Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Návrh novely zákona o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie jednorazové zahrnutie odpisu osobného automobilu na elektrický pohon (ďalej len „elektromobil“) alebo postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní elektromobilu je určený v § 25a. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.“.

  1. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Postup pri odpisovaní osobných automobilov na elektrický pohon

(1) Elektromobil môže daňovník odpísať jednorazovým odpisom najviac do výšky vstupnej ceny.

(2) Ak daňovník elektromobil neodpíše postupom podľa prvej vety, odpisuje elektromobil ako osobný automobil podľa tohto zákona.“.

  1. V prílohe č. 1 v položke 1-24 sa za slovo „automobily“ vkladajú slová „s výnimkou elektromobilov odpisovaných jednorazovým odpisom podľa § 25a ods. 1“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

***********************************************************************************

D ô v o d o v á   s p r á v a

  1. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Droba, Mikuláš Huba, Miroslav Kadúc a Martin Poliačik.

Predloženým návrhom sa navrhuje umožniť daňovníkom jednorazovo odpísať elektromobil. Ak sa daňovník elektromobil nerozhodne jednorazovo odpísať, odpisuje ho klasicky ako osobný automobil.

Slovenská republika patrí v celosvetovom meradle medzi krajiny s dominantným postavením automobilovej výroby v národnom hospodárstve. Automobilový priemysel je pritom v Slovenskej republike rozvinutý do takej miery, že v ukazovateli produkcie automobilov na obyvateľa sme už viackrát obsadili prvé miesto. Na producentov automobilov nadväzuje významné množstvo väčších či menších subdodávateľov, čo ešte znásobuje a umocňuje dôležitosť a silu dopadov tohto odvetvia na ekonomiku štátu.

Aktuálnou sa však v súčasnosti stáva otázka udržateľnosti automobilového priemyslu a potreba reagovať na celosvetové, ako aj európske trendy v tejto oblasti. Hovoríme pri tom o potrebe rozvoja elektromobility, resp. využívania elektrických vozidiel v Slovenskej republike. Uvedená téma je nanajvýš aktuálna aj s ohľadom na aktivity Európske komisie, ktorá prostredníctvom Výkonnej agentúry pre inovácie a sieť podporila až dva projekty zamerané na rozvoj elektromobility a výstavbu nabíjacej infraštruktúry na Slovensku. Ide pritom o podporu získanú z fondov TEN-T, kohézneho fondu a štrukturálnych fondov EÚ.

Elektromobily sú ich odporcami často označované za „slepú uličku”, no rastúca úroveň predajnosti takýchto typov vozidiel naznačuje skôr presný opak. Podľa štúdie Centra pre výskum solárnej a vodíkovej energie v Bádensku-Württembersku (ZSW) rastie predaj automobilov poháňaných výlučne elektrickou energiou priam raketovým tempom. V posledných troch rokoch dochádzalo za každých dvanásť mesiacov k 100-percentnému nárastu odbytu. Údaje pritom vychádzajú z celosvetových registrácií elektromobilov. Ďalším z argumentov odporcov je vysoká vstupná cena elektromobilov. Podľa nás si je však potrebné uvedomiť ekonomickú nenáročnosť prevádzky takéhoto typu vozidla a to najmä s ohľadom na spotrebované pohonné hmoty. Podľa záverov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu sa môže rozdiel medzi vstupnou investíciou do štandardného a elektroauta vrátiť prostredníctvom úspory paliva už v období piatich rokov. Často skloňovaným problémom elektromobilov je pritom aj otázka nedostatočnej infraštruktúry siete dobíjacích staníc. Podľa stanovísk odborníkov je však súčasná situácia už uspokojivá, samozrejme v tejto oblasti sa nemôžeme porovnávať s lídrami v tejto oblasti, akými sú napríklad Nórsko či Nemecko, ale v súčasnosti sa už aj elektromobily s najnizším dojazdom poľahky dostanú z Bratislavy do Košíc vzhľadom na dostatočnú hustotu vybudovanej nabíjacej siete.

Aké sú však dôvody, pre ktoré by sme sa mali zamerať na podporu elektromobilov? Ako prvý a kľúčový argument uvádzame dopady štandardných dopravných systémov založených na fosílnych palivách na zdravie obyvateľstva a znižovanie kvality života. Samostatnú kategóriu problémov pritom tvoria negatívne dopady takýchto aktivít na životné prostredie. Znepokojujúca je zároveň stúpajúca úroveň emisií vyprodukovaných dopravným systémom. Ako účelné sa preto javí hľadanie alternatívnej cesty k podpore rozvoja automobilovej dopravy, ktorá bude zároveň spĺňať parametre udržateľnosti v hospodárskej, spoločenskej či v environmentálnej oblasti. Argumentov na podporu tohto dynamicky rozvíjajúceho sa odvetvia automobilizmu by sme mohli nájsť ešte nespočet, no len pre predstavu uvedieme niekoľko ďalších: zníženie hlučnosti dopravného systému, podpora inovácií a dynamiky rozvoja priamo zainteresovaných, ako aj nadväzujúcich priemyselných odvetví a zároveň aj nový impulz pre rozvoj vedeckých a výskumných národných kapacít. Vzhľadom na prognózu vývoja počtu elektrických automobilov z roku 2012 by sa mala Slovenská republika približovať v roku 2020 k úrovni 100 tisíc automobilov, čo by viedlo k posilneniu vplyvu uvedených ukazovateľov. Štát by mal z uvedených dôvodov pristupovať k tejto problematike proaktívne a presadzovať návrhy vedúce k podpore rastu tohto nového a dynamického rozvíjajúceho sa odvetvia hospodárstva.

Pri pohľade do zahraničia pritom zistíme, že v riešení a podpore elektromobility výrazne zaostávame a Slovenská republika túto formu ekologickej dopravy doposiaľ žiadnym systematickým spôsobom nepodporuje. Nástrojov podpory pritom existuje niekoľko a inšpiráciu môzeme hľadať aj vo viacerých európskych krajinách. Napríklad v Nórsku sú pri kúpe elektromobilu odpustené všetky jednorazové dane a poplatky. Zároveň majitelia týchto automobilov nemusia znášať mýtne poplatky či cestnú daň. K ďalším výhodám patrí bezplatné využívanie verejných parkovacích miest či využívanie jazdných pruhov vyhradených pre autobusovú dopravu. Susedné Rakúsko dotuje napríklad na štátnej úrovni nákup elektromobilov pre podnikateľské účely. Podniky tak môžu získať až 30 % z ich ceny. V Estónsku sú štandardom daňové úľavy pre elektromobily siahajúce až do výšky 18 tisíc EUR. Viacero európskych krajín pritom razí podobnú cestu jednorázovej pomoci vo forme finančného príspevku alebo daňovej úľavy. Firmy sú podporované aj vo forme zvýšených odpisov a to napríklad v Holandsku či Belgicku.

Naším navrhovaným riešením, ako podporovať a motivovať podnikateľské subjekty ku kúpe takýchto typov vozidiel, je skrátenie doby ich odpisovania. Pokiaľ ide o aktuálnu legislatívnu úpravu, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaraďuje automobily do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky. Uvedený právny predpis pritom nerozlišuje, či ide o štandardný automobil alebo vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie „zelených” elektromobilov. Práve tu vidíme potrebný priestor na presadenie nášho riešenia, kedy by štát vytvoril skrátením doby odpisovania zo štyroch na jeden rok dodatočnú motiváciu pre podnikateľské subjekty. To by sa následne pozitívne prejavilo aj na zvýšení ich predajnosti a teda častejšom obstarávaní takýchto typov vozidiel podnikateľskými subjektmi. Otázka udržateľnosti a podpory inovatívnych a zelených riešení sa pritom stáva predmetom záujmu najmä stredných a väčších podnikov, čo by mohlo znamenať ešte výraznejšie dopady takého legislatívneho návrhu. Samozrejme, uvedené opatrenie nie je možné vnímať izolovane a ide iba o jeden z prvkov, ktorý by podporil rozvoj tohto ekologického typu dopravy na Slovensku s radom už spomínaných pozitívnych dopadov na národné hospodárstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.

  1. Všeobecná časť

K čl. I

K bodu 1

Mení sa definícia odpisovania na účely zákona o dani z príjmov, tak, aby sa pod odpisovaním nerozumelo len postupné zahrnovanie odpisov do daňových výdavkov, ale aj jednorazové zahrnutie odpisu hodnoty elektromobilu do daňových výdavkov.

K bodu 2

V novonavrhovanom § 25a sa zavádza fakultatívna možnosť pre daňovníka odpísať elektromobil jednorazovým odpisom a to najviac do výšky vstupnej ceny. Ak sa daňovník nerozhodne pre tento postup, odpisuje elektromobil štandardným spôsobom ako klasický osobný automobil podľa tohto zákona.
K bodu 3

Vzhľadom na to, že predkladaný návrh zavádza osobitný režim pre odpisovanie elektromobilov, v prílohe č.1 v rámci odpisovej skupiny 1 sa zavádza spresnenie položky 1-24 tak, aby v nej boli zahrnuté osobné automobily s výnimkou elektromobilov, avšak nie všetkých elektromobilov, ale len tých elektromobilov, ktoré sú odpisované jednorazovým odpisom podľa § 25a ods. 1. Uvedená konštrukcia je nevyhnutná preto, lebo elektromobil nemusí byť bezpodmienečne odpísaný len jednorazovo, ale na základe slobodnej voľby daňovníka môže byť odpisovaný štandardným spôsobom ako klasický osobný automobil podľa položky 1-24 prílohy č. 1.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona na 1. januára 2016.