Návrhy zákonov

O tom, ako zakázať niečo tak, že to povolíme

Novela vodného zákona – prvé čítanie, vystúpenie M. Hubu.

Vec: HROMADNÁ PRIPOMIENKA VEREJNOSTI k návrhu zákona o vodách

V prílohe Vám zasielame text hromadnej pripomienky k materiálu  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“ č. 6122/2013-4.3

Typ pripomienky : všeobecná (k celému materiálu)

Budúcnosť poľnohospodárskej pôdy na Slovensku z netradičného pohľadu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k vládnemu návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na 35. schôdzi NR SR.

K zákonu o lesoch IV.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka, Heleny Mezenskej a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

K zákonu o lesoch III.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka, Heleny Mezenskej a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 724)

pozmenovak_k_zakonu_o_lesoch_III

K zákonu o lesoch II.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Martina Fecka a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

K zákonu o lesoch I.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského, Heleny Mezenskej a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

Dôvodová správa K NÁVHU NOVELY ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba, Ján Mičovský a Martin Fecko.

Chráňme krajinu a zastavme bezhlavé rúbanie stromov!

Návrhom novely nedávno prijatého zákona č. 506/2013 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa poslanec Mikuláš Huba snažil odstrániť viaceré anomálie, ktoré do ochrany prírody a krajiny, ale aj do nášho právneho poriadku vniesol tento zákon, platný od 1. 1. 2014. Spomeňme aspoň niektoré z nich:

Zákon o ochrane pamiatkového fondu - pozmeňovací a doplňujúci návrh II.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

(tlač 834)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:

Stránky