Dajte zelenú zálohovaniu plastových fliaš!

Ľudovít Štúr, jeho nasledovníci a slovenská príroda apelujú na ministra životného prostredia

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2018) pripravili Ján Mičovský, Fero Guldan, Mikuláš Huba a Ľubica Trubíniová (pozn.: všetci štyria sú zakladajúci členovia Slovenského ochranárskeho snemu) v spolupráci s Ingrid Vanerkovou happening s cieľom poukázať na potrebu zaviesť zálohovanie plastových nápojových obalov. Konal sa pod sochou štúrovcov, neďaleko vchodu do budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave.

Stále väčšie množstvo plastových obalov končí tam, kde nemá: v prírode, na brehoch potokov a jazier, v parkoch, v riekach a následne vo svetovom oceáne, kde plávajúci ostrov z plastového odpadu dosahuje podľa najnovších údajov rozlohu 32-krát väčšiu, ako je veľkosť Slovenska!!!

Slovenská republika patrí, čo sa týka narábania s komunálnym odpadom, k najhorším krajinám v rámci celej Európskej únie. Toto konštatovanie sa týka veľmi nízkej miery separácie a recyklácie odpadov, ako aj rekordne vysokého podielu ich skládkovania. Takýto stav je v priamom rozpore s elementárnou logikou aj s požiadavkami európskej smernice pre odpady, ktorá je pre Slovensko, ako členský štát EÚ, záväzná.

Flagrantným príkladom porušovania smernicou zakotvenej hierarchie narábania s odpadom i konania v rozpore so zdravým rozumom je náš prístup k nápojovým obalom. Pritom, ako ukazujú početné príklady zo zahraničia, zálohovanie je najefektívnejší spôsob, ako vrátiť plastové obaly späť do obehu, pomôcť prírode, ekonomike i bežným ľuďom.

Akcia nadviazala na viaceré pokusy aktivistov zaviesť zálohovanie plastových nápojových obalov ešte zo začiatku tohto storočia (napr. Spoločnosť priateľov Zeme z Košíc). Naposledy predložili návrh právnej úpravy s takýmto cieľom Mikuláš Huba a Ján Mičovský v predchádzajúcom volebnom období, ešte ako poslanci NR SR.

Na základe ich požiadavky vypracoval analýzu riešenia tohto problému v európskych krajinách aj Parlamentný inštitút. Z analýzy vyplynulo, že v štátoch, ktoré zálohovanie praktizujú, prináša tento systém nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne benefity. A nie sú to len tzv. staré demokracie, ale napr. aj Estónsko, Litva či Chorvátsko.

Vyzývame preto ministerstvo životného prostredia, vládu i národnú radu, aby urýchlene uzákonili a zaviedli do praxe funkčný systém zálohovania nápojových obalov!

S pozdravom,

Ľudovít Štúr v. z., občania Slovenska a naša príroda

 

Príloha:

Zopár základných údajov o plastovom odpade (info)

Pozrite aj:

 

Ďalšie informácie:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - mikulas.huba2@gmail.com

Ing. Ján Mičovský - jan.micovsky.sr@gmail.com

 

Zaradenie článku: