Ján Mičovský

Spájame statočných - 6. diel

Ján Mičovský, poslanec NR SR pozýva: Už po šiestykrát budeme poctení možnosťou oceniť občiansku odvahu.

Deň lesa a krajiny v parlamente

Pozvánka na prezentačno-diskusné podujatie v NR SR.

Záchvat ľudskosti sa stále nekoná

Modifikovaná podoba reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mičovského na 56. schôdzi NR SR.

Predkupné práva? Vykúpené! (Mária Terézia sa musí v hrobe obracať)

Pohnútky Márie Terézie  zaviesť urbár akiste neboli vedené prehnaným humanizmom. Cisárovná týmto opatrením sledovala predovšetkým primeranosť záťaže a motivácie svojich podaných a z toho odvodený nárast výšky výberu daní, prípadne iných benefitov. Napriek tomu môžeme aj po stáročiach pripísať toto jej rozhodnutie na konto panovníckej múdrosti. Poddaní dostali možnosť užívať lesné pozemky v okolí obcí, a to ako podielnici.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva.

Reakcia na sťažnosť občanov Ružomberka - Hrboltovej

Obyvatelia Ružomberka, miestnej časti Hrboltová nás v roku 2013 informovali o dlhodobo sa vyskytujúcom silnom až neznesiteľnom sporadicky sa vyskytujúcom zápachu, ktorý podľa ich úsudku pochádza z ČOV nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti obývanej zóny. Ide o veľkú čističku, do ktorej ústia odpadové vody z mesta Ružomberok, vrátane odpadových vôd spoločnosti SCP - MONDI, ktorej podiel na využívaní kapacity čističky predstavuje údajne až 90%.

Zdôvodnenie návrhu novely zákona o ovzduší na schôdzi NR SR (19. 6. 2015)

Ovzdušie v zmysle nášho právneho poriadku musí byť chránené pred vnášaním znečisťujúcich látok, produkovaných priemyselnou činnosťou. Táto požiadavka je o to dôležitejšia, ak znečisťujúce látky bezprostredne negatívne vplývajú na kvalitu života ľudí, pričom za takýto vplyv je potrebné považovať aj zápach, ktorý možno považovať za jeden z aspektov znečistenia ovzdušia.

Návrh novely zákona o cestnej premávke

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

Návrh novely zákona o ovzduší

Predkladaný návrh zákona má za cieľ chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Okrem toho dáva možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov, ktorých obťažuje zápach, dať podnet na konanie okresnému úradu...

Stránky