Niekoľko poznámok k volebným programom strán pre voľby 2016

KDH: Životné prostredie (ŽP) sa vyskytuje v rámci kapitoly Silné regióny – zdravé lesy – ochrana prírody (cca 1,5 strany + lesy + pôda + protipovodňová ochrana). Prioritou má byť ochrana ovzdušia a lesov, ako aj dobudovanie environmentálnej infraštruktúry. Hovorí sa o potrebe reformy systému ochrany prírody, čo môže znamenať všeličo. Celé je to trochu príliš tradičné až frázovité, ale bez zásadných nedostatkov. KDH navrhuje pomerne originálne opatrenia na podporu trvalo udržateľného turizmu a poľnohospodárstva (environmentálny pôdny fond): 3 body.

Most-Híd: Kapitola životné prostredie v explicitnej podobe chýba. Environmentálne aspekty sú skoncentrované na vidiek (v rámci kapitoly Udržateľný vidiek – spolu 3 strany). Nad rámec vidieka idú najmä odpady a energetika, dosť nekritická je podpora obnoviteľným zdrojom energie (s výnimkou nadmerného pestovania tzv. energetických plodín) bez ohľadu na ich možné negatívne následky (napr. kontroverznosť vodných elektrárni a/alebo vplyv veterných elektrární na krajinu a pod.). Pozitívum je o. i. požiadavka revitalizácie tzv. brownfields. Celé je to napísané dosť kostrbato až neodborne, ale v zásade vcelku prijateľné: 3 body.

OĽaNO-NOVA: ŽP spolu s energetikou predstavujú samostatnú kapitolu č. 6. Program spomína najviac relevantných oblastí spomedzi všetkých programov a z tohto hľadiska ho možno považovať za vyvážený a komplexný. Ako jeden z mála programov venuje pozornosť aj životnému prostrediu miest, ekologickej doprave, komplexnému informovaniu verejnosti a podpore mimovládok. Program pomenúva problémy a navrhuje 22 viac-menej konkrétnych opatrení, ale žiadalo by sa tu povedať viac nielen o tom, čo treba, resp. čo chceme urobiť, ale aj o tom, ako to urobiť, aké nástroje použiť a pod. V členení na súbor jednotlivých opatrení sa trochu zabudlo na vzájomné vzťahy medzi nimi a celkový kontext: 4 body.

SaS: Ucelený, vyvážený, profesionálne skoncipovaný program s rozsahom troch strán. Obsahuje prísľub zapracovania protipovodňových plánov a programov revitalizácie krajiny do územnoplánovacích dokumentov, riešenie tzv. brownfields a transparentné nakladanie s emisnými kvótami. „Podozrivo“ znie odhodlanie prehodnocovať chránené územia Natura 2000, čo zrejme korešponduje s celkovou filozofiou strany obmedzovať všetky druhy regulácií: 3,5 bodu.

Sieť: Životné prostredie: takmer 4 strany, celkom dobré veci, vrátane zálohovania a reformy EIA, ekosystémových služieb, prehodnotenia tzv. malých vodných elektrární, pretvorenia MŽP SR na funkčnú a otvorenú organizáciu a posilnenia inšpekcie i Štátnej ochrany prírody SR. Svoje záväzky a navrhované opatrenia člení do troch časových horizontov: prvých 100 dní vlády, do dvoch rokov a do r. 2020. Nedostatok: dosť nevyvážené v prospech novely banského zákona a regulácie ťažby surovín: 3,5 bodu.

Smer-SD: Explicitne nič a implicitne takmer nič: 0 – 0,5 bodu.

SMK: Komplexný, profesionálne skoncipovaný program (čo pravdepodobne súvisí s prítomnosťou popredného experta a bývalého dvojnásobného ministra ŽP na kandidátke). Ako jediná zo strán programovo zdôrazňuje potrebu trvalo udržateľného rozvoja a realizácie územných systémov ekologickej stability. Pozornosť venuje dobudovaniu infraštruktúry ŽP, integrovanému manažmentu povodí a krajine ako kultúrnemu dedičstvu. Hendikep celého programu SMK je to, že ide viac o regionálnu ako o celoštátnu stranu: akcent na vidiek a celkovo na juh a JV Slovenska: 4 body.

SNS: Stručný program: 1 strana (kapitola nazvaná Volebný program pre ekologický štát). Deväť heslovitých bodov, s ktorými sa dá vcelku súhlasiť. Nedostatkom je skutočnosť, že ide zväčša o veľmi všeobecné formulácie (sľuby) a niektoré dôležité parciálne, najmä však systémové opatrenia v programe chýbajú: od väzby na ekonomickú a ďalšie dimenzie rozvoja až po domáci, a najmä medzinárodný kontext: 2,5 bodu. 

 

Zhrnutie: Väčšina relevantných strán má program ochrany životného prostredia spracovaný buď v samostatnej kapitole či podkapitole volebného programu, a to buď samostatne, alebo v spojitosti s príbuzným prierezovým odvetvím (napr. energetika alebo lesy, poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo). Rozsah kolíše medzi prakticky nulovým programom v prípade Smeru-SD, cez jednostranový v prípade SNS až po 3 4-stranový program v prípade Siete či OĽaNO-NOVA.

Najkomplexnejšie problematiku ŽP pokrýva 22 opatrení, navrhovaných stranou OĽaNO-NOVA. Kvalitnú odbornú úroveň vykazuje aj environmentálny program SMK i niektorých ďalších strán. Za inteligentne/sofistikovane vypracované možno označiť envi-programy SaS a Siete. V prípade Siete je možné oceniť aj to, že navrhované opatrenia zatriedila do troch časových horizontov.

V porovnaní s minulosťou sa v envi-programoch strán vyskytuje menej problematických či neprijateľných zámerov. Ak sa aj objavujú, tak skôr implicitne, než explicitne. 

Viaceré strany pri písaní svojho envi-programu efektívne zužitkovali odborný potenciál svojich členov/členiek a kandidátov/kandidátok.

Analýza envi-častí volebných programov poskytuje iba časť informácie o zámeroch strán vo vzťahu k životnému prostrediu. Nemenej dôležité (aj pre ŽP) sú zámery v iných – najmä ekonomických – častiach programov, ktorými sme sa však v tomto prípade nezaoberali.

A úplne podstatné samozrejme je, ako svoje sľuby kandidujúce strany dodržia a realizujú v prípade svojho úspechu v nastávajúcich voľbách. Napríklad skúsenosť s SNS, ktorá mala rezort ŽP v rukách v r. 2006 – 2009, je neporovnateľne horšia ako to, čo sľubovala a sľubuje vo svojom volebnom programe. Nulový program Smeru-SD je konzistentný s autokratickým rozhodnutím jeho predsedu a zároveň vtedajšieho i súčasného predsedu vlády zrušiť bez akejkoľvek diskusie ministerstvo životného prostredia (v r. 2010).

Preto je potrebné pri hodnotení politických strán v tej-ktorej oblasti pozerať sa nielen dopredu, ale aj dozadu. To vám o kompetentnosti a úprimnosti jednotlivých stranách povie neraz oveľa viac, ako ich predvolebné sľuby.

 

Mikuláš Huba, člen Slovenského ochranárskeho snemu a čestný predseda STUŽ/SR

február 2016

 

Pozn. k bodovému hodnoteniu: 0 = min., 5 = max. hodnota/úroveň/prínos programu

Zaradenie článku: