interpelácie

Prečo nechcete povedať, čo ponúkneme Európe v roku 2016?

Vážený pán predseda vlády,
v uplynulých mesiacoch som v Národnej rade Slovenskej republiky viackrát podal procedurálny návrh, aby NR SR požiadala vládu predložiť do národnej rady správu o stave prípravy Slovenskej republiky na predsedníctvo v Európskej únii, ktorého sa Slovensko ujme v druhom polroku 2016.

Kto nesie politickú zodpovednosť za kauzu emisie, pán premiér?

Vážený pán predseda vlády,
v období, keď ste boli prvý raz predsedom vlády, došlo k nevýhodnému predaju emisných povoleniek firme Interblue Group.

Odpovede na odpovede

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v bode Reakcie na odpovede členov vlády na 25. schôdzi NR SR.

Jedna lepšia a tri horšie správy

Reakcia autora interpelácií poslanca Mikuláša Hubu na odpovede ministrov a predsedu vlády v bode rokovania Národnej rady SR tlač č. 596 s názvom „Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov NR SR podané do 2. augusta 2013“.

Interpelácia na tému devastácie národných parkov

Vážený pán minister, nové a nové alarmujúce informácie z médií, ale aj osobné skúsenosti z návštevy terénu potvrdzujú moje obavy o osud našich národných parkov, s ktorými som sa na Vás obrátil pred rokom a na ktoré ste reagovali veľmi benevolentne. Ešte vypuklejšie sa to prejavilo vo Vašej reakcii na moju interpeláciu vo veci ambícií slovenskej vlády (ktorej ste členom) usporiadať environmentálne veľmi náročnú časť zimných olympijských hier na území našich národných parkov.

Interpelácia na tému likvidačného návrhu rozpočtu SAV

Vážený pán predseda vlády,

podľa stratégie EÚ Európa 2020 by mali členské štáty Európskej únie investovať do vedy, výskumu a vývoja minimálne 3 % hrubého domáceho produktu. Na Slovensku sa táto hodnota dlhodobo pohybuje - v závislosti od rôznych zdrojov a metodík výpočtu - medzi 0,5 % a 0,6 % HDP, teda na úrovni päť až šesťnásobne nižšej v porovnaní so strategickým odporúčaním Európskej únie, čo nás radí na koniec rebríčka členských štátov EÚ!!!

V Bruseli si tú hrôzu už všimli, všimnú si ju aj v Bratislave?

Interpelácia vo veci skládky odpadu v Považskom Chlmci, adresovaná ministrovi ŽP SR.

Otázky na Roberta Fica ohľadom našej spoločnej budúcnosti

Vážený pán predseda vlády,

na pôde Národnej rady SR sa minulý rok v predvečer Svetového dňa životného prostredia (4. 6. 2012) uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia a zástupkyne ústredných orgánov štátnej správy, poslanci a poslankyne NR SR, predstavitelia a predstaviteľky akademickej obce, odborných organizácií a tretieho sektoru. Zúčastnení o. i. naformulovali odporúčania pre slovenskú účasť na Summite Rio+20 a na jeho následnom procese, ktoré som Vám následne zaslal.

Neuspokojivé odpovede

Z vystúpenia M. Hubu v bode Odpovede na interpelácie na 21. Schôdzi NR SR.

Stránky