Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy?

IMG_0136 foto Zdenka Rabayová
IMG_0134 foto Zdenka Rabayová

Klimatológovia šíria osvetu v NR SR a upozorňujú na vážnu situáciu

Bratislava, 1. 10. 2015 -- „Je čím ďalej tým zrejmejšie, že na súčasnej migračnej vlne, ktorá nemá obdobu od konca II. svetovej vojny, má veľký podiel aj zmena klímy a jej následky a súvislosti. Opäť nám to naliehavo pripomína vzájomnú previazanosť globálnych problémov,“ uviedol na odbornom seminári Vyrovná sa Slovensko so zmenou klímy? (29. 9.) jeho organizátor, poslanec NR SR Mikuláš Huba. Na parlamentnej pôde vystúpili poprední slovenskí odborníci na zmenu klímy Alexander Ač, Pavel Matejovič a Jozef Pecho. Tí v auguste otvoreným listom upozornili prezidenta SR a ďalších ústavných činiteľov na hrozivý priebeh procesov spojených so zmenou klímy a navrhli niektoré potrebné kroky.

„Nejde len o neustály rast emisií skleníkových plynov, ktorý zatiaľ (napriek rôznym politickým iniciatívam, napr. Kjótskemu protokolu a i.) napĺňa najpesimistickejšie scenáre odborníkov spred 20 rokov. S týmto vývojom úzko súvisia aj také negatívne javy ako masívne odlesňovanie planéty, znečisťovanie oceánov, vysušovanie Zeme a narušovanie hydrologického cyklu či degradácia pôd. Je to celý komplexný balík ťažkých environmentálnych problémov, ktoré sa prejavujú o. i. v extrémoch počasia v podobe ničivých súch či záplav. Tie sa pri tomto trende budú vyskytovať čoraz častejšie a nadväzne na ne aj veľké sociálno-ekonomické problémy. Slovensko nie je pripravené nielen na tento vývoj, ale dokonca ani na zmeny, ktoré prebiehajú už dnes,“ konštatoval Jozef Pecho z Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied ČR.

„Žiaľ, musíme konštatovať, že okrem poslanca Mikuláša Hubu a ďalších šiestich poslancov a poslankýň (vrátane podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej), ktorí sa na odbornej prezentácii zúčastnili, nikto z oslovených najvyšších predstaviteľov SR na naše návrhy uvedené v otvorenom liste nereagoval,“ dodáva Alexander Ač, pracovník Centra výskumu globálnej zmeny AV ČR.

Slovenská republika sa pritom o deväť mesiacov ujme na pol roka predsedníctva v Rade EÚ. Jednou z priorít slovenského predsedníctva má byť príprava implementácie záväzkov prijatých na klimatickom samite COP 21 a aktualizácia klimaticko-energetického balíčka EÚ. Celosvetová konferencia OSN COP 21, ktorá sa bude konať v decembri t. r. v Paríži, by mala prijať nové – dosiaľ najambicióznejšie – ciele a záväzky, svojím významom porovnateľné len so známym Kjótskym protokolom z roku 1998 či s Rámcovým dohovorom o zmene klímy, prijatým na Summite Zeme v r. 1992.

„Na Slovensku nemáme dôvod byť spokojní, bezstarostní či pasívni – stále pretrváva nedostatočný záujem vlády a parlamentu o túto problematiku. Viaceré kľúčové politické a ekonomické rozhodnutia vlády: od dotácií do hnedouhoľného baníctva a energetiky na Hornej Nitre, cez environmentálne ústupky najväčšiemu znečisťovateľovi ovzdušia u nás – U. S. Steel až po ďalšiu podporu dominantného automobilového priemyslu, ktorý sa stále výraznejšou mierou podieľa aj na produkcii skleníkových plynov (namiesto reálnej podpory ekologicky šetrných druhov dopravy) priamo prispievajú k zhoršovaniu situácie. O škandále s predajom emisných kvót spred niekoľkých rokov krajne nevýhodným pre štát ani nehovoriac,“ upozorňuje Mikuláš Huba. „Ako ďalší negatívny príklad z takpovediac domácej pôdy uvediem napríklad takmer úplnú absenciu tejto problematiky na programe pléna NR SR či v parlamentnej rozprave.“

Účastníci a účastníčky podujatia v NR SR sa zhodli na tom, že Slovensko by malo vo vzťahu ku zmene klímy a jej dôsledkom prejsť od slov k činom, lebo pekné slová nám nepomôžu, ak skutky pôjdu opačným smerom. A to doslova na všetkých úrovniach: od prezidenta, vlády a parlamentu, cez regionálne a miestne samosprávy, podnikateľský sektor, vedu a výskum, mimovládky a cirkvi až po radových občanov.

 

IMG_0132 foto Zdenka Rabayová

Otvorený list klimatológov v plnom znení: 

http://climatemap.blogspot.sk/2015/08/klimaticka-zmena-je-pre-slovensko.html

Správa TASR o seminári: 

http://www.teraz.sk/slovensko/klimaticke-zmeny-vodne-zdroje-hrozba/158003-clanok.html

Ďalšie informácie – kontakt pre médiá:

Mikuláš Huba – 0904 007 782, mikulas_huba@nrsr.sk

Alexander Ač – 00420-733 101 915, ac.a@czechglobe.cz

Pavel Matejovič – 0902 493 831, pavel.matejovic@gmail.com

Jozef Pecho – 00420-605 034 497, jopecho@gmail.com