Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

(tlač 1462)

Vládny návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.       V § 2 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prírodného dedičstva území kultivovaných hospodárením človeka v súlade s prírodou,“.

2.       V § 2 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ekológie, environmentalistiky a lesnej pedagogiky,“.

3.       V § 2 ods. 2 písm. h) sa za slovo „astronómie“ vkladá čiarka a slová „ekológie, environmentalistiky a lesnej pedagogiky“.

4.       V § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „hvezdáreň alebo planetárium“ nahrádzajú slovami „hvezdáreň, planetárium, stredisko environmentálnej výchovy (ekocentrum) alebo stredisko lesnej pedagogiky“.

5.       § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ ekocentra a strediska lesnej pedagogiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) je povinný oznámiť do 30 dní kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. c) zriadenie alebo založenie ekocentra a strediska lesnej pedagogiky, zrušenie ekocentra a strediska lesnej pedagogiky alebo zlúčenie ekocentra s iným ekocentrom a strediska lesnej pedagogiky s iným strediskom lesnej pedagogiky.“.

6.       V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) Národné stredisko environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky, vzdelávania a osvety ako kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so špecializovaným zameraním.“.

7.       V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Kultúrno-osvetové zariadenie podľa odseku 2 písm. c) je

a)    odborným, vzdelávacím a metodickým pracoviskom pre oblasť ekológie, environmentalistiky a lesnej pedagogiky,

b)    koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti ekológie, environmentalistiky, lesníctva a príbuzných vied.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

8.       V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. c) vedie evidenciu ekocentier a stredísk lesnej pedagogiky na území Slovenskej republiky zápisom do zoznamu ekocentier a stredísk lesnej pedagogiky, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom z tohto zoznamu.“.

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

9.       V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „podľa odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 5“ a slová „podľa odsekov 6 až 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odsekov 7 až 10“.

10.    V § 7 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)   Žiadosť o zápis do zoznamu ekocentier a stredísk lesnej pedagogiky obsahuje

  1. názov ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  2. sídlo ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  3. dátum zriadenia alebo založenia, zlúčenia alebo zrušenia ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  4. názov zriaďovateľa alebo zakladateľa ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  5. údaj o právnej subjektivite ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  6. údaj o odbornom zameraní ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  7. údaj o územnej pôsobnosti ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky,
  8. údaje o činnosti ekocentra alebo strediska lesnej pedagogiky podľa zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu,
  9. telefónne číslo, emailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.“.

Doterajšie odseky 9 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 18.

11.    V § 7 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ekocentrum a stredisko lesnej pedagogiky podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c) alebo obec, ak je ekocentrum alebo stredisko lesnej pedagogiky jej zariadením bez právnej subjektivity, požiada kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. c) o zápis do zoznamu ekocentier a stredísk lesnej pedagogiky do 30 dní odo dňa zriadenia kultúrno-osvetového zariadenia.“.

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 19.

12.    V § 7 ods. 14 sa slová „podľa odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 7 až 9“.

13.    V § 7 ods. 15 sa slová „podľa odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 7 až 9“.

14.    V § 7 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Ekocentrum a stredisko lesnej pedagogiky alebo obec, ak je ekocentrum alebo stredisko lesnej pedagogiky jej zariadením bez právnej subjektivity, oznámi zmenu evidovaných údajov do 30 dní odo dňa tejto zmeny kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. c).“.

Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 19 a 20.

15.    V § 7 ods. 19 sa slová „podľa odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 5“.

16.      V § 7 ods. 20 druhej vete sa za slovami „podľa § 5 ods. 2 písm. a)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „správcom a prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy podľa odseku 4 je kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. c).“.

17.     § 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ekocentrum a stredisko lesnej pedagogiky zriadené pred 1. augustom 2015 a obec, ktorej zariadenie bez právnej subjektivity je ekocentrum alebo stredisko lesnej pedagogiky, požiadajú kultúrno-osvetové zariadenie podľa  § 5 ods. 2 písm. c) o zápis do zoznamu ekocentier a stredísk lesnej pedagogiky do 90 dní od 1. augusta 2015.“.

Odôvodnenie:

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva. Predkladatelia považujú za správne zaradiť oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva medzi kultúrno-osvetové činnosti, nakoľko poznávanie prírodných zákonitostí a výchova k pozitívnemu a šetrnému vzťahu k prírode, krajine a životnému prostrediu sú pre kultivovaný život človeka mimoriadne dôležité, pričom kvalita tohto poznania a pozitívneho vzťahu už dnes nadobudla rozmer životnej nevyhnutnosti. Organizačné subjekty zamerané na environmentálnu výchovu sú strediská environmentálnej výchovy (skrátene ekocentrá).

Hoci oblasť lesníctva možno z veľkej časti taktiež zahrnúť medzi aktivity ekologického či environmentálneho zamerania, sú lesníctvo, lesná pedagogika a strediská lesnej pedagogiky v pozmeňujúcom a doplňujúcom  návrhu zdôraznené osobitne, a to preto, že pre Slovensko ako krajinu s vysokou lesnatosťou a mimoriadnymi lesníckymi tradíciami je potrebné práve svet lesa použiť ako mimoriadne účinný a potrebný nástroj, predmet a cieľ výchovy, poznávania, uplatňovania a rešpektovania základných princípov vzťahu človeka a prírody a to v tom najširšom kultúrnom, ale aj existencionálnom chápaní.    

Pozn.: ku vzniku tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu okrem predkladateľov a legislatívcov (z OĽaNO) významnou mierou prispel aj Mgr. Richard Medal