Vyhodnotenie ankety v radoch S-O-S - zhrnutie zhrnutia

Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku č. 1 Plusy a mínusy S-O-S:

V odpovediach na otázku č. 1 výrazne prevažuje pozitívne hodnotenie doterajšej existencie a fungovania S-O-S, aj keď neraz s dôvetkom, že za splnenia určitých predpokladov by to mohlo byť (i podstatne) lepšie. Medzi týmito predpokladmi sa spomína pomerne široká škála opatrení: okrem častejších osobných stretnutí a prijatia dlhodobejšej stratégie aj zdokonalenie vnútornej štruktúry, práce s médiami a verejnosťou či vytvorenie profesionálneho aparátu. Vyskytujú sa však aj kritické názory do vnútra celého envirosektoru, či skeptické názory na možnosti zlepšovania fungovania S-O-S.

Ako hlavný zmysel doterajšej existencie vidia respondenti a respondentky ankety zosieťovanie desiatok kvalitných odborníkov a mienkotvorných osobností, možnosť sebarealizácie v komunite ľudí príbuzného myslenia a cítenia, občasné stretnutia s konkrétnym programom, spoločný cieľ, zdroj a šírenie informácií, internetovú diskusiu, schopnosť v prípade potreby zaujať stanovisko k závažným problémom i to, že supluje de facto neexistujúcu štandardnú Stranu zelených, alebo aspoň predstavuje „liaheň“, ktorá umožní jej vznik v budúcnosti.

Rezervy a výzvy: konštatuje sa veľký potenciál na to, aby S-O-S prerástol do environmentálneho think-tanku, ktorý dokáže kvalitne a jasne analyzovať problémy spoločnosti a navrhovať efektívne opatrenia. A ešte odvážnejšie:

S-O-S by mohol prerásť alebo mal aspoň kreovať novú zelenú stranu. Žiaduce je aktívnejšie vyjadrovanie sa k zásadným témam a venovanie sa témam, ktoré nás spájajú. Viac je treba pracovať na pí ár S-O-S. Viac je však treba pracovať aj na sebe.

Zhrnutie: aj keď S-O-S nespĺňa celkom ambiciózne očakávania z čias svojho vzniku, je jeho existencia dôležitá a momentálne nemá vo sfére svojho pôsobenia adekvátnu alternatívu. Respondenti zároveň konštatujú, alebo aspoň naznačujú, v čom všetkom by sa fungovanie S-O-S mohlo/malo zlepšiť (pozri konkrétne návrhy).

Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku 2: Ako pritiahnuť viac našincov?

Na možnosti riešenia tohto problému jestvuje široké spektrum odpovedí, názorov a návrhov. Od lepšej komunikácie a otvorenosti smerom navonok, cez organizovanie konkrétnych príťažlivých aktivít, užšia spolupráca s mienkotvornými osobnosťami, oslovenie mladých a postupná generačná obmena, prieskum aktivít a ochoty členov S-O-S podieľať sa na nich, profesionálnejší manažment až po názor, že podstatná je kvalita a nie kvantita (pozri konkrétne odpovede).

Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku  3:  Ponuka aktivít zo strany členov a členiek S-O-S

Ponuka aktivít je rôznorodá, ako to zodpovedá odborným predpokladom a kapacitným možnostiam každého respondenta. Najčastejšie sa objavuje ponuka zorganizovať regionálne stretnutie, školenie a pod. Z časti odpovedí zaznieva opatrnosť, keďže jednou zo spoločných vlastností členov a členiek S-O-S je ich preťaženosť už v súčasnosti vykonávanými aktivitami, neraz na viacerých frontoch naraz.

S tým sme však pri vzniku počítali a nikdy sme netvrdili, že toto zoskupenie vzniká s očakávaním, že jeho členovia a členky budú venovať práci v ňom niekoľko hodín denne. Niekedy celkom stačí podpis pod výzvu, alebo odpoveď na jednoduchú otázku.

Jednou z možností, ktorú však dosiaľ systematickejšie využívajú iba dvaja členovia, je písať si za meno: „zakladajúci člen/členka Slovenského ochranárskeho snemu“ (hoci by si to mohol uvádzať každý/každá z  členov a členiek).

Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku  4 sú už neaktuálne, lebo sa týkali slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa skončilo 31. 12. 2016.

Komentár a zhrnutie k odpovediam na otázku  5: Prijímať nových členov?

Bilancia: 14 ZA (viac-menej bez výhrad),

                 2 ZA s možnosťou veta,

                 2 ZA za podmienky vhodných kritérií,

                2 ZA opatrné: s dôrazom na reálnych záujemcov o členstvo a „čakateľov“,

1 ZA, ale až cca o pol roka,

1 PROTI (aby sme nedopadli ako EÚ).

Summa summarum k výsledkom celej ankety:

Ako iniciátor tejto ankety sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí/ktoré ste na moje otázky odpovedali. Celkovo výsledky ankety hodnotím ako zaujímavé a podnetné, dávajúce určitý mandát pri rozhodovaní, ako ďalej.

Symptomatické (aj keď to nepovažujem za tragédiu) je to, že na anketu reagovala len časť oslovených. Príčin je iste viacero, ale celkovo táto skutočnosť odráža stav súčasného S-O-S.

Tentoraz reagovalo cca 30 % oslovených, kým pred jeden a pol rokom to bolo len okolo 20 %. Takže predsa len určitý pokrok.

V porovnaní s ochranárskym dotazníkom spred jeden a pol roka sa rozptyl a heterogenita názorov zredukovali, aj keď ich rôznorodosť sa – našťastie – zachovala. Očakávania sú na jednej stane triezvejšie, ale aj menej skeptické, čo ma teší.

Ochota angažovať sa v rámci S-O-S je primeraná limitovaným časovým a kapacitným možnostiam členov a členiek. Iný limitujúci faktor môže byť obava angažovať sa v niečom, čoho budúcnosť je neistá a tak riskovať ďalšie prípadné sklamanie. Ale aj tak sú viaceré náladu a ponuky, obsiahnuté v odpovediach na túto otázku, cenné a je žiaduce ich využiť.

Čo sa týka poznania, vyplývajúceho z jednotlivých odpovedí, najbližšie ku konsenzu sme sa dostali pri odpovedi na prvú a poslednú otázku. Nik s respondentov/respondentiek nespochybnil zmysel existencie S-O-S. Viacerí z Vás ho dokonca považujú za veľký, a to napriek všetkým limitom a vonkajším i vnútorným prekážkam optimálneho fungovania. Vnímam to s určitým zadosťučinením, ale aj triezvo, lebo si uvedomujem, že na anketu reagovali najmä tí a tie z Vás, ktorým existencia S-O-S dáva zmysel (tým však nechcem povedať, že väčšine tých, ktorí/ktoré ste tentoraz nereagovali, zmysel nedáva – o tom, že to také zlé nie je, svedčí aj „ústavná väčšina“ členov a členiek S-O-S, ktorá podporila našu nedávnu výzvu ohľadom Národného parku Podunajsko, či Vyhlásenie na tému ignorovania odbornosti).

Takmer jednomyseľnú podporu získal aj návrh na otvorenie možnosti prijímať nových členov (navyše sa požiadavka omladenia či generačnej obmeny objavuje aj v odpovediach na niektoré ďalšie otázky). Nikto z Vás nespochybnil ani navrhnutý mechanizmus prijímania (minimálne tri nominácie/garancie zo strany súčasných členov/členiek S-O-S). Objavil sa aj návrh, aby sme s tým ešte chvíľu počkali, ako aj návrh, že by okrem možnosti nominovať mala jestvovať aj možnosť veta. K tomuto návrhu, ktorý sa objavil dvakrát (raz explicitne, druhý raz implicitne) mám niekoľko pripomienok. Je mi jasné, čo sa týmto návrhom sleduje, ale ak by sme ho prijali, zmeníme výrazne pravidlá prijímania nových členov/členiek s porovnaní s "prvým kolom", kde sme nespochybnili nikoho, kto získal potrebný počet hlasov. Súvisí to s charakterom snemu ako voleného grémia, či voľného zoskupenia ľudí, požívajúcich najväčšiu dôveru v ochranárskej komunite a akceptujúcich spoločné zásady, a nie ako sekty či štandardnej výberovej MVO. Aj preto sme navrhovaný termín pre možné rozšírenie členskej základne posunuli.

Na opačnom konci spektra v porovnaní s prvou a piatou otázkou sa nachádzajú Vaše reakcie na štvrtú otázku, týkajúcu sa oslovenia vlády v súvislosti s Parížskou klimatickou dohodou, predsedníctvom v Rade EÚ a Dunajskou stratégiou, kde bezmála polovica z Vás bola proti.

Na druhú a tretiu otázku sa nedalo odpovedať spôsobom Áno/Nie. Za dôležité považujem najmä to, že v odpovediach sa objavilo viacero produktívnych návrhov i zaujímavých ponúk:

  • zorganizovať regionálne či tematicky zamerané stretnutia,
  • zorganizovať školenie/školenia,
  • poskytnúť odbornú expertízu,
  • a i. (pozri podrobné vyhodnotenie na www.ochranari.sk).

Celkom na záver a za seba môžem povedať, že som ochotný venovať S-O-S v priemere jeden deň do týždňa (brigádnicky), ale chcelo by to aspoň malý úväzok či inú formu odmeny pre „výkonnú silu/sily“. Inak to bude stále len tak „na dobré slovo“. Aj tak sa dá, ale nie je to ideálny stav. Na druhej strane asi nie je potrebné ba ani žiaduce vytvárať v súvislosti s S-O-S nejakú „podpornú inštitúciu“.

Nikdy sme tiež netvrdili, že S-O-S má byť akousi kryptostranou, čo však nevylučuje tézu, že chceme byť relevantnou mienkotvornou, a ak chcete i nezanedbateľnou spoločenskou a v nestraníckom chápaní i politickou entitou. A napokon nevylučuje to ani to, že časť členov/členiek S-O-S so straníckymi ambíciami nejaký politicko-stranícky subjekt - s iným názvom a s trochu inou misiou - vytvorí.

Informácia pripravená na výročné stretnutie S-O-S, 20. 3. 2017.

Zaradenie článku: