Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Návrh novely zákona o cestnej premávke

Návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 488/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov a vyznačených cyklotrasách, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,“.
  2. V § 137 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ods. 2 písm. c),“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona

č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 22 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov a vyznačených cyklotrasách, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

******************************************************************

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Miroslav Kadúc, Juraj Droba, Gábor Gál, Mikuláš Huba a Ján Mičovský.

Cyklistika je spôsobom dopravy, ktorá je nezávislá od nárastu cien pohonných hmôt, je do veľkej miery imúnna voči dopravným zápcham a v mnohých prípadoch je aj rýchlejšia, než iné formy prepravy. Veľmi perspektívnym faktorom je cyklistika aj z pohľadu jej prepojenia s turistikou, predovšetkým na regionálnej úrovni. Z ekologickej ohľadu sú benefity bicykla jednoznačné (neprodukuje žiadne škodlivé emisie, menej hlučné a celkovo menej zaťažujúce pre životné prostredie), rovnako ako aj zo zdravotného (cyklistika môže napríklad viesť až k 50% poklesu rizika srdcovo-cievnych ochorení, k 50%-nému zníženiu rizika). Zo sociálneho pohľadu sa môže stať cyklistika významným spoločenským tmelom – príkladom môžu byť mestá ako Amsterdam či Kodaň, kde sa bicykle stali priam kultúrnym fenoménom a neoddeliteľne zapadajú do koloritu mesta.

Situácia na Slovensku je však v mnohom odlišná. Pre vysvetlenie je možné spomenúť výskum popredných svetových urbanistov („Copenhagenize Index“), ktorý sa zameral na tie mestá, ktoré vytvárajú najlepšie podmienky pre cyklistov: v prvej 20-ke sa v roku 2013 objavili mestá ako Dublin, Berlín či dokonca aj Budapešť, avšak žiadne slovenské mesto. Dôvodom tohto výsledku je aj nedostačujúcu legislatívny rámec regulujúci cyklistickú doprava na Slovensku.

Cyklistika je fenoménom, ktorý v súčasnej dobe znova zažíva vo svete vzostup popularity, čím sa len potvrdzuje výrok francúzskeho lekára J. Ruffiera, ktorý skonštatoval: "Bicykel predstavuje vynález úplný a konečný. Bol vynájdený a nikdy nebude prekonaný". Už teraz vysoká, a pritom neustále sa zvyšujúca obľúbenosť tohto druhu dopravy je pozitívnym javom s viacvrstvovým dosahom na celú spoločnosť – cyklistika predstavuje kladný prínos z ekologického, ekonomického, zdravotného ale aj širšieho sociologického hľadiska. A práve miera obľúbenosti a pozitívnych efektov na spoločnosť idú ruka v ruke s podmienkami v akých cyklistika existuje. Zvyšovanie komfortu cyklistov má tak priamy dopad na jej ďalší pozitívny rozvoj.

Cyklistická doprava má nepochybne svoje špecifiká, ktoré by mala náležitým spôsobom reflektovať aj zákonná úprava. Na jednej strane je potrebné venovať širšiu systematickú pozornosť koncepčnému a trvalo udržateľnému rozvoju cyklistiky v našich podmienkach. Na strane druhej sú však súbežne predstaviteľné aj jednoduché, praktické a nikomu neškodiace legislatívne úpravy, ktoré môžu výrazným spôsobom napomôcť cyklistike a posunúť ju vpred.

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

V zmysle tejto výnimky nebude možné sankcionovať tých cyklistov, ktorý jednak jazdia po cestičke vyhradenej pre cyklistov a po vyznačených cyklotrasách a zároveň množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne hodnotu 0,5 promile. Význam tejto výnimky spočíva nielen v priamom dosahu na cyklistov, ktorí, ak budú mať chuť, budú môcť pred jazdou vypiť približne (a maximálne) 3 malé 10° pivá bez hroziacej sankcie, ale aj v širšom meradle. Zvýšením atraktívnosti a popularity cyklistiky sa potenciálne docieli aj nárast a vybudovanie ďalších cyklotrás, kde si budú môcť cyklisti uplatňovať túto výnimku.

Predkladaný návrh zákona má mierny negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Obsahom prvého bodu predkladaného návrhu zákona je doplnenie § 4 ods. 2 písm. c) o špecifickú výnimku, ktorá sa vzťahuje na cyklistov, ktorí splnia nasledovné podmienky:

  1. jazdia po cestičke pre cyklistov a vyznačených cyklotrasách,
  2. množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

V prípade, ak sú splnené všetky uvedené podmienky, tak cyklistu nie je možné sankcionovať, keďže sa de lege nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Premietnuté do praktického príkladu to znamená, že cyklistu, ktorý skonzumoval 3 malé (0,3l) pivá (10°) a následne sa pohyboval po cestičke pre cyklistov (resp. po cyklotrase), nie je možné pokutovať či iným spôsobom stíhať.

Takáto právna úprava vychádza zo základnej filozofie bicyklovania – mnohí občiansky aktivisti či združenia (napr. Slovenský cykloklub) tvrdia, že bicykel je nástrojom slobody. Aby táto téza naplnila svoj obsah aj reálnym spôsobom, je nevyhnutné, aby v oblasti cyklistickej dopravy nastala istá liberalizácia. Predkladaný návrh zákona je len prvým krokom v tomto trende.

Obavy, ktoré môžu sprevádzať tento návrh zákona, sú vyvrátiteľné samotnou konštrukciou zavádzanej výnimky. V rámci diskusií o povolení limitovaného množstva alkoholu pre cyklistov často odznievajú názory, že opitý cyklista predstavuje výraznú hrozbu pre ostatných členov cestnej premávky. Návrh zákona predchádza tomuto negatívnemu dôsledku hneď v dvoch rovinách.

Jednak stanovuje takú hranicu pre množstvo požitého alkoholu, ktorá je vo viacerých európskych krajinách tolerovaná dokonca aj u vodičov motorových vozidiel. Cyklista s 0,5 promile alkoholu v krvi môže mať síce mierne znížené zábrany či čiastočne ovplyvnený odhad, ale nenastávajú komplikovanejšie následky ako zhoršenie koncentrácie, spomalenie reflexov či poruchy rovnováhy, ktoré sú sprievodnými javmi pri až požití väčšieho množstva alkoholu.

Druhou „poistkou“ je výlučná aplikácia predmetnej výnimky na území cestičiek pre cyklistov a cyklotrás, pričom cyklotrasy vnímame v kontexte návrhu zákona aj ako „cykloturistické trasy určené pre pohyb na bicykli za účelom cykloturistiky, trávenia voľného času, poznávania krajiny, prírody a pamiatok. Trasa väčšinou vedie po existujúcej sieti komunikácií a zariadení so súhlasom ich vlastníkov. Trasa je značená systémom cykloturistického značenia podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Po trase jazdia cykloturisti na vlastné nebezpečie.“ [citát z publikácie „Chceme cyklotrasu, ako na to?, ktorú vydal Slovenský cykloklub“]. Takéto extenzívne vymedzenie znamená, že výnimka stanovená v návrhu zákona sa bude vzťahovať aj na cyklistov, ktorý sa budú pohybovať po  lesných cestách, ak budú zároveň označené ako cyklotrasy resp. cykloturistické trasy.

Návrh zákona zároveň napomáha k vyjasneniu aplikačných nezrovnalostí zákona o cestnej premávke. V praxi sa stávali situácie, keď dochádzalo k udeľovaniu sankcií tým cyklistom, ktorí sa nachádzali na samostatných cyklistických cestičkách mimo vozovky (napr. na hrádzi). Napriek tomu, že udeľovanie takýchto pokút nie je v súlade ani so súčasným právnym stavom, nie zriedka sa opísaná situácia vyskytla. Návrh zákona takéto sankcie explicitne vylučuje, čím zvyšuje jednoznačnosť právnych pravidiel a čistotu právneho systému samotného.

K bodu 2

Druhý bod návrhu zákona bezprostredne vyplýva z výnimky stanovenej v prvom bode a pozostáva z odkazu na túto výnimku v súvislosti s ustanoveniami o zodpovednosti za porušenie povinností.

Čl. II

Keďže zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupoch“) osobitne vymedzuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22), bolo nevyhnutné výnimku stanovenú v Čl. 1 bode 1 náležitým spôsobom premietnuť aj do zákona o priestupkoch.

Čl. III

Vzhľadom na legisvakačnú dobu je účinnosť zákona navrhovaná na 1. november 2015.