Štátom riadený úpadok ochrany prírody pokračuje (urgentná výzva S-O-S)

Slovenský ochranársky snem poslal kompetentným urgentnú výzvu, ktorá sa týka prírodu ohrozujúcich a spoločensky neprijateľných rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP) vo veci ich rozhodnutia o zrušení samostatnej Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, zlúčení časti z nej s CHKO Ponitrie a prepúšťaní jej odborných pracovníkov. Pod výzvu sa dosiaľ podpísalo 70 osobností ochranárskeho života na Slovensku (pozri príloha). 

Vo výzve sa o. i. konštatuje: „V uplynulom období prijal Slovenský ochranársky snem niekoľko varovných stanovísk a výziev, týkajúcich sa pochybení a deficitov v štátnej ochrane prírody a krajiny na Slovensku. Všetky adresoval aj Ministerstvu životného prostredia SR. Reakcia MŽP nebola buď žiadna, alebo bola takmer žiadna. Tieto dni nás s novou naliehavosťou utvrdzujú v tom, že naše opakovane deklarované obavy boli a sú, žiaľ, namieste. Nielenže sa situácia v štátnej ochrane prírody na Slovensku nezlepšuje a neochota MŽP a ďalších rezortov reagovať na podnety zo strany odbornej verejnosti pretrváva, ale veci sa dokonca menia k horšiemu. A to napriek sľubom príslušného ministra Lászlóa Sólymosa. Za pravdu slovenským ochranárom dala pred pár dňami aj Európska komisia, ktorá začala proti Slovensku konať vo veci nedostatočnej ochrany našej – a zároveň európskej – prírody. Reakcia MŽP na oprávnenú kritiku z Bruselu je úplne absurdná. Namiesto toho, aby začalo prírodu účinnejšie chrániť, robí kroky práve opačným smerom.“

Kým pri niektorých iných protiprírodných aktivitách môže ministerstvo životného prostredia – čiastočne oprávnene – ukazovať prstom na iné subjekty, v tomto prípade nesie plnú zodpovednosť len ono (spolu so ŠOP, ktorá je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti). Spomínané najnovšie rozhodnutie MŽP a ŠOP je však kontraproduktívne a prírodu ohrozujúce aj z iného dôvodu. Evidentne totiž ignoruje a popiera potrebu účinnejšej ochrany dunajskej a pridunajskej prírody a krajiny.

Územie dvoch výrazne odlišných CHKO, ktoré sa direktívnym a odborne nezdôvodneným rozhodnutím ministerstva má dostať pod umelo zlúčenú správu so sídlom v Nitre, vzdialenej desiatky kilomterov od Dunaja, je natoľko rozľahlé a zasahuje do toľkých administratívnych celkov, že jeho dôsledné spravovanie je pri zlúčení správ CHKO absolútne nereálne (v prípade navrhovaného prepúšťania by sa situácia ešte zhoršila).

Ďalší dôvod vzniku výzvy S-O-S je skutočnosť, že dunajské luhy stále viac a viac ohrozujú ľudské aktivity. Na aspoň čiastočnú elimináciu takýchto prírodu devastujúcich zásahov je potrebná organizačná zložka ŠOP s dostatočným vybavením, autoritou a so správou lokalizovanou v dotknutom území. Kroky opačným smerom vyvolávajú otázky, či nejde o zámer zbaviť toto exponované územie aj posledných zvyškov ochrany, čo by sa rovnalo sabotáži.

A napokon dôvod, ktorý je dôležitý aj z pohľadu Európskej komisie, a tým je zaostávanie Slovenska pri vyhlasovaní území Natura 2000. Aj to by malo logicky viesť k prijímaniu nových odborných pracovníkov, a nie k ich prepúšťaniu.

Ako konštatuje jeden zo signatárov výzvy, Mikuláš Huba, rozhodnutie zrušiť za tejto situácie ešte aj samostatnú Správu CHKO Dunajské luhy a zbaviť sa ďalších skúsených profesionálov v tejto oblasti môžu prijať len ľudia, ktorým je príroda a jej ochrana ľahostajná a zároveň ľudia, ktorí si zo svojich zákonných povinností, ako aj z požiadaviek a rozhodnutí Európskej komisie robia „dobrý deň“.

S-O-S preto dôrazne apeluje na príslušné ministerstvo, ako aj na ŠOP SR, aby zmenili svoje rozhodnutie, zachovali samostatnú Správu CHKO Dunajské luhy, neprepúšťali jej odborných pracovníkov, ale naopak, kapacitne a personálne ju posilnili tak, aby reálne dokázala chrániť vzácnu prírodu dunajských luhov. Dôrazne tiež požaduje fundované zdôvodnenie toho, prečo MŽP nekoná vo veci rozšírenia veľkoplošnej ochrany Podunajska na spôsob susedného Rakúska a Maďarska. A napokon žiada aj príslušné zložky Európskej komisie, aby od Slovenska nekompromisnejšie požadovali ochranu európskej prírody.

 

Kontaktné osoby:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - mikulas.huba2@gmail.com

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. - marcel.uhrin@gmail.com

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. - jarosibl@gmail.com)

PrílohaVeľkosť
Súbor Stanovisko S-O-S 42.7 KB
Súbor Tlačová správa (8. 2. 2019)54.2 KB