Fragmenty

Fragmenty: Rušenie osobnej dopravy na regionálnych železničných tratiach

Január 2003: Vec: Otvorený list predsedovi vlády Mikulášovi Dzurindovi so žiadosťou o prehodnotenie rozhodnutia o zrušení osobnej dopravy na regionálnych železničných tratiach.

Fragmenty: Bratislava, zobuď sa!

November 2006:
Chcete, aby sa v Bratislave naďalej hlava-nehlava rúbali vzácne stromy?
Chcete, aby sa naďalej likvidovali celé mestské parky? ...

Fragmenty: Environmentálna politika

Apríl 2010: Plnenie Programového vyhlásenia vlády SR ROBERTA FICA v podkapitole 2. 5. Starostlivosť o životné prostredie.

Fragmenty: Zachránime pravobrežie Dunaja?

September 2006: Ak by sa Bratislava mala uberať cestou kvalitatívneho rozvoja, a nie bezkoncepčného rastu, potom rozvojové zámery vo všetkých navrhovaných rozvojových lokalitách, uvedených v návrhu nového Územného plánu Bratislavy (ÚPN), by sa mali prehodnotiť a zásadne zredukovať.

Fragmenty: O zlej správe, ktorá nie je až taká zlá

September 2005: Emisné limity, pridelené Slovensku, sú napokon nižšie, než ako žiadala slovenská vláda, konajúca pod tlakom znečisťovateľov ovzdušia. Pre niektoré firmy je to zlá správa.

Fragmenty: Déjà vu? – v očakávaní programového vyhlásenia novej vlády cez prizmu 20 rokov

Júl 2010: Presne pred dvadsiatimi rokmi, v júli 1990, skladala sľub a predkladala do parlamentu svoje programové vyhlásenie vláda, ktorá vzišla z prvých demokratických volieb na Slovensku po viac ako 40 rokoch.

Fragmenty: Z hlavy na nohy

Máj 2010: Environmentalisti mali dlho pocit, že v našich médiách sa málo hovorí o problémoch životného prostredia a že rezort, ktorý má jeho ochranu na starosti, je mediálne prehliadaný. Končiaca vláda, Slovenská národná strana, ktorá tento rezort dostala po voľbách 2006 do vienka

Fragmenty: Príhovor ku Dňu Zeme

Apríl 2004: ...v našom meste, hlavnom, najväčšom, najbohatšom a zrejme i najskorumpovanejšom meste tejto krajiny, sa čím ďalej, tým častejšie stretávame s prejavmi arogancie moci, s neefektívnym narábaním s verejnými financiami, so zámernou devastáciou prírodných a kultúrnych hodnôt, s tolerovaním protiprávneho konania a s porušovaním základných práv občanov.

Fragmenty: O potrebe prierezovosti v programe vlády

Júl 2010: Od decembra 1989 sa na Slovensku vystriedal celkom slušný počet vlád. Každá z nich predkladala do parlamentu svoje programové vyhlásenie (PVV) a (takmer) každá z nich pred ukončením svojho mandátu robila jeho odpočet. V oboch týchto fázach som sa k PVV a ich (ne)plneniu – najmä vo veciach týkajúcich sa životného prostredia (ŽP) – verejne vyjadroval.

Fragmenty: Prečo som proti jadrovej ceste rozvoja našej energetiky?

Marec 1998: ...Žiadna slovenská vláda dosiaľ ani v jednej energetickej koncepcii (EK) pred či po roku 1989 neformulovala skutočnú alternatívu voči dominantnej orientácii na jadrovú energiu/energetiku (JE).

Stránky