O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS (kniha)

Pred vyše rokom vyšla kniha o S-O-S a jeho aktivitách. V prílohe nájdete jej elektronickú verziu...

Na priblíženie jej obsahu pár slov z úvodu:

Nedávno uplynulo 32 rokov od chvíle, keď bratislavskí ochranári vydali svoju kritickú publikáciu Bratislava/nahlas. Medzičasom sa z nej a z príbehu okolo nej stal jeden z pilierov, na ktorých stojí súčasné Slovensko. Význam tohto nevšedného počinu ocenila samostatným uznesením Národná rada SR a prezident republiky udelil jej vydavateľom najvyššie štátne vyznamenanie. Parafrázujúc majstra Satinského: z Bratislavy/nahlas sa stala maturitná otázka.

Ako jeden z autorov, redaktorov a vydavateľov B/n to všetko vnímam s pocitom zadosťučinenia. Ale zároveň aj ako výzvu na kladenie si zásadných otázok: Ako je to z odkazom predrevolučných bratislavských ochranárov? Čo z vecí, ktoré sme v B/n kritizovali, sa za posledných 32 rokov skutočne zlepšilo? Berie táto spoločnosť problémy, na ktoré sme poukázali v B/n, vážne? Ak nie, tak prečo? Má súčasná generácia kriticky uvažujúcich mladých ľudí predpoklady urobiť niečo podobné, ako sme urobili my pred 32 rokmi? Je, či nie jej morálnou povinnosťou pokúsiť sa o niečo také? Jednoznačnú odpoveď na žiadnu z vyššie položených otázok nepoznám.
Viem len, že sám som sa snažil v intenciách Bratislavy/nahlas uvažovať i konať počas celého svojho dospelého života. Jedným z dôkazov tohto tvrdenia je aj táto knižka, ale aj to, čo stojí za ňou: vznik a pôsobenie Slovenského ochranárskeho snemu, ktorý sa rodil v priebehu roku 2015 (oficiálne vznikol 17. 11.) a odvtedy vygeneroval desiatky stanovísk, vyhlásení či výziev na rôzne témy, týkajúce sa prírody, krajiny, pamiatok či životného prostredia, ale aj vedy, kultúry, výchovy, vzdelávania, osvety, médií, ľudských práv, spravodlivosti, slušnosti a i. A opäť by sme mohli povedať, že sa tak dialo v intenciách Bratislavy/nahlas a dlhodobej snahy ochranárov a ochranárok na Slovensku pomenúvať otvorene a nahlas problémy okolo nás. Ale aj prichádzať s návrhmi na ich riešenie či priamo s pozitívnymi činmi. Jedným s dôkazov tohto tvrdenia je aj fenomén, ktorý citlivo vníma celá slovenská spoločnosť, a to je pôsobenie jednej zo zakladajúcich členiek Slovenského ochranárskeho snemu, Zuzany Čaputovej, vo funkcii prezidentky SR. Okrem nej je tu však aj ďalších takmer 120 členov a členiek a sedem ambasádorov a ambasádoriek životného prostredia. Viacerí a viaceré z nich sú vedúcimi osobnosťami vo svojich odboroch so stovkami domácich i medzinárodných ocenení, pričom 18 z nich má pred či za menom najvyššie vedecko-akademické tituly a ďalších 32 skratku CSc./PhD. a pod. To je potenciál, o ktorom väčšina akademických inštitúcií na Slovensku môže len snívať. Na druhej strane je samozrejmé, že angažovanosť v rámci S-O-S nie je ich jedinou, ba ani hlavnou náplňou. Ale to nikto ani neočakával.
Nie všetko z aktivít členov a členiek S-O-S, uskutočnených za uplynulé štyri roky, sa zmestilo do tejto knižky. Mnoho ďalšieho nájdete na www.ochranari.sk a vo facebookovej skupine Slovenský ochranársky snem.
Želám Vám inšpiratívne čítanie.
Mikuláš Maňo Huba,
iniciátor a zakladajúci člen
Slovenského ochranárskeho snemu