Práca poslanca

Pripomienka k Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014

Doleuvedení prof. Mikuláš Huba, CSc., poslanec NR SR, a Ing. Ľubica Trubíniová, asistentka poslanca a občianska aktivistka, týmto podávame pripomienku k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014, ktorý je v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnený na Portáli právnych predpisov.

Pripomienky k návrhu nového stavebného zákona (Závery a odporúčania zo seminára v NR SR, 17. 10. 2013)

Súhrn pripomienok a návrhov k vylepšeniu vládneho návrhu nového stavebného zákona zo seminára v Národnej rade SR zo 17. 10. 2013.

List predsedovi vlády SR o záveroch odborného seminára k návrhu nového stavebného zákona

Vážený pán predseda vlády, v prílohe tohto listu Vám zasielame relevantné materiály - závery, odporúčania a ich prílohy, ktoré vzišli z odborného seminára v NR SR o vládnom návrhu nového stavebného zákona. Vzhľadom na dôležitosť tohto zákona si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste im venovali náležitú pozornosť.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 19. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca a predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláša Hubu v mesiaci október 2013.

Odpovede na odpovede

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v bode Reakcie na odpovede členov vlády na 25. schôdzi NR SR.

Pitná voda nie je samozrejmosť (tlačová správa z odborného seminára v NR SR)

Ochrana zdrojov podzemnej aj povrchovej vody na Slovensku dnes čelí viacerým aktuálnym až akútnym hrozbám. Problémy spojené s využívaním pitnej vody je nutné riešiť systematicky, v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, modernou praxou, najlepšou dostupnou technikou a platnou legislatívou EÚ. Zhodli sa na tom mnohí odborníci a odborníčky, ale aj ďalší zúčastnení z radov samosprávy, štátnej správy aj občianskych organizácií na odbornom seminári spojenom s diskusiou o smerovaní vodnej politiky v SR. Seminár zorganizoval predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba.

Málo bolo diskusie! Nový stavebný zákon: Časť odbornej verejnosti ostro kritizuje ministerský návrh

V súčasnosti pripravuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) nový stavebný zákon. Vzhľadom na jeho zásadný význam pre kvalitu života ľudí a krajiny na Slovensku usporiadali poslanci Mikuláš Huba (predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie) a Igor Hraško (člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj) dňa 17. 10. 2013 v NR SR odborný seminár spojený s diskusiou o aktuálnom návrhu zákona. Seminár s bohatou účasťou a otvorenou, miestami veľmi kritickou diskusiou upozornil na viaceré nedostatky návrhu a priniesol mnohé odporúčania na ich riešenie. Závery a odporúčania z diskusie doručia poslanci kompetentným vládnym činiteľom.

Poďakovanie za aktívnu účasť na konferencii Únie miest Slovenska

Vážený pán predseda,

láskavo dovoľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za Vašu aktívnu účasť a Váš podnetný príspevok k úspešnému priebehu Národnej konferencie v rámci medzinárodného projektu WTD – Working Together for Development – Spolupracujeme pre rozvoj, ktorého aktívnym účastníkom za Slovenskú republiku je Únia miest Slovenska.

So srdečným pozdravom

Marián Minarovič
generálny sekretár UMS

list_Mariana_Minarovica

M. Huba: Informácia o aktivitách v 18. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad poslaneckých aktivít v mesiaci september 2013.

Podnet Slovenskej inšpekcii ŽP: patrí srvátka do potoka?

Podnet poslanca Mikuláša Hubu adresovaný Slovenskej inšpekcii životného prostredia vo veci likvidácie odpadových produktov z výroby mliečnych produktov vo firme Agrofarma Červený Kameň.

Stránky