Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ocenenie od SAV

Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách  si 31. 3 2014 prevzal prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - jedna z výrazných osobností Geografického ústavu SAV - pri príležitosti okrúhleho jubilea: 60 rokov.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. pracuje v Geografickom ústave SAV od roku 1978, t.j. viac ako 35 rokov. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo orientuje na geografický výskum vo viacerých hlavných okruhoch: environmentálna a regionálna geografia, problematika krajinnej syntézy a účelových vlastností krajinných systémov, kultúrna krajina a historické štruktúry krajiny, environmentálna politika, plánovanie, prognózovanie, manažment a strategické environmentálne hodnotenie a globálne problémy, environmentálne aspekty globálnej bezpečnosti a geografické aspekty udržateľnosti a kvality života.

Environmentálnu geografiu možno označiť za profilovú sféru vedecko-výskumnej činnosti Mikuláša Hubu, ktorá ho sprevádza celou jeho profesionálnou kariérou.

Významnou súčasťou vedeckej činnosti Mikuláša Hubu najmä na začiatku jeho vedeckej kariéry bol výskum účelových vlastností krajinných systémov, s dôrazom na výskum krajinnej syntézy, krajinného potenciálu a únosnosti  (dynamickej rovnováhy) krajinných systémov (v r. 1980 bol spoluautorom dokumentárneho filmu Sídla a krajina, ktorý v r. 1981 získal hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale Ekofilm Ostrava).

S konceptom historických štruktúr krajiny vstúpil Mikuláš Huba do slovenskej geografie a krajinnej ekológie v polovici 80. rokov 20. storočia (v r. 1987 nakrútil v spolupráci s Krátkym filmom rovnomenný  dokumentárny film, za ktorý v r. 1988 opäť získal hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale Ekofilm Ostrava).

Environmentálnej politike sa Mikuláš Huba prioritne venoval ako líder environmentálneho hnutia na Slovensku a v r. 1989 – 1992 (o.i. aj ako predseda Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody). Bol jedným z hlavných autorov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR a tiež členom Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj. Do politiky sa vrátil po parlamentných voľbách v marci 2012, kedy bol zvolený za poslanca NR SR i za predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Globálnymi problémami s dôrazom na ich environmentálne aspekty sa Mikuláš Huba začal intenzívnejšie zaoberať po návrate z prelomovej Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (Summit Zeme) v Rio de Janeiro. Tejto problematike venoval v publikáciách a pedagogickej činnosti na univerzitách doma i v zahraničí (vrátane Global Security Programme na University of Cambridge).

Problematikou (trvalo) udržateľného rozvoja/života sa Mikuláš Huba začal v bývalom Československu zaoberať ako jeden z prvých. Postupne sa stal najznámejším protagonistom výskumov i aplikačných aktivít v tejto oblasti na Slovensku. V r. 1995 – 1997 koordinoval projekt Smerom k trvalo udržateľnému Slovensku, ktorý bol súčasťou celoeurópskeho projektu Sustainable Europe. Problematika udržateľnosti tvorí aj významnú a neodmysliteľnú súčasť jeho prednáškových aktivít doma i v zahraničí (vrátane dvoch prestížnych štipendijných pobytov v USA v r. 1997 a 2000). V ostatnom desaťročí sa zaberá vzťahom udržateľnosti a kvality života.

Výsledky z vedecko-výskumnej práce, účasti na vedeckých projektoch a expertných hodnoteniach pre spoločenskú prax sú obsiahnuté v monografiách, vedeckých prácach a príspevkoch, ktorých je prof. Huba autorom, resp. spoluautorom. Tieto sú uvedené v zozname publikačnej činnosti. Prof. Huba je autorom, resp. spoluautorom 14 vedeckých monografií, 10 kapitol vo vedeckých monografiách, 57 prác v zahraničných a domácich časopisoch, 64 prác v zahraničných a domácich recenzovaných zborníkoch. Celkove má zaregistrovaných bezmála 1000 ohlasov, z toho 55 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a Scopus a 55 citácií v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a Scopus, ako aj 17 v iných medzinárodných citačných indexoch.

Je členom redakčných rád časopisov Geographia Slovaca, Geografia a Geografického časopisu. Dlhodobo sa angažuje v medzinárodnej spolupráci, predovšetkým s inštitúciami v USA, Poľsku, Taliansku, Rakúsku, Holandsku, Nemecku, Maďarsku, Slovinsku a Česku. Výsledkom tejto angažovanosti sú viaceré spoločné publikácie.

Bol predsedom vedeckej rady GgÚ SAV, zástupcom v sneme SAV a niekoľko rokov aj zástupcom riaditeľa ústavu. Jeho invenčnosť sa prejavuje v originálnych výsledkoch výskumu  a pri výchove doktorandov. Okrem členstva vo viacerých komisiách bol prof. Huba garantom študijného odboru 4.1.36 Fyzická geografia a geoekológia. Vedie doktorandov a zabezpečuje prednášky pre doktorandov na GgÚ SAV, PRIF UK v Bratislave a na PRIF UP v Olomouci. Ako prednášajúci pôsobil najmä na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave,    na Academii Istropolitane v Bratislave, Academii Istropolitane Nove v  Sv. Jure, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdroj: I. oddelenie vied SAV (krátené)

Prílohy:

ŽIVOTOPIS2014

Vedecká a publikačná činnosť MH