území minimálne jedného národného parku?

V ktorých európskych štátoch sa konali zimné olympijské hry na území národných parkov?

Ako chce MŽP SR a ŠOP SR reagovať na zjavný nesúlad zámeru ZOH v regióne Tatier so znením zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého má byť na území národných parkov ochrana prírody nadradená nad ostatné aktivity?

Bola hotová štúdia uskutočniteľnosti ZOH 2022 z ekologických a environmentálnych aspektov pred tým, ako predseda vlády SR vyhlásil, že Slovensko sa spolu s Poľskom bude uchádzať o ich usporiadanie?

Ak áno, aké sú hlavné zistenia a závery tejto štúdie a kde sa s ňou môže verejnosť oboznámiť?

Ak nie, prečo sa urobili zásadné politické vyhlásenia ku kandidatúre pred vznikom takejto štúdie?

Ak takáto štúdia a následné analýzy jasne preukážu, že ZOH v regióne Tatier sa nedajú uskutočniť bez neprípustných devastačných dopadov na prírodu národných parkov a krajinu ich ochranných pásiem, bude MŽP SR vetovať kandidatúru Slovenska na ZOH 2022?

S nádejou na komplexné a konkrétne odpovede a s pozdravom

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR

Vážený pán

Ing. Peter Žiga, PhD.

Minister životného prostredia SR

Nám. Ľ Štúra 1

Bratislava