Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

V Bruseli si tú hrôzu už všimli, všimnú si ju aj v Bratislave?

Vec: Interpelácia člena vlády

Bratislava, 1. 8. 2013

Vážený pán minister,

dovoľujem si Vás interpelovať vo veci skládky odpadu v Považskom Chlmci.

Ako ste iste informovaný,  ide o kauzu nevhodne lokalizovanej skládky odpadu, ktorej prevádzka mala byť ukončená už v prvej polovici 90. rokov minulého storočia, ale odvtedy sa vždy novými nepochopiteľnými povoleniami predlžovala. Za ten čas dotknutí miestni obyvatelia Považského Chlmca uskutočnili veľa iniciatív, napísali množstvo oprávnených sťažností, spísali niekoľko petícií  a obrátili sa vari na každého, kto je v tomto štáte oprávnený v tejto veci konať. Boli však ignorovaní, a tak sa napokon rozhodli obrátiť na európske inštitúcie – Európsku komisiu a Európsky súdny dvor. ESD vydal 25. apríla 2013 rozsudok vo veci C-331/11, týkajúci sa nesplnenia povinností, ktoré vyplývajú z článku 14 písm. a) až c) smernice Rady 1999/341/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.

V rozhodnutí Súdneho dvora EÚ sa okrem iného uvádza:

„Slovenská republika si tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 14 písm. a) a c) smernice ... o skládkach odpadov.“ (Znenie celého rozsudku je možné nájsť na webovej stránke Súdneho dvora EÚ.)

Komisia si následne listom z 3. mája 2013 vyžiadala od príslušných orgánov Slovenskej republiky, aby jej v lehote do dvoch mesiacov od dátumu uvedeného v rozsudku poskytli informácie o opatreniach, ktoré slovenské orgány prijali za účelom dosiahnutia súladu s výrokom uvedeného rozsudku. Komisia rovnako žiadala, aby jej slovenské orgány poskytli kópie relevantných dokumentov, ako aj časový harmonogram pre prijatie prípadných ďalších opatrení.

Keďže Vami vedené Ministerstvo životného prostredia SR je kompetentné vo veci hospodárenia s odpadmi i vo veci povoľovania skládok odpadov, obraciam sa na Vás s otázkou, ako sa Vaše ministerstvo vyrovnalo s požiadavkami Komisie, aké konkrétne opatrenia uskutočnilo, aké následné opatrenia a v akom časovom slede plánuje uskutočniť a ako o tom informuje, resp. plánuje informovať  sťažovateľov z Považského Chlmca.

Zároveň si dovoľujem požiadať Vás, vážený pán minister, o kópie dokumentov, týkajúcich sa komunikácie s Komisiou, informovania sťažovateľov a najmä realizácie konkrétnych opatrení, požadovaných Komisiou.

S pozdravom

                                   Mikuláš Huba