interpelácie

Odpoveď na interpeláciu M. Hubu vo veci predaja areálu Iuventy

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci predaja areálu Iuventy na Búdkovej ceste (interpelácia TU) odpovedla minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler:

Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 1542

Odpoveň na interpeláciu M. Hubu vo veci skládky CHZJD vo Vrakuni

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci skládky CHZJD vo Vrakuni (interpelácia TU) odpovedal minister životného prostredia SR Peter Žiga:

Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1542

 

Odpoveď na interpeláciu vo veci skládky odpadov v Považskom Chlmci

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci skládky odpadov v Považskom Chlmci (interpelácia tu) odpovedal minister životného prostredia SR Peter Žiga:

Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 1542

Mikuláš Huba: Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie, 14. máj 2015

V uplynulom období som sa na členov vlády obrátil s 13 interpeláciami.

Pána podpredsedu vlády a ministra vnútra som sa pýtal hneď na niekoľko vecí.

Skládka odpadov v Považskom Chlmci: interpelácia ministra životného prostredia SR

Na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora reagovala SR tak, že doteraz nevydala platné rozhodnutie, iba predbežné opatrenie na zákaz ukladania odpadu na skládku v Považskom Chlmci. Na predmetnú skládku odpadov sa od 1. 1. 2014 odpad nevozí, ale nie sú prijaté opatrenia na jej uzavretie a rekultiváciu v zmysle požiadavky ESD i miestnych obyvateľov.

Skládka CHZJD vo Vrakuni: interpelácia ministra životného prostredia SR

Vážený pán minister, ako je Vám iste známe, v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa (a čiastočne i MČ Ružinov) sa nachádza skládka toxického odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD), ktorá predstavuje ohrozenie zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, čo by malo doslova fatálne následky. Táto skládka toxického odpadu zaberá plochu približne 4,65 hektára.

Predaj časti areálu Iuventy?: interpelácia ministra školstva SR

V týchto dňoch som zachytil správy o tom, že dochádza k predaju časti areálu Iuventy na Búdkovej ceste súkromným osobám. Akokoľvek môžu tieto indície znieť neuveriteľne, ukazuje sa, že nie sú nepodložené.

Kaštieľ v Moravanoch: interpelácia ministra kultúry

Dovoľte mi preto obrátiť sa na Vás prostredníctvom interpelácie s nasledujúcimi otázkami: Prečo Vami vedené ministerstvo dopustilo katastrofálny stav, do ktorého sa dostala NKP Kaštieľ v Moravanoch? Kto menovite v rámci Vami vedeného rezortu nesie zodpovednosť za túto situáciu?...

Kaštieľ v Moravanoch: interpelácia predsedu vlády

Vážený pán predseda vlády, ako právnik určite dobre viete, že v zmysle zákona za stav pamiatky zodpovedá v prvom rade jej vlastník. Významnou kultúrnou pamiatkou je aj NKP Kaštieľ v Moravanoch. Je zrejmé, že vlastník uvedeného objektu svojím ignorantským postojom k tejto významnej pamiatke spôsobil obrovské kultúrne i hospodárske škody a zároveň flagrantne porušil zákon.

Interpelácia vo veci hausbótov na Dunaji - adresát: minister životného prostredia SR

Vážený pán minister, kauza výstavby a prevádzky tzv. hausbótov na dunajských ramenách pod Bratislavou je pomerne často medializovaná a spôsobuje verejné pohoršenie. Dovoľte mi preto, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami na túto tému:

Stránky