Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Otvorený list ministrovi ŽP p. Žigovi

V Bratislave 11.02.2013

 Vážený pán minister,

v súvislosti s Vašou reakciou na moje vystúpenie v pléne Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 31.01.2013, ktoré sa týkalo predloženia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 277) (ďalej len „pozmeňujúci a doplňujúci návrh“) si so všetkou úctou dovolím uviesť pár faktov. Keďže Vaše vystúpenie uzatváralo rozpravu k predmetnému bodu programu a v zmysle rokovacieho poriadku som naň nemohol odpovedať bezprostredne, volím túto formu reakcie.

Rád by som zdôraznil, že mnou predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh ani v jednom zo svojich deviatich bodov nemení zásadne spôsob fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ako ste to tvrdili vo svojom vystúpení.

Ako sa uvádza v odôvodneniach k jednotlivým bodom, mojím pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa malo dosiahnuť najmä zosúladenie znenia návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) s už platnými a účinnými zákonmi, ktoré sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku (konkrétne zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Ďalším cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo spresniť kompetencie a tým urobiť uplatňovanie predmetného zákona účinnejším a jednoznačnejším.

V tejto súvislosti by som rád opätovne uviedol, že k podaniu môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu prispelo vo veľkej miere aj kritické stanovisko Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrhu zákona vytýka nesprávnu implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) v platnom znení (ďalej len „smernica“), (napr. čl. 3 bod 14 smernice) či implementáciu smernice do vyhlášky, čo je v rozpore s čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (napr. čl. 26, čl. 28, čl. 29, čl. 35, čl. 40, čl. 43, čl. 50, čl. 52-54, čl. 57 smernice, atď.).

Dovoľujem si zároveň oponovať tvrdeniu, že obsah mnou predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je už zapracovaný vo Vami bližšie nešpecifikovanej vyhláške. Ako bolo vyššie uvedené, cieľom môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo najmä terminologické zosúladenie znenia návrhu zákona s inými, už platnými a účinnými zákonmi, nie však s vykonávacími právnymi predpismi, ako aj spresnenie formulácií na prospech jednoznačného výkladu a aplikácie zákona.

Súčasne je potrebné poznamenať, že žiadna vyhláška, resp. vyhlášky prijaté k vyššie uvedeným zákonom neriešia ustanovenia, ktoré boli predmetom môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a ani úplné a dôsledné premietnutie vyššie spomínaných smerníc sa mi ani s pomocou odborníkov na legislatívu nepodarilo v platných podzákonných normách nájsť. Vyššie uvedené dáva za pravdu mnou zvolenému postupu a predloženému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.

Za úplne nepochopiteľnú považujem Vašu kritickú zmienku o akomsi mojom údajnom partizánskom spôsobe zasahovania do podoby zákonov predložených do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Naopak, ako predseda príslušného výboru som na týždeň prerušil rozpravu k tomuto bodu programu, aby bolo dosť času všetky moje i ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prediskutovať. Ani Vy, pán minister, ani nikto iný z Vášho ministerstva o takúto diskusiu záujem neprejavil a po týždni pri hlasovaní na výbore sedem poslancov za Vašu politickú stranu súbor mojich pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov bez diskusie zamietlo.

Preto som následne v zmysle zákona o rokovacom poriadku využil inštitút 15 podpisov a predložil som nie zásadne iný, ako tvrdíte, ale len redukovaný súbor deviatich navrhovaných zmien v úprimnej snahe zákon aspoň čiastočne vylepšiť, bez toho, aby v tom bolo akékoľvek politikum. Podobná situácia bezdôvodného zamietnutia sa opakovala aj minulý týždeň pri mnou navrhovanej novele geologického zákona, ktorá by eliminovala bezdôvodnú diskrimináciu pracovníkov v základnom geologickom výskume, alebo pred časom, keď som navrhoval opätovné vytvorenie Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj, k čomu sme sa zaviazali pred dvadsiatimi rokmi na Summite Zeme v Rio de Janeiro.

Po desiatich mesiacoch môjho pôsobenia v NR SR musím konštatovať, že poslanci za stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe obsahu predložených návrhov, ale podľa straníckej príslušnosti ich predkladateľov. V opačnom garde to takto „recipročne“ našťastie neplatí. Apropo, aj ja som Vám pri našom prvom stretnutí na pôde Vami vedeného ministerstva odovzdal súbor dvadsiatich návrhov, ako by som si predstavoval zlepšenie starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Žiaľ, miera akceptácie týchto mojich návrhov sa blíži aj po takmer roku k nule. Podobne je to aj s odporúčaniami z odborných podujatí na tému životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa v uplynulom období na pôde NR SR, SAV či inde organizovali.

Vzhľadom na vyššie uvedené by ma, vážený pán minister, zaujímal Váš názor, ako chcete vzniknutú situáciu riešiť, okrem toho, že sa mám s Vami radiť, ako ste mi navrhli a ja som to nikdy neodmietol.

Záverom mi dovoľte poznamenať, že sa mi nezdá adekvátne žiadať Vás o to, aby som sa mohol snažiť prispievať k vyššej kvalite návrhov zákonov a iných materiálov predkladaných do  NR SR. Ako poslanec, odborník a občan to považujem za svoje právo i povinnosť.

Vzhľadom na to, že Vaše vystúpenie bolo verejné, považujte, prosím, tento môj list za otvorený.

S úctou Mikuláš Huba