Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

"Pozmeňovák", ktorý prešiel

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Janky Šípošovej, Mikuláša Hubu, Evy Horváthovej a Miroslava Kadúca

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(tlač 1320)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V Čl. I bode 7 v § 4 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) až l) alebo ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž, v rozsahu podľa odseku 5.“.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z definícií účelov, na ktoré je možné dotáciu podľa § 2 ods. 1 zákona č. 525/2010 Z. z. poskytnúť, je na prvý pohľad zrejmé, že sa nejedná o dotácie určené výlučne na obstaranie hmotného majetku. Zadefinované účely nemožno dosiahnuť bez aktívneho zapojenia sa fyzických osôb do realizácie projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje.

Zároveň sa takýmto spôsobom plytvá verejnými financiami. Vzhľadom k tomu, že z dotácie nemožno odmeniť odborníkov, od ktorých závisí kvalita a efektivita aktivít vedúcich k vytýčenému cieľu – napríklad prevencia drogových závislostí ale aj  pomoc závislým, ich rodinám a k spoločenskému prospechu – sa vlastne poskytnú prostriedky na zabezpečenie aktivít, ktoré by mali byť k hlavnej aktivite skôr sprievodného charakteru – odborné podujatia, publikácie, jednorazové a časovo obmedzené projektové aktivity.

Sprísnenie už teraz prísnej legislatívnej úpravy v oblasti možnosti využitia poskytnutej dotácie môže bez zveličovania spôsobiť výrazne zníženie záujmu o ponúkané dotácie. Neumožnenie poskytnutia často len symbolickej odmeny vyplatenej na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru má nielen výslovne demotivačný charakter, ale príjemcov takýchto dotácií doslova nabáda na obchádzanie zákona. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je preto umožniť z poskytnutej dotácie hradiť aj odmenu vyplatenú na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácií má pritom viacero nástrojov na obmedzenie zneužívania finančných prostriedkov poskytnutých ako dotácie na takéto účely (napr. dohodnutie si stropu v dotačnej zmluve v tejto otázke, požiadavka na štruktúrovaný rozpočet projektu). Takéto použitie dotácií umožňuje už v súčasnosti napr. Ministerstvo hospodárstva SR (§ 4 ods. 4 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky).