interpelácie

Programové vyhlásenie vlády (PVV)

Komentár poslanca Prof. Mikuláša Hubu k odpovediam členov slovenskej vlády na interpelácie k polčasu plnenia Programového vyhlásenia vlády.

Odpoveď ministra Čaploviča na otázku: Ako sa plní program vlády vo sfére školstva, vedy, výskumu a športu?

Odpoveď na interpeláciu poslanca Mikuláša Hubu k polovici mandátu Dušana Čaploviča vo funkci ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Znenie interpelácie sme zverejnili tu.

MSVVS_intpel_PVV_140414_odp

Prvé dva roky vo funkcii ministra Žigu

Odpoveď na interpeláciu poslanca Mikuláša Hubu k polovici mandátu Petra Žigu vo funkci ministra životného prostredia. Téme sa venujú aj články Žiga a Huba vidia polčas MŽP diametrálne odlišne a Ako sa plní program vlády vo sfére životného prostredia?

MZP_intpel_PVV_140415_odp

 

Implementácia Rámcovej smernice o vode na Slovensku a novela zákona o vodách - interpelácia ministra životného prostredia

Implementáciu rámcovej smernice o vode má na Slovensku zabezpečovať ministerstvo životného prostredia. Ukazuje sa však, že viaceré dokumenty spracúvané v rámci implementácie RSV, sa vypracúvajú len formálne, bez reálnej účasti samospráv, odbornej a laickej verejnosti a následne aj výsledné dokumenty sa adekvátne nepoužívajú v praxi - príkladom je Vodný plán SR. Zdá sa, že ministerstvo rezignovalo na ochranu vôd, keďže jednostranne presadzuje iba využívanie vôd, pričom v súčasnosti na Slovensku nikto nechráni a negarantuje dosiahnutie požadovaných environmentálnych cieľov, vyplývajúcich (aj) z RSV.

Komunisti si voľakedy vylámali zuby (aj) na snahe premeniť Roháče na akési náhradné olympijské stredisko

Vážený pán minister, posielam Vám článok prevzatý z médií (v prílohe) a interpelujem Vás – ako predstaviteľa rezortu, ktorý má vo svojej náplni aj ochranu prírody – s otázkou, kto a na základe čoho dal súhlas s novými výrubmi a novou výstavbou na území národného parku, ktorý by mal byť, ak sa nemýlim, chránený a na území ktorého by mala byť podľa zákona ochrana prírody nadradená nad ostatné aktivity?

Ako plnil program vlády rezort zdravotníctva?

… 1. Vláda sa v PVV okrem iného zaviazala zamerať sa na prevenciu civilizačných ochorení, podporu konzumácie zdravých potravín, zdravého životného prostredia a aktívnej rekreácie. Ako konkrétne sa tieto záväzky v uplynulých dvoch rokoch realizovali?...

Ako plnil program vlády rezort kultúry?

… 2. Vláda sa zaviazala vypracovať Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 – 2020, ktorá sa mala tvoriť v širokom dialógu ako celospoločensky akceptovateľný program. Je mojou chybou, alebo skôr chybou Vášho rezortu, že som takýto prípravný proces nezaregistroval?...

Ako plnil program vlády rezort spravodlivosti?

...3. Ako sa zvýšila vymožiteľnosť práva vo všeobecnosti a v oblasti environmentálnej kriminality zvlášť?...

Ako plnil program vlády rezort vnútra?

...2. Vláda sa zaviazala nekompromisne bojovať proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu. Zaujímalo by ma, ako sa tento záväzok realizoval a či reálna situácia v tejto oblasti podľa Vás zodpovedá predstavám vlády, deklarovaným v PVV z apríla 2012...

Ako plnil program vlády rezort práce, sociálnych vecí a rodiny?

Vážený pán minister, v tomto čase uplynuli dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico predložil do Národnej rady Slovenskej republiky Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Je preto, myslím si, vhodný čas na predbežnú bilanciu toho, nakoľko sa plnia sľuby z tohto vládneho dokumentu, schváleného parlamentnou väčšinou.

Stránky