Práca poslanca

Primátor Bratislavy odpovedá na otvorený list bratislavských ochranárov

Milá pani inžinierka Trubiniová, vážený pán profesor Huba, veľmi si vážim Vašu iniciatívu, pretože ju vnímam ako výzvu na konštruktívny dialóg nielen politikov, poslancov, ale aj širokej verejnosti, ako zlepšiť život v našom meste.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 34. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v januári 2015.

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“

V stanovenej lehote predkladáme ku Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Vodný plán Slovenska“

V stanovenej lehote predkladáme k návrhu Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vodný plán Slovenska“ nasledovné pripomienky:

M. Huba: Informácia o aktivitách v 33. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v decembri 2014.

Odpoveď ministra Jahnátka na žiadosť o informáciu k PRV 2014 - 2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek informuje na základe žiadosti Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR o aktuálnom stave a znení Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 - 2020 po zapracovaných pripomienkach Európskej komisie ku dňu 3. decembra 2014:

 

informacia_minister_Jahnatek

M. Huba: Informácia o aktivitách v 32. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad práce poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci november 2014.

Sprievodný list k časopisom Špirála a OZ Proti prúdu

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, nedávno sme v Národnej rade diskutovali o treťom sektore, najmä v súvislosti s ohrozenými zdrojmi jeho finančnej a inej podpory na Slovensku. V tejto diskusii odznelo množstvo argumentov a príkladov toho, aká je práca mimovládnych organizácií potrebná a pre spoločnosť v mnohých oblastiach priam nevyhnutná.

Stránky