Výzva na zastavenie trestného stíhania exministrov L. Miklósa a J. Izáka

My, dolu podpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu,

vyjadrujeme poľutovanie a nesúhlas s pokračujúcim trestným stíhaním exministrov Lászlóa Miklósa (SMK) a Jaroslava Izáka (SNS) za údajné spáchanie trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia v dôsledku nezasahovania do vývoja populácií podkôrneho hmyzu v 5. stupni ochrany Tatranského národného parku po veternej smršti v roku 2004 a s tým spojené údajné veľké škody. Zvlášť v súvislosti s priebehom vyšetrovania iných, zjavne jednoznačnejších káuz (napr. kauza predraženého CT) tento prípad vyvoláva obavy z možného zneužívania prokuratúry a polície na tendenčné stíhanie a zastrašovanie nepohodlných ľudí s inými, i keď podloženými názormi, ktoré však bránia vybraným záujmovým skupinám v dosahovaní ich cieľov.

Preto žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby trestné stíhanie v tejto veci zastavili.

Hovoria pre to hlavne nasledujúce skutočnosti:

1. Na kompetentné a komplexné posúdenie priaznivosti stavu lesných organizmov a ekosystémov nestačia len poznatky aplikovaných lesníckych vied. Zvlášť v chránených územiach prírody je na to nevyhnutný širší teoretický i aplikačný rámec evolučnej biológie, biológie ochrany prírody (conservation biology), ekosystémovej ekológie, biogeografie, paleoekológie a ďalších prírodných i spoločenských vied.

2. Prírodný výber v lesoch prírode blízkych i vzdialených zostáva jednou z určujúcich síl ich vývoja.

3. Priaznivý stav a vývoj lesných organizmov a ekosystémov najspoľahlivejšie zaručujú také režimy činiteľov, za akých tie ekosystémy vznikali a vyvíjali sa a na aké sa ich obyvatelia (mikroorganizmy, rastliny, živočíchy) evolučne prispôsobili.

4. Veterné smršte, lavíny, mrazy, suchá, záplavy, premnoženia podkôrneho hmyzu a iné prírodné rušivé činitele sú súčasťou takýchto režimov, a preto v dlhodobej perspektíve nezhoršujú stav zachovania lesných organizmov a ekosystémov.

5. Lesnícke zásahy v prírode bližších lesných ekosystémoch nie sú súčasťou takýchto režimov, a preto nie sú ani nutnou, ani postačujúcou podmienkou dosiahnutia či udržania ich priaznivého stavu.

6. Odumretie niektorých lesných drevín vplyvom žeru podkôrnikov na menších či väčších plochách neznamená zánik daného lesného ekosystému či biotopu. Ide len o prechod ekosystému do iného vývinového (sukcesného) štádia, v ktorom však úplná väčšina kľúčových ekosystémových funkcií a služieb zostáva zachovaná.

Najlepšie dostupné vedecké poznatky, ako aj príklady z blízkych regiónov (Bavorský les) či samotnej Tichej a Kôprovej doliny poukazujú na správnosť rozhodnutí bývalých ministrov. Podporujú ich aj výsledky práce vedcov z viacerých prírodovedných odborov (zoológovia, botanici, ekológovia, hydrobiológovia, lesníci a i.), ktorí v zonačnej komisii v r. 2011 – 2012 pripravili vedecký návrh zonácie TANAP-u. Dovoľujeme si tiež pripomenúť, že podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny i podľa smerníc IUCN je v národných parkoch ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Preto považujeme za absurdné a spoločensky nebezpečné, aby oboch exministrov stíhali za to, že riadne vykonávali svoju funkciu a chránili verejný záujem. V prípade potreby môžeme k tejto téme poskytnúť mnohé ďalšie vedecké práce, ako i súčinnosť pri jej kompetentnom a komplexnom posúdení.

26. 4. 2016  

Ing. Ján Topercer, CSc. – ekológ, Univerzita Komenského, Botanická záhrada, Blatnica
RNDr. Jozef Šibík, PhD. – botanik, Botanický ústav SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. – geograf, environmentalista, Geografický ústav SAV, Bratislava
Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. – architekt, Bratislava
MVDr. Samuel Pačenovský – ornitológ, SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Marcel D. Zajac – Centrum pre filantropiu n. o., Bratislava
Ing. Štefan Szabó, PhD. – environmentalista, OZ Sosna, Košice
RNDr. Anna Zemanová – poslankyňa NR SR, Bratislava
Pavol Ziman – environmentalista
MUDr. Juraj Mesík – lekár, občiansky a ekologický aktivista
MUDr. Peter Tatár, CSc. – lekár, politik
Mgr. Imrich Vozár – právnik, VIA IURIS
Mgr. Eva Kováčechová – advokátka, VIA IURIS
RNDr. Marcel Uhrin, PhD. – ekológ, Univerzita P. J. Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Košice
Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. – krajinná ekologička, Katolícka univerzita, Ružomberok
Ing. Martina Barancová Paulíková – ekologička, Združenie Slatinka, Zvolen
RNDr. Ján Kadlečík – zoológ, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Ing. arch. Lucia Štasselová – architektka, komunálna poslankyňa, Bratislava
Ing. Ľubica Trubíniová – občianska aktivistka
Ing. Zuzana Gallayová, PhD. – environmentalistka, Technická univerzita, Zvolen
Mgr. Tomáš Peciar – dizajnér a bicyklový advokát
Ing. Roman Havlíček – environmentalista, CEE Bankwatch Network
Mgr. Pavol Široký – geológ, ochranár, koordinátor klimatickej a energetickej kampane o. z. Za Matku Zem
Ing. Daniel Lešinský, PhD. – environmentálny inžinier, CEPTA
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. – krajinný ekológ
Ing. Ľubica Kolková – starostka MČ Bratislava-Devín
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. – geograf, environmentalista, Geografický ústav SAV, Bratislava
Juraj Zamkovský – Priatelia Zeme-CEPA
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. – krajinárka
Pavel Petráš – environmentalista
Ing. Ladislav Bíro – environmentalista
Drahomír D. Stano – profesionálny ochranár
Juraj Rizman – environmentalista
Mgr. Vladimír Mokráň – ochranár