Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Odporúčania, ktoré odzneli na seminári Alternatívne prístupy k energetike v NR SR 4. 6. 2013

 1.      Dôsledne akceptovať prepojenie medzi energetikou a bezpečnosťou, ekonomikou, životným prostredím, sociálnou sférou (vrátane práv spotrebiteľov), ale aj kvalitou života, životným štýlom, hierarchiou hodnôt,   morálkou a etikou.

2.      Urýchlene hľadať a realizovať alternatívy k prekonanému dlhodobo neudržateľnému prístupu k energetike, založenému na plytvaním energiami a výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov.

3.      Pri voľbe a realizácii opatrení dôsledne dodržiavať hierarchickú postupnosť priorít:

a)    znižovanie energetických strát a konečnej spotreby energie, odklon od energeticky náročných výrob, prevádzok a bývania,

b)    zvyšovanie energetickej efektívnosti, v ktorej Slovensko ešte stále výrazne zaostáva za vyspelými krajinami,

c)    racionálne, citlivé, efektívne a regionálne diferencované využívanie obnoviteľných zdrojov.

To všetko za vzniku množstva nových - dlhodobo udržateľných pracovných príležitostí. Tieto priority implementovať s cieľom hospodárskej, politickej a energetickej nezávislosti, stability a udržateľnosti, približovania a zjednocovania zdrojov výroby energie do miest jej spotreby, ako aj energeticky sebestačných samofunkčných a samoobslužných jednotiek.

4.      Zvýšenú pozornosť venovať plneniu medzinárodných záväzkov, ktoré pre nás vyplývajú z takých dokumentov, ako je Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, Strategický plán EÚ pre energetické technológie, Klimaticko-energetický balíček, Balíček energetickej bezpečnosti a efektívnosti a ďalšie.

5.      Zamerať sa na splnenie cieľov platného strategického rámca EÚ, čiže dosiahnutie 20%-ných úspor, 20%-ného zníženia emisií CO2 a 20%-ného podielu obnoviteľných zdrojov do r. 2020, resp. ďalších cieľov deklarovaných v Energetickej politike SR a nadväzujúcich zákonov (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a i.). Tieto ciele realizovať nie na úkor iných zmysluplných cieľov, ale prostredníctvom tzv. stratégie dvojitých víťazstiev (win-win).

6.      Proaktívne a pozitívne sa angažovať v príprave Nového programovacieho obdobia EÚ na r. 2014 – 2020, 7. environmentálneho akčného programu EÚ, ako aj Energetickej cestovnej mapy do r. 2050, dokedy EÚ plánuje zredukovať emisie CO2 na absolútne minimum, ako aj ďalších relevantných dokumentov na európskej úrovni.

7.      Na národnej úrovni zakomponovať do príslušných operačných programov prioritné ciele vo sfére energetických úspor a zvyšovania energetickej efektívnosti v postupnosti uvedenej pod bodom 3. týchto Odporúčaní.

8.      Podobne ako Nemecko, teda najväčšia európska ekonomika a viaceré ďalšie vyspelé európske krajiny prijať a začať urýchlene realizovať strategické rozhodnutie o odpútaní sa od výroby energie z jadra a urýchlenej náhrade fosílnych palív v postupnosti krokov v zmysle bodu 3. Odporúčaní. Ukončiť dotovanie jadrovej energetiky vo forme nízkych poplatkov do Národného jadrového fondu, nízkeho limitu zodpovednosti za škodu (v zmysle atómového zákona), nepostačujúceho poistenia jadrových elektrární, nevyplácania dividend štátu a pod. Prestať vyhlasovať výrobu elektrickej energie z jadra za trvalo udržateľnú a lacnú cestu získavania energie, keďže to nezodpovedá skutočnosti.

9.      Vzhľadom na to, že Slovensko nemá prakticky žiadne komparatívne výhody na výrobu elektrickej energie, prehodnotiť zámery na neúmerné zvyšovanie výrobných kapacít s perspektívou jej nevýhodného exportu.

10.   Zrušiť podporu ťažby a spaľovania nekvalitného hnedého uhlia na Hornej Nitre, ktoré je ekonomicky stratové, environmentálne škodlivé a sociálne neperspektívne. Taktiež zrušiť akúkoľvek verejnú podporu spoluspaľovania biomasy a uhlia (zmenou zákona č. 309/2009 Z. z.) aj dotácie ostatných fosílnych zdrojov. Prostriedky vynakladané na túto podporu preorientovať do sféry trvalo udržateľnej energetiky, rekvalifikácie baníkov a tvorby nových, udržateľných pracovných príležitostí.

11.   Akceptovať skutočnosť, že až 40% energetických strát a tým aj 40% možných energetických úspor súvisí so spotrebou energie v budovách a do tejto oblasti prioritne zamerať aktivity na zníženie energetickej náročnosti. Verejnú podporu na zatepľovanie budov podmieniť dosiahnutím aspoň nízkoenergetického štandardu.

12.   Programovo podporovať energeticky efektívne formy dopravy.

13.   Súčasná situácia vo sfére získavania energií a narábania s nimi je na Slovensku plná protirečení, keď aj v zásade dobré a žiaduce rozhodnutia - napr. v oblasti OZE - sa zvyknú robiť nežiaducim spôsobom.

Preto odporúčame:

    • presmerovať inštaláciu fotovoltických zariadení z úrodných pôd na strechy budov, resp. na ireverzibilne devastované plochy,
    • nevyužívať na získavanie energie z biomasy kvalitnú drevnú surovinu, ktorá sa ťaží na úkor lesov a iných cenných porastov, resp. ktorá sa dá zužitkovať oveľa efektívnejším spôsobom. Zamerať sa najmä na využívanie odpadovej biomasy z poľnohospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, využívanie komunálneho bioodpadu, zhodnotenie energetických rýchlorastúcich drevín/rastlín pestovaných bez použitia chemikálií na nevyužívanej pôde a iné spôsoby udržateľného využívania biomasy,
    • zastaviť proces výstavby tzv. malých vodných elektrární metódou priečneho prehradenia tokov až do jej zásadného prehodnotenia a zohľadnenia oprávnených pripomienok širokého spektra negatívne dotknutých subjektov: od ochrancov prírody a krajiny, podnikateľov v cestovnom ruchu, turistov až po rybárov a vodákov. Využívať hydroenergetický potenciál našich tokov skôr podporou mikroelektrární s výkonom do 1 MW a na bočných kanáloch bez nutnosti prehradenia toku a bez iných výrazných negatívnych zásahov do životného prostredia,
    • racionálne využívať geotermálne zdroje energie a pri využívaní energie vetra zohľadňovať ekologické, krajinárske, psychohygienické a ďalšie limitujúce faktory.

14.  Zabrániť stavu, kedy sa výroba energie z obnoviteľných zdrojov z dôvodu chybných politických a ekonomických rozhodnutí démonizuje a kompromituje. Tým sa nevyhnutný prechod na alternatívnu cestu rozvoja našej energetiky stáva v očiach verejnosti ešte menej populárnym, čo sa Slovensku môže v krátkej budúcnosti vypomstiť.
15.  Eliminovať negatívne ekonomické a environmentálne externality spojené s prepravou palív a energie na veľké vzdialenosti. Podporovať orientáciu na decentralizované zdroje energie a na zvyšovanie miery regionálnej a lokálnej autonómie vo výrobe a spotrebe energie. Možnosti takého prístupu testovať na modelových príkladoch koordinovaných regionálne (ako napr. v regióne Poľana).
16.  Seriózne sa zaoberať dlhodobo neudržateľne vysokými cenami elektrickej energie na Slovensku, čo má podiel na raste tzv. energetickej chudoby. Zároveň to ohrozuje podnikateľské aktivity a následne zvyšuje nezamestnanosť vo viacerých oblastiach.
17.  Urobiť proces prípravy novej energetickej politiky maximálne transparentným. Otvoriť o jej návrhu celospoločenskú diskusiu, reálne zužitkovať jej výsledky a premietnuť ich do pripravovaného dokumentu. Zapracovať do nej inovatívne prvky a výskumné rozvojové výstupy, určiť predpokladané vývojové trendy pre budúce zabezpečenie energetických potrieb.
18.  Akékoľvek zásadné rozhodnutia o budovaní ďalších energetických kapacít robiť len po vypracovaní a zverejnení komplexných analýz a na základe dostatočnej odbornej a verejnej diskusie, v rámci ktorej budú známe všetky náklady a očakávané riziká.
19.  Šíriť informácie o trvalo udržateľných energetických alternatívach vo verejnosti, podporovať osvetu v racionalizácii a celkovom znižovaní spotreby odberateľov.

    Spracoval Mikuláš Huba