Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Stretnutie predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ

Správa z pracovnej cesty do Kodane, 13. - 15. máj 2012

Stretnutia predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v Kodani v dňoch 14. – 15. mája 2012, sa zúčastnili:

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  –  predseda výboru
Ing. Milan Lukáč  –  tajomník výboru

 1. Väčšina pracovného programu stretnutia sa uskutočnila v priestoroch dánskeho parlamentu.Hlavnými hostiteľmi podujatia boli predsednícka Výboru pre životné prostredie dánskeho parlamentu Lone Loklindt a predseda Zahraničného výboru dánskeho parlamentu Per Stig Moller. S príspevkom na tému prípravy 7. Environmentálneho akčného programu EÚ vystúpila aj dánska ministerka životného prostredia Ida Auken. Okrem toho odzneli prezentácie eurokomisárky pre klímu, Connie Hedegaard, hlavnej ekonómky siete trvalo udržateľného rozvoja Svetovej banky a riaditeľky Svetovej rozvojovej správy 2010 o zmene klímy Marianne Fay, expertky na trvalo udržateľný rozvoj z prostredia environmentálnych MVO z Indie, Tary Roa, generálneho tajomníka Global Legislators Organisation (GLOBE) Adama C.T. Mattewsa, experta pre životné prostredie, klímu a energiu UNDP Friedricha Bartha, predstaviteľa Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a spravodajca EP pre 7. Environmentálny akčný program EÚ (EAP),   Jo Leilena,  vedúceho komunikačného odboru obchodnej spoločnosti The Grudfoes Group - Kima Norh Skibstena a ďalších.
   
 2. Témou prvého dňa bolo Rio+20 – cestovná mapa pre udržateľnú budúcnosť, čo je  zároveň názov hlavného strategického dokumentu, ktorý EÚ na Summit Rio+20 pripravuje. V rámci tohto bloku sa diskutovali problémy ako:
  • globálna transformácia smerom k udržateľnému rastu – odporúčania pre Rio+20
  • trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom zeleného rastu,
  • Rio+20: tvorba spravodlivej zelenej ekonomiky z pohľadu občianskej   spoločnosti,
  • parlamentná dimenzia Rio+20 z pohľadu GLOBE.

   

 3. Téma druhého dňa sa volala: 7. Environmentálny akčný program – ozeleňovanie Európy a pozostávala z nasledujúcich tematických okruhov:
  • trojnásobný výnos: nový prístup k rozvoju a životnému prostrediu,
  • zdrojová efektívnosť – z pohľadu zelenej technologickej spoločnosti,
  • zelený rast – zelená Európa – vízia 7. Environmentálneho akčného programu – podľa EÚ predsedníctva,
  • zdrojová revolúcia: priesečník svetových energetických, materiálových, potravinových potrieb a potrieb vody,
  • kľúčové prvky 7. EAP – z pohľadu Európskeho parlamentu.

   

 4. Súčasťou podujatia bola aj pracovná návšteva centrály Európskej environmentálnej agentúry (EEA) v Kodani. Návšteva pozostávala z prezentácie výkonnej riaditeľky agentúry, prof. J. M. McGlade o aktivitách EEA  a vedúceho odboru Integrovaného hodnotenia životného prostredia (IEA) Jocka Martina o novej publikácii EEA Environmentálna indikátorová správa 2012 „Odolnosť ekosystémov a efektívnosť využívania zdrojov v zelenej ekonomike v Európe“.
   
 5. Doplnkovými podujatiami boli exkurzia s prednáškou o problémoch životného prostredia, výstavby a územného plánovania v meste Kodaň a exkurzia po priestoroch Dánskeho parlamentu.
   
 6. Po dohode s organizátormi som predniesol krátky koreferát k úvodnému vystúpeniu stretnutia, v ktorom som informoval o aktivitách k podujatiu Rio+20 na Slovensku. Príspevok v plnom znení som v tlačenej forme poskytol účastníkom konferencie. Niekoľkokrát som tiež vystúpil v rámci diskusie. Spolu s tajomníkom výboru sme organizátorom poskytli oficiálne informačné materiály o Národnej rade SR a publikácie, týkajúce sa témy konferencie. Počas návštevy EEA som poskytol rozhovor tlačovému tajomníkovi EEA o stave životného prostredia a zelenej ekonomiky v SR.
   
 7. Významným prínosom stretnutia bolo zoznámenie sa, nadviazanie kontaktov a výmena    skúseností s kolegami a kolegyňami z výborov pre životné prostredie krajín EÚ,  z Európskeho parlamentu a z ďalších dôležitých inštitúcií.

Stretnutie malo názov Cesta k zelenému rastu a trvalo udržateľnému rozvoju

Hlavnou témou stretnutia bola blížiaca  sa Globálna konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20, ktorá sa uskutoční v júni 2012 v Rio de Janeiro za účasti najvyšších predstaviteľov svetového spoločenstva. Jednou z dvoch hlavných priorít Summitu Rio+20 bude prechod na zelenú ekonomiku, ako jediné možné východisko zo súčasnej ekonomickej i ekologickej krízy a zároveň spôsob, ako zmierniť stále ešte hrozivý fenomén svetovej chudoby. Druhou hlavnou prioritou konferencie v Rio de Janeiro bude zlepšenie fungovania globálnych inštitúcií v záujme účinnejšej implementácia koncepcie trvalo udržateľného rozvoja.   Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon označil tento summit za jedno z najdôležitejších globálnych stretnutí v novodobých dejinách. Aktívnu účasť na ňom prisľúbili lídri najvýznamnejších krajín sveta.

Zelená ekonomika v širšom (vyššie uvedenom) kontexte bola ústrednou témou kodanského stretnutia.

Zelená ekonomika (ZE) sa definovala ako nástroj na prekonanie systémových chýb a porúch súčasnej „mainstreemovej“ ekonomiky a na zabezpečenie väčšej kvality života, rovnoprávneho prístupu k príležitostiam pre všetkých pri súčasnom zachovaní environmentálnej a ekonomickej integrity s ohľadom na limitovanú únosnosť planéty.
ZE nie je stav, ale proces transformácie a neustáleho dynamického napredovania.
Ekonómie sa nemôže nazývať  zelenou, ak nie je založená na princípe rovnoprávnosti.

Podľa rozvojového programu OSN (UNDP) sú hlavnými posolstvami pre Rio+20 tieto:
trvalo udržateľný rozvoj sa mnohým asociuje so zelenou farbou. Ozelenenie rozvoja predstavuje kategorický imperatív, obsahuje to však v sebe aj sociálny a ekonomický rozmer, svet dosiahol za uplynulých rokoch značný pokrok vo viacerých oblastiach (napr. výrazný pokles detskej úmrtnosti), ale mnoho je ešte treba urobiť (1,5 mld. Obyvateľov nemá spoľahlivý prístup k elektrickej energii a 2,4 mld. k moderným vykurovacím technológiám. Cca 900 mil. ľudí nemá nezávadnú pitnú vodu a takmer 3 mld. nemajú prístup k moderným sanitačným systémom atď.), situáciu možno zmeniť a v mnohých krajinách či regiónoch sveta sa táto zmena k lepšiemu prostredníctvom politík trvalo udržateľného rozvoja aj deje, v časoch mnohostrannej krízy máme sklony robiť len krátkodobé rozhodnutia, ale v skutočnosti potrebujeme dlhodobé plánovanie.

Trvalo udržateľný rozvoj je odpoveďou na ekonomickú a finančnú krízu a zároveň nástroj na boj s chudobou.

5 priorít pre Rio+20 podľa UNDP:

 1. Rovnoprávnosť a inklúzia musia mať vysokú prioritu.
 2. Nevyhnutné sú integrované prístupy.
 3. Všetci majú nárok na prístup k efektívnej a udržateľnej energii.
 4. Partnerstvá s cestou dopredu.
 5. Potrebujeme nové komplexné indikátory na meranie pokroku (na rozdiel od prekonaného HDP).

Všetky prednesené príspevky, diskusia i  materiály, ktoré a počas podujatia distribuovali môžu slúžiť ako dôležitá inšpiráciu k prechodu na trajektóriu zelenej ekonomiky.

Odporúčanie pre  parlamenty, vlády a ďalšie zainteresované subjekty v krajinách EÚ:

Venovať maximálnu pozornosť príprave na Summit Rio+20.  Prediskutovať pozíciu, ktorú budú jednotlivé krajiny zastávať na summite v politických, riadiacich, odborných i laických kruhoch. Zaviazať národné delegácie, aby počas summitu podporovali pro-trvaloudržateľné pozície EÚ a podľa možnosti prichádzali s vlastnými pozitívnymi návrhmi a záväzkami v záujme splnenia cieľov summitu.