Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR

NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY - VI. volebné obdobie 

Návrh

zákon z ... 2014,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I

 Zákon Národnej rady  Slovenskej  republiky  č. 350/1996 Z. z. o rokovacom  poriadku Národnej  rady Slovenskej  republiky v znení nálezu Ústavného súdu  Slovenskej  republiky č. 77/1998  Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 a zákona č. 402/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

  1. V § 20 ods. 1 sa za slová „predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho kontrolného úradu“)“ vkladá čiarka a slová „verejný ochranca práv“.
  1. § 128 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3)  Ak ústavný činiteľ podľa § 20 ods. 1 predloží národnej rade správu alebo mimoriadnu správu, predseda národnej rady ju navrhne do programu nasledujúcej schôdze, ak ústavný činiteľ podľa § 20 ods. 1 nenavrhne iný termín. O tom, či táto správa bude zaradená do programu schôdze, sa nehlasuje.

(4)  Správy podľa odseku 1 a 3 a správy, ktoré sa každý rok predkladajú na prerokovanie do národnej rady v rámci jej pôsobnosti sa po ich prerokovaní berú národnou radou na vedomie.“.

Čl. II 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.