Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Nežiaduci postup Ministerstva životného prostredia SR pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Opakovane sa stretávam so skutočnosťou, že záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie je súhlasné, hoci odborné stanoviská, na základe ktorých sa toto súhlasné záverečné stanovisko tvorí, sú zväčša nesúhlasné.

Dovoľte uviesť jeden príklad za mnohé: Záverečné stanovisko MŽP SR č. 387/2009-3.4/pl podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zámer: Modernizácia rekreačno-športového strediska STIV Čertovica.

Podotýkam, že ide o veľký investičný zámer, ktorý zasahuje až na územie jadrovej zóny Národného parku Nízke Tatry. Stanoviská vecne príslušných odborných subjektov:  Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, ako aj doc. Mariána Janigu z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity  (Posudok odborne spôsobilej osoby), boli nesúhlasné. Napriek tomu MŽP SR vo svojom záverečnom stanovisku konštatuje, že zámer je z environmentálneho hľadiska podmienečne prijateľný.

Táto situácia nie je nová, podobný scenár sa zopakoval v nedávnej minulosti viackrát, čo významnou mierou prispelo k veľkoplošnej devastácii prírody, ktorú má Váš rezort chrániť, čím došlo k nezvratným celospoločenským stratám (za všetky prípady spomeniem aspoň výstavbu, odstraňovanie pôvodného rastlinného krytu (vrátane lesných a kosodrevinových porastov) a trvalú devastáciu ekosystémov v lokalitách Solisko, Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica, Chopok a iné). Od kauzy Čertovica sa líšia len tým, že kým v predchádzajúcich prípadoch je „zločin dokonaný“, v prípade Čertovice je ešte len v rovine zámeru, a teda je mu ešte možné zabrániť.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás, vážený pán minister, interpelujem vo veci opakovaného celospoločensky nežiaduceho postupu Ministerstva životného prostredia SR pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dovolím si vyjadriť názor, že ide o spreneveru poslaniu, ktoré má Vami vedený rezort plniť v oblasti ochrany prírody a krajiny. Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste iniciovali zásadné zmeny v prístupe kompetentných pracovníkov k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Za pochopenie Vám vopred ďakujem.

S pozdravom
Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 16. 8. 2012