Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výzva vedcov a vedkýň Za zmenu vodnej politiky Slovenska

Rieky a ich nivy sú kľúčové ekosystémy v krajine. Umožňujú život rozmanitých spoločenstiev mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, vrátane nás, ľudí.

Ľudia však najmä od polovice minulého storočia mnohé úseky i celé rieky znečistili, pretvorili a narušili ich ekologickú integritu. Aj keď sa po r. 1989 vďaka zastaveniu či zmene výroby v niektorých priemyselných prevádzkach znížilo znečistenie viacerých úsekov riek, v posledných rokoch sa stav vôd výrazne zhoršuje[1].

Kultúrna a vyspelá európska krajina by mala zanechať budúcim generáciám prírodné bohatstvo v takom stave, aby mohlo obohacovať aj deti našich detí. Nie je nám preto ľahostajné, že strategické dokumenty ako Vodný plán Slovenska či Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá.

Hospodárenie v ekosystémoch našich riek nemôže byť zamerané iba na protipovodňovú ochranu, výrobu energie či iné trhové úžitky, ale musí rešpektovať aj ekologické, environmentálne a kultúrno-sociálne funkcie riečnych ekosystémov (samočistiaca schopnosť, retencia zrážok, ochrana druhov a biotopov, turisticko-rekreačné, rybárske a iné využitie).

Sme presvedčení, že nadraďovanie záujmu jednotlivcov (vybraných súkromných podnikateľov) nad záujmy širokej verejnosti (verejný záujem) nie je správnou cestou a protirečí čl. 4 Ústavy SR (Vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky.). Pred výstavbou nových zdrojov energie musíme uprednostniť efektívne využívanie tých existujúcich.

Zákony, ktoré by mali zabezpečiť kompetentné a nezaujaté posudzovanie vplyvov takýchto stavieb na životné prostredie[2], sú nedostatočné. Hodnotenie vplyvov vykonáva navrhovateľ. Sám si vyberá a platí hodnotiteľov, čím ich dostáva do konfliktu záujmov. Navyše, separátnym posudzovaním jednotlivých projektov nemožno dospieť k relevantnému hodnoteniu kumulatívnych a synergických vplyvov všetkých existujúcich i navrhovaných projektov na daný vodný ekosystém. Preto treba tieto chyby legislatívy odstrániť.

Sme tiež presvedčení, že plnenie indikatívnych cieľov niektorých európskych smerníc (napr. č. 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov) nesmie ísť na úkor kľúčových cieľov iných smerníc, najmä Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a Smernice o biotopoch č. 92/43/EHS.

Prispôsobovanie sa klimatickým zmenám prioritne opatreniami tzv. sivej (technickej) infraštruktúry považujeme za škodlivé až devastačné. Premenúvanie akumulačných nádrží plánovaných desaťročia, ako napr. vodné dielo Slatinka či Tichý Potok, na adaptačné opatrenia na zmenu klímy, odporuje vedeckým poznatkom[3]. Už aj u nás ľudia protestujú voči „kradnutiu“ riek za betónovými protipovodňovými hrádzami. Tak sa totiž vodné toky, tisícročia formujúce naše životy a sídla, ocitajú mimo nich. Na základe vedeckých poznatkov i skúseností z praxe chce aj Európska komisia prostriedkami z EÚ fondov 2014 – 2020 na Slovensku podporovať zelenú infraštruktúru a nie sivú[4]. Zelené opatrenia (oproti jednoúčelovej sivej infraštruktúre) neobmedzujú územný rozvoj, zachovávajú či zvyšujú biodiverzitu, zlepšujú mikroklímu, pozitívne ovplyvňujú obeh vody a jej mnohonásobné využitie v krajine. Začlenenie zelenej infraštruktúry do správy povodí môže významne prispieť k zabezpečeniu dobrej kvality vody, zmierneniu hydromorfologických zmien a zníženiu následkov záplav a sucha[5].

Príroda sa totiž nedá riadiť, dá sa iba pochopiť a žiť s ňou v súlade.

 

[1] Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja, 2014, Ministerstvo životného prostredia SR; http://old.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=122&lang=sk

[2] predovšetkým zákon č.24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení (tzv. EIA a SEA proces)

[3] napr. http://www.internationalrivers.org/resources: 10 Reasons Why Climate Initiatives Should Not Include Large Hydro

[5] Stratégia Európskej komisie „Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy / Green Infrastructure (GI) – Enhancing Europe’s Natural Capital“ (COM (2013) 216 z 16. 4. 2013; http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0002.03/DOC_1&format=PDF

 

Preto vyzývame Ministerstvo ŽP SR, Vládu SR a Národnú radu SR:

 • Zrušiť uznesenie vlády SR č. 33 z 21. januára 2015 a prepracovať dokument „Návrhy orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do r. 2027“ tak, aby vodná politika SR bola starostlivo uvážená a spracovaná na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov, za účasti zainteresovaných subjektov a v duchu participácie a spolupráce.
 • Zmeniť kompetenčný zákon č. 575/2001 Z. z. a oddeliť hospodárske využívanie vôd od ochrany vôd. Na MŽP SR zabezpečiť dôsledný výkon ochrany vôd v súlade s Rámcovou smernicou o vode.
 • Zabezpečiť nezávislosť procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA/SEA).
 • Dôsledne implementovať ustanovenia Rámcovej smernice o vode do všetkých politík vecne príslušných rezortov. Pri nových projektoch klásť dôraz na spoľahlivé vyhodnocovanie ich vplyvov na stav vôd a na účinné opatrenia na zabránenie zhoršenia stavu vôd.
 • Prepracovať strategické dokumenty vodného plánovania v súlade s európskou vodnou politikou. Vypracovať transparentný, vecný a adresný program opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd a zabezpečiť jeho realizáciu.
 • V rámci plánu adaptácie na klimatické zmeny vypracovať program zelenej infraštruktúry a začleniť ho do dokumentov vodného plánovania.
 • Aktívne zapájať verejnosť, samosprávy, občianske združenia, akademické a výskumné pracoviská do riešenia problémov súvisiacich s ochranou vôd Slovenska.

Zároveň oceňujeme aktivity Ministerstva životného prostredia SR z prelomu novembra a decembra 2015, keď avizovalo pokračovanie diskusií o aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR. Tento problém je jedným z najakútnejších, ktoré v súvislosti s ochranou vôd trápia odborníkov aj občanov. Očakávame však, že Ministerstvo ŽP SR bude rovnako pristupovať aj k ostatným problémom, na ktoré dlhé roky upozorňujú odborníci aj občania, zatiaľ bez adekvátnej reakcie kompetentných.

Stiahnite si celý text výzvy

Signatári a signatárky výzvy:

 1. Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., biológ
 2. Prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD., geograf, environmentalista, ochranár
 3. Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 4. Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., krajinná ekologička
 5. Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc., hydrobiológ, ekológ, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 6. Prof. Dr. Peter Fedor, PhD., FLS, environmentálny ekológ
 7. Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., urbanista
 8. Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc., Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 9. Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., krajinný ekológ a lesník
 10. Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, tajomník Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV, geograf, krajinný ekológ, ochranár
 11. Prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., hydrogeológ, vysokoškolský učiteľ, Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta,  UK v Bratislave
 12. Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc., ekológ a ochranca prírody
 13. Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., ekológ, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 14. Doc. Ing. Ľubica Zaušková, PhD., krajinná ekologička, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 15. Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., hydrobiológ, vedecko-pedagogický pracovník na Katedre ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 16. Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 17. Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., vedecký pracovník, Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied
 18. Doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 19. Doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., hydrogeológ, vysokoškolský učiteľ, Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
 20. Doc. RNDr. David Krčmář, PhD., hydrogeológ, vysokoškolský učiteľ, Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
 21. Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 22. Doc. RNDr. Peter kabát, CSc., vedecký pracovník
 23. Ing. Ján Topercer, CSc., samostatný vedecký pracovník, Botanická záhrada UK, pracovisko Blatnica
 24. RNDr. Marcel Uhrín, PhD., biológ, vysokoškolský učiteľ, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 25. JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda ZO SZOPK Košice 2013
 26. Ing. Zuzana Hudeková, PhD., krajinná architektka
 27. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., ekológ
 28. Ing. Milan Novikmec, PhD., vysokoškolský učiteľ, TU vo Zvolene
 29. Mgr. Peter Manko, PhD., pracovník Katedry ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
 30. Mgr. Jozef Pecho, klimatológ
 31. Mgr. Ján Schlögl, PhD., vedecký pracovník
 32. RNDr. Tatiana Durmeková, PhD., inžiniersky geológ, výskumný pracovník, Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
 33. Mgr. Barbora Gavuliaková, hydrogeológ, doktorand, Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
 34. RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanický ústav SAV, Bratislava
 35. Anton Beták, Trenčín, aktivista, ochranár, rybárska stráž
 36. Zdenko Šťastný, aktivista, rybár
 37. Ing. Ľubica Trubíniová, environmentalistka
 38. MVDr. Samuel Pačenovský, zoológ – SOS/BirdLife Slovensko
 39. Ing. Klára Salzmann, PhD., krajinná architektka
 40. Ing. Milan Poliak, živnostník v oblasti zasakovania dažďových vôd
 41. Ing. Vladislav Krížik, Nezávislý výskum a vývoj alternatívnych energetických systémov, vodák, člen Kanoistického klubu Karlova Ves
 42. Ing. Miloš Veverka, PhD., environmentálny inžinier
 43. Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava Devín
 44. Mgr. Imrich Vozár, právnik, VIA IURIS
 45. RNDr. Peter Straka, PhD., geológ a ochranár
 46. Ing. Martina Barancová Paulíková, ekologička
 47. Ing. Daniel Lešinský, PhD., environmentálny inžinier
 48. Mgr. Filip Polák, laborant na absolventskej praxi
 49. PaedDr. Rút Facunová, odborná pracovníčka, Geografický ústav SAV v Bratislave
 50. RNDr. Ján Hanušin, CSc, fyzický geograf a hydrogeograf, Geografický ústav SAV v Bratislave
 51. Milan Lichý, lesný inžinier, environmentalista, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
 52. Ing. Juraj Tužinský, Prales o.z.
 53. Prof. Juraj Nvota, režisér
 54. Doc. Zuzana Kronerová, herečka a vysokoškolská pedagogička
 55. Mgr. Martina Cebecauerová, PhD., Geografický ústav SAV v Bratislave
 56. Ing. Katarína Trnková, PhD., Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 57. Mgr. Vlado Mokráň, OZ Natura Rusovce
 58. Mgr. Andrej Palaj, doktorand, Ústav krajinnej ekológie SAV
 59. Mgr. Kristína Švolíková, PhD., biologička, ekologička
 60. Mgr. Matej Vesteg, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 61. RNDr Fedor Čiampor, PhD, Zoologické laboratórium, Odd. geobotaniky, Botanický ústav SAV
 62. RNDr. Peter Bačkor, PhD., Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, pobočka Banská Bystrica/Zvolen
 63. Mgr. Darina Šípošová, doktorandka, Zoologický ústav SAV
 64. RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV
 65. RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., vedecká pracovníčka, Slovenská akadémia vied, Slovenská limnologická spoločnosť
 66. RNDr. Rudolf Masarovič, PhD., ekológ, zoológ, Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
 67. RNDr. Mirko Bohuš, PhD., vedecký pracovník, Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 68. Mgr. Denisa Bazalová, doktorandka, Botanický ústav SAV
 69. Mgr. Katarína Botková, doktorandka, Botanický ústav SAV
 70. Milka Zimková, spisovateľka a herečka
 71. Mgr. Marta Nevřelová, PhD., odborná asistentka na Katedre environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
 72. RNDr. Jana Ružičková, PhD., krajinná ekologička a ekosozologička
 73. Ing. Michal Jančok, miestna samospráva, aktivista
 74. Ing. Vlasta Švecová, PhD., ekotoxikologička, Praha
 75. Vlado Černý, herec
 76. Viera Minarovičová, ochranárka
 77. RNDr. Marianna Molnárová, PhD., občianka
 78. Ing. Alexander Vágner, projektant, aktivista
 79. RNDr. Tibor Kovács, geofyzik
 80. Mário Kolár, podnikateľ v cestovnom ruchu
 81. Andrej Kolárik, požičovňa lodí Hastrman
 82. Jaroslav Pančík, požičovňa lodí Dronte
 83. Ján Füri, Kemp Vodník
 84. Mário Urbanec, Rio Granus - požičovňa lodí na Hrone
 85. Ing. Branko Bugorčík, Kamikse - klub vodákov ATU
 86. Ing. Arch. Vladimír Ligus, Združený oddiel vodnej turistiky Prešov
 87. Peter Lipovský, ochranár, hudobník, BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 88. Mgr. Mikuláš Sliacky, publicista
 89. Mgr. Robert Pazúr, geograf
 90. Mgr. Michala Madajová, PhD., humánna geografka, Geografický ústav SAV
 91. Bc. Jakub Cíbik, biológ, filmár
 92. Ladislav Pekárik, Botanický ústav SAV
 93. Ing. Marek Svitok, PhD., vysokoškolský učiteľ, TU vo Zvolene
 94. Mgr. Andrea Rúfusová, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 95. RNDr. Pavel Beracko, Phd., Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
 96. Juraj Vaňo, redakcia Ryby, rybky, rybičky
 97. Mgr. Ján Sládek, PhD. geomorfológ, Geografický ústav SAV
 98. Zuzana Melečková, o.z. Umbra
 99. RNDr. Jozef Lukáš, vedecký pracovník
 100. Bc. Filip Lénárt, biológ
 101. Mgr. Rozália Vlasková, redaktorka
 102. Ing. Mikuláš Sigeti, výskumný pracovník, stavebný projektant, dôchodca
 103. Ing. Eva Vavroušková, tajomníčka Spoločnosti pro trvale udržiteľný život, ČR
 104. VIA IURIS, Mgr. Milan Šagát, výkonný riaditeľ
 105. Priatelia Zeme-CEPA, Ing. Miroslav Mojžiš, PhD., výkonný riaditeľ
 106. Združenie Slatinka, Ing. Jana Pavlíková, koordinátorka
 107. CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy; Zvolen, Ing. Daniel Lešinský, PhD., predseda
 108. SOSNA o.z., Ing. Štefan Szabó, PhD., predseda
 109. Klub slovenských turistov, Ing. Peter Dragúň, predseda
 110. Hereditas HH, Ing. Jaroslav Baran, predseda
 111. Kanoistický klub Karlova Ves, Milan Mráz, predseda
 112. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život - STUŽ, RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc., predseda
 113. Společnost pro trvale udržiteľlný život ČR, Ing. Jiří Dlouhý
 114. o.z. Ochrana Prírody Podunajska, Andrej Somora, predseda
 115. Mgr. Juraj Hajdú, podpredseda o.z. UMBRA
 116. Živá planéta o.z., Peter Sabo, člen
 117. Lucia Bokorová, študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
 118. Alexandra Filová, doktorandka Katedry environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 119. Mgr. Barbora Števove, PhD., ekologička
 120. Bc. Maroš Kubala, biológ
 121. Mgr. Ján Novotný, PhD., vedecký pracovník, Geografický ústav SAV
 122. Ing. Pavol Polák, konzultant ochrany prírody
 123. Rastislav Minárik, študent TU vo Zvolene
 124. Mgr. Gabriela Bogárová, biologička, ekologička
 125. Ing. Matej Vigoda, lesník - ťažbár, OZ Beňuš
 126. Ing. Erik Baláž, filmár, Arolla film

Výzvu tiež podporujú aktívni občania a občianky:

Júlia Jančušková, študentka; Mikuláš Molčani, študent; Rastislav Minárik, študent; Ing. Stanislav Štalmach, kníhkupec; Ivana Moncmanová, občianka; Martina da Silvová, NuSi, s.r.o.; Bc. Ján Zachar, grafický dizajnér; Patrik Turčan; Mgr. Martin Vavrinčík, sociálny pracovník; Ing. Marek Dulák, technický námestník; Ladislav Adamus, manažér; Ing. Tibor Cyprtus, riaditeľ výroby; Silvia Dostálová, živnostníčka; Ing. Karol Accipiter, živnostník; Bc. Tomáš Dudich, zdravotnícky záchranár; Dagmar Turčanová, ekonómka; Lesana Urbancová, obchodná referentka; Ing. Martin Klička; Marián Sikorai; Ľubica Durechová; Mgr. Zuzana Kovárová Ladzianska, učiteľka ZUŠ; Anna Foltánová, kontrolórka; Ida Slováková; Štefan Kniska, živnostník; Ing. Soňa Vachová, štátna zamestnankyňa; Marian Polakovič