interpelácie

Robert Fico odpovedá na interpeláciu: investičný stimul pre Duslo Šaľa

Počas 36. schôdze Národnej rady SR poslanec Mikuláš Huba interpeloval predsedu Vlády SR Roberta Fica vo veci investičnej pomoci pre Duslo Šaľa. Text interpelácie sme uverejnili tu.

R. Fico: Odpoveď na interpeláciu - investičný stimul pre Duslo Šaľa

Robert Fico odpovedá na interpeláciu: personálna rekonštrukcia vlády SR

Počas 36. schôdze Národnej rady SR poslanec Mikuláš Huba interpeloval predsedu Vlády SR Roberta Fica vo veci oznámených zmien vo vláde SR. Text interpelácie sme uverejnili tu.

R. Fico: Odpoveď na interpeláciu - rekonštrukcia vlády

Robert Fico odpovedá na interpeláciu: budúcnosť jadrovej energetiky na Slovensku

Počas 36. schôdze Národnej rady SR poslanec Mikuláš Huba interpeloval predsedu Vlády SR Roberta Fica v otázkach budúcnosti jadrovej energetiky na Slovensku a vo veci prípravy projektu Nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Text interpelácie sme uverejnili tu.

R. Fico: Odpoveď na interpeláciu Nový jadrový zdroj

Interpelácia predsedu vlády vo veci Dusla Šaľa

...1. Považujete, ako predseda vlády, takúto formu a výšku zvýhodnenia Dusla Šaľa za oprávnenú a adekvátnu?...

Interpelácia predsedu vlády vo veci budúcnosti jadrovej energetiky

...1. Aký je Váš názor na vyhlásenia početnej obce ekonómov, environmentalistov, politológov a ďalších expertov, že výstavba nového jadrovo-energetického bloku na Slovensku je nežiaduca z hľadiska ekonomického, environmentálneho, strategického, prípadne z ďalších hľadísk?...

Interpelácia predsedu vlády vo veci ťažby uránu

Vážený pán predseda vlády, koncom mája t. r. sme boli nútení v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať návrh novely geologického zákona, týkajúci sa ťažby uránu. Vzápätí Národná rada tento návrh schválila.

Interpelácia predsedu vlády vo veci rekonštrukcie vlády

1. Aké konkrétne hodnotiace kritériá používate pri rekonštrukcii vlády, resp. pri personálnych výmenách na postoch členov vlády a štátnych tajomníkov?
2. Prečo neboli z postu člena vlády odvolaní aj niektorí ďalší jej členovia?

Interpelácia ministra ŽP vo veci výstavby na území NP Nízke Tatry (Vyšná Boca) v rozpore s platným územným plánom

Vážený pán minister, obrátila sa mňa so žiadosťou o pomoc pani starostka Vyšnej Boce. Z jej listu, ktorý v plnom znení citujem v prílohe, vyplýva, že v katastrálnom území Vyšnej Boce dochádza v súčasnosti k porušovania viacerých zákonov a predpisov, kontrola dodržiavania ktorých patrí najmä do gescie Vášho rezortu.

M. Huba: Reakcie na odpovede členov vlády na interpelácie na 36. schôdzi NR SR, júl 2014

Z viacerých odpovedí na interpelácie budem odpovedať iba na jednu, ktorá však pozostávala z 11 otázok k novele zákona o vodách.

Stránky