Návrhy zákonov

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Zdôvodnenie novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, predloženej poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Návrh novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, predložená poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4

4. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pomeňujúci a doplňujúci návrh č. 3

3. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pozmeňovací a doplňujúci návrh č. 2

2. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu a Jána Mičovského
k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337)

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený NR SR

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Pozmeňujúce návrhy k zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 2015

3 pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR Mikuláša Hubu, Jána Mičovského, Igora Hraška, Miroslava Kadúca, Martina Fecka, Petra Osuského a Eriky Jurinovej k vládnemu zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 2015.

rozpocet1

rozpocet2

rozpocet3

Úvodné slovo predkladateľa novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba, Ján Mičovský a Martin Fecko.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZOPK) s príslušnými smernicami Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

Snaha o vylepšenie Ústavy SR - účinnejšia ochrana krajiny a práva na informácie

Právo na životné prostredie je širokým pojmom, ktorý zahŕňa niekoľko aspektov a medzi ne nepatrí len právo na vodu. Asi najvýznamnejším aspektom v tejto súvislosti je ochrana a udržiavanie charakteristického vzhľadu krajiny...

Stránky