Návrhy zákonov

Fraška nie je môj obľúbený žáner

Z vystúpenia M. Hubu k návrhu novely Ústavy SR na 39. schôdzi NR SR – téma voda I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k novele Ústavy SR

Znenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského, Mikuláša Hubu, Igora Hraška, Igora Matoviča, Richarda Vašečku, Heleny Mezenskej, Eriky Jurinovej, Janky Šípošovej, Evy Horváthovej, Miroslava Kadúca, Jozefa Viskupiča, Štefana Kuffu a Petra Polláka k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

ODPOVEĎ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra - vo veci novely Ústavy SR

...tesný prívlastok môže, ale nemusí rozvíjať aj spojenie pitnú vodu, keďže sa, ako je známe, rozlišuje „všetka pitná voda, teda aj nebalená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“ a „pitná voda balená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“. Vzniká tu teda nejednoznačnosť vo vyjadrení...

Prosba o jazykovednú konzultáciu vo veci novely Ústavy SR

...v súvislosti s výkonom nášho poslaneckého mandátu si Vás dovoľujeme Vás požiadať o jazykovednú konzultáciu vo veci správneho znenia novely Ústavy SR...

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Igora Matoviča, Richarda Vašečku, Jozefa Viskupiča, Martina Fecka, Eriky Jurinovej, Miroslava Kadúca, Heleny Mezenskej, Janky Šípošovej, Evy Horváthovej, Igora Hraška, Petra Polláka, Štefana Kuffu a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona o EIA: jeden krok dopredu, dva dozadu? alebo: Správa o legislatívnych kotrmelcoch vládnej strany

Z vystúpenia M. Hubu k vládnemu návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) na 39. schôdzi NR SR.

Pozmeňujúci návrh k novele zákona o EIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k novele banského zákona

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Martina Fecka a Jána Mičovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Jána Senka, Emílie Müllerovej a Michala Bagačku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

K novele banského zákona

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k návrhu novely banského zákona na 37. schôdzi NR SR, 12. 9. 2014.

Opäť chceme pomôcť ľuďom, ktorých obťažuje zápach z priemyslu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o ovzduší na 36. schôdzi NR SR.

Stránky