Návrhy zákonov

Doplnenie zákona o pozemkových úpravách

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

Zákon o ochrane pamiatkového fondu - pozmeňovací a doplňujúci návrh I.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu a Jozefa Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

(tlač 834)

 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:

Pripomienky k návrhu nového stavebného zákona

Vzhľadom na veľké množstvo závažných nedostatkov predloženého návrhu zákona ako aj jeho ustanovení podrobených kritike je na namieste otázka: Ako vlastne komunikovalo ministerstvo s odbornou verejnosťou z radov prakticky všetkých zainteresovaných profesií? Sú si na ministerstve vedomí, čo by vzniklo v sídlach, vo voľnej krajine, na stavebnom trhu a stavebných úradoch v prípade prijatia takéhoto zákona?

Dôvodová správa k návrhu novely rokovacieho poriadku NR SR

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je taxatívne ustanoviť povinnosť prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženú národnej rade ústavným činiteľom, ktorým môže byť napríklad verejný ochranca práv alebo prezident Slovenskej republiky, ako aj spresniť, že sa takáto správa berie na vedomie.

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR

Text návrhu novely zákona o rokovacom poriadku NR SR z dielne poslancov Eriky Jurinovej a Mikuláša Hubu.

Poslanci Jurinová a Huba sa snažia presnejšie upraviť vzťahy medzi NR SR a mimoparlamentnými ústavnými činiteľmi

Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová a poslanec Mikuláš Huba – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (obaja z poslaneckého klubu OĽaNO) aj v súvislosti s práve prebiehajúcou diskusiou o kompetenciách ombudsmanky predkladajú novelu rokovacieho poriadku. Chcú dosiahnuť, aby národná rada mala povinnosť prerokovať aj mimoriadnu správu predloženú ústavnými činiteľmi. Novela má zároveň spresniť, že sa takáto správa hlasovaním berie na vedomie.

Nedovoľme spochybniť potrebu ochrany pôdy!

z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia na 29. schôdzi NR SR

Erika Jurinová pripravila návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty pre extrémistov a násilníkov

Po tom, čo poslanci Smeru zamietli požiadavku podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, aby  minister vnútra Róbert Kaliňák informoval o riešení problému nárastu extrémizmu a fašizmu, poslankyňa za hnutie OĽaNO sama navrhuje riešenie. Pripravila návrh zákona, ktorý zavedie zvláštny trestný čin pre skupiny násilníkov, ktoré sa združujú za účelom týrania nevinných ľudí. Takýmto násilníkom bude hroziť zostrený trest.

Pozmeňovák, ktorý (asi omylom) podporil aj Smer

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu, Martina Fecka a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pozmeňovák k ochrane prírody a krajiny II.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 726)

 

Stránky