trvalo udržateľný rozvoj

Otázky na Roberta Fica ohľadom našej spoločnej budúcnosti

Vážený pán predseda vlády,

na pôde Národnej rady SR sa minulý rok v predvečer Svetového dňa životného prostredia (4. 6. 2012) uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia a zástupkyne ústredných orgánov štátnej správy, poslanci a poslankyne NR SR, predstavitelia a predstaviteľky akademickej obce, odborných organizácií a tretieho sektoru. Zúčastnení o. i. naformulovali odporúčania pre slovenskú účasť na Summite Rio+20 a na jeho následnom procese, ktoré som Vám následne zaslal.

Čistá energia pre budúcnosť

Správa zo stretnutia predsedov parlamentných výborov pre životné prostredie a energiu z členských štátov EÚ.

Interpelácia ministra školstva - vec: environmentálna výchova a vzdelávanie

Vážený pán minister,
predpokladám, že sa zhodneme na tom, že environmentálna výchova a vzdelávanie majú svoje veľmi významné a nezastupiteľné miesto v systéme všetkých druhov a stupňov škôl v Slovenskej republike. Je to fakt daný už samotnou pretrvávajúcou disproporciou medzi stavom životného prostredia a jeho dopadmi na zdravie ľudí na jednej strane a medzi úrovňou environmentálnej gramotnosti najširšej populácie na strane druhej.

ROZHOVOR S POSLANCOM MIKULÁŠOM HUBOM PRE ČASOPIS EUROREPORT PLUS, 1 – 2/2013

...o environmentálnom hnutí, ekopolitike, trvalo udržateľnom rozvoji, obnoviteľných zdrojoch energie, olympiáde v Tatrách...

Utópia zvaná tatranská olympiáda nie je nová

V januári 2013 predseda vlády SR Robert Fico vyhlásil, že prijíma ponuku poľskej strany na spoločnú kandidatúru Poľska a Slovenska na usporiadanie ZOH. Urobil tak ešte predtým, ako by o tejto záležitosti rokovala Vláda SR, o Národnej rade ani nehovoriac.

Dvadsať päť rokov smerovania... Kam vlastne?

(Z príspevku na česko-slovenskej konferencii o udržateľnom rozvoji, resp. ústupe v Olomouci, 8.11. 2012)
Ako každé hodnotenie, aj toto závisí od zvolených kritérií, od našich očakávaní, od ich reálnosti, od zvolenej šírky záberu, ale aj od našej hodnotiteľskej kompetentnosti a od mnohých ďalších faktorov. Inak bude tento proces hodnotiť Greenpeace, či hlbinní ekológovia, inak OSN, inak vlády, inak regionálne a miestne samosprávy, inak zainteresovaní experti a ešte inak zástupcovia biznisu. Neinak tomu bolo aj v prípade takých relatívnych vrcholov celého 25, či 40-ročného procesu, k akým nepochybne patrí Summit Zeme v Riu pred 20 rokmi, ktorý organizátori označili za dosiaľ najvýznamnejší míľnik v dejinách ľudstva a Greenpeace ho nazval akciou, na ktorej bola predaná Planéta Zem.

Za obnovu Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a za presun národných parkov pod ministerstvo životného prostredia

Z vystúpenia k novele kompetenčného zákona na 7. schôdzi NR SR

... Ja mám, podobne ako môj predrečník, taktiež dva pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona. Prvý sa týka doplnenia niekoľko rokov jestvujúcej a pred časom zrušenej Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a druhý sa týka zmien v kompetenciách ústredných orgánov štátnej správy na území národných parkov.

Takže k tomu prvému návrhu. Začnem stručným zdôvodnením, ak dovolíte.

Tlačová správa: V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia

RIO+20
20. júna 2012, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Generálny tajomník OSN  Pan-ki-moon označil toto podujatie za udalosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu.

[firstchapter:V parlamente o Summite Rio+20]

Stretnutie Rio+20 v Národnej rade SR

Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike organizujú v pondelok 4. júna 2012 v priestoroch Národnej rady SR pracovné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Hlavným cieľom stretnutia je prediskutovať pozíciu, ktorú bude Slovenská republika zastávať na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v Rio de Janeiro.

Pozvaní hostia:

Stránky