Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výzva ku Dňu vody

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."  

Leonardo da Vinci

img_1323

„Bez vody nie je možný život na Zemi.“ Voda je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná, a tak sa na tento rok stala popri energii hlavnou celosvetovou témou Dňa vody.

K zvýrazneniu významu vody prostredníctvom vyhlásenia svetového dňa prišlo vo chvíli, keď už vyvrcholilo znehodnocovanie vodných zdrojov, čím došlo k výraznému narúšaniu ekosystémov, zhoršovaniu zdravotného stavu obyvateľstva, ohrozovaniu potravinovej bezpečnosti, vzniku konfliktov a nestability vo svete.

Voda si určite zaslúži svoj svetový deň!

Musíme však urobiť všetko, aby sme si Deň vody v budúcnosti nepripomínali len ako historickú udalosť.

- Vyhlásenie OSN deklaruje: „Prístup k vode je ľudské právo.“

- Rámcová smernica EÚ o vode prehlasuje: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky,  ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.“

- Ústava Slovenskej republiky garantuje: „Voda je spoločným vlastníctvom občanov.“

Voda teda nepatrí ani Ministerstvu životného prostredia SR, ani vláde SR a už vôbec nie našim či zahraničným finančným skupinám!!!

Prečo sa teda deň čo deň stretávame s vyhláseniami a aktivitami, ktorých cieľom je v konečnom dôsledku len vykrádanie posledných zvyškov ekologického potenciálu našich tokov i prírody ako celku, v našom mene, ale proti našej vôli, natreté na zeleno a zabalené do pozlátka deklarovanej vyššej kvality životného prostredia?

Prečo je nielen v oblasti vôd, ale aj v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálnej výchove a i. počínanie MŽP absolútne chaotické a nekoncepčné (slovo „riadenie“ sa v tejto súvislosti použiť naozaj nedá) a úplne sa pritom potiera integrovaný prístup k riešeniu využitia nielen energetického potenciálu našich riek, ale aj efektívnych protipovodňových opatrení, a tiež ochrany a zabezpečenia zdrojov pitnej vody pre našich občanov?

Prečo je tvorba a ochrana životného prostredia (vrátane oblasti vôd) v SR prioritne zameraná na škodlivé investičné aktivity do neefektívnych energetických zdrojov a na úkor riešenia skutočných potrieb obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska?

Je to všetko snáď len kvôli eurofondom, ktoré sa stali v poslednom čase takým výborným „spotrebným tovarom“ pre niektoré podnikateľské skupiny i našu vládu a ich čerpaním sa tak nahrádza skutočný ekonomický rozvoj, samozrejme znovu na úkor nás i našej prírody?

Tu už neobstoja kvetnaté reči o zmiernení dopadov klimatických zmien na životné prostredie, ani otupovanie verejnosti, že nás do toho núti EÚ. Áno núti, ale dodržiavať nami prijatú európsku legislatívu a naše vlastné zákony v oblasti ochrany prírody v spojitosti s ekonomickými aktivitami v SR.

Vyzývame preto otvorene našu vládu, zákonodarcov i našich zástupcov v EÚ, aby pohľadali v sebe posledné zvyšky ľudskosti, úcty k životu a začali konať dobro, dobro v mene tých, ktorí im tak bezhlavo veria, v mene všetkých občanov SR, v mene zdravej budúcnosti našich detí, v mene našej utrápenej prírody!

V prvom rade však prestaňte zavádzať slovenskú verejnosť i orgány EÚ o svojich skutočných súčasných i plánovaných aktivitách v oblasti „ochrany“ životného prostredia a prestaňte vedome konať protispoločensky, proti ľuďom i prírode tejto krajiny!

Bratislava dňa 24. 3. 2014                 Za signatárov výzvy Ing. Jaroslav Baran

Na záver slová klasika: “Niektorí ľudia by prírode najviac pomohli tým, že by sa jej zďaleka vyhli...“

 

Signatári výzvy:

Meno a priezvisko

Adresa

Organizácia

Ing. Jaroslav Baran Hliník nad Hronom Klub slovenských turistov
RNDr. Ferdinand Šporka, CSc. Bratislava Ústav zoológie SAV, Bratislava
Ing. Ján Hudák Topoľovka Alcea – požičovňa lodí
PhDr. Dušan Gréger Žarnovica živnostník
Ing. Marianna Skallová Bratislava živnostníčka
Ľudmila Lúčivňáková Zákamenné občianka
Mario Urbanec Nový Tekov RIO GRANUS – požičovňa lodí na Hrone
Ing. Marián Šebest Poprad Vodácky klub Kamikse Košice, tatranská sekcia
Mgr. Martin Čajági Bratislava Klub slovenských turistov
Lukáš Koštenský Košice River & Mountain
Ing. arch. Vladimír Ligus Prešov Klub slovenských turistov
Ing. Vladimír Olejár Kokošovce Klub slovenských turistov
Jozef Šoffa Košice Klub slovenských turistov
Emanuel Krátky Žiar nad Hronom Klub slovenských turistov
Ing. Michal Jančok Rudno nad Hronom Poslanec OZ Rudno/n Hr.
Ing. Anton Žabensky Zvolen Hron pre slobodné rieky
RNDr. Tomáš Derka, CSc. Vysoká pri Morave hydrobiológ
Ing. Martina Paulíková Zvolen ekologička
Jaroslav Gazdík Trnavá Hora občan
František Franko

 

Nitra Aquarius Nitra