Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Na papieri revitalizácia - v skutočnosti skôr jej opak

Vec: Interpelácia člena vlády                                                                Bratislava, 10. 4. 2014

Vážený pán minister,

Váš rezort koordinuje Program rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, dosiaľ nevyčerpané prostriedky ktorého môže SR čerpať aj v tomto roku.

Rozvoj vidieka, ako je všeobecne známe, sa podporuje  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s cieľom:

- zvýšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,

- zlepšenia stavu životného prostredia a krajiny,

- skvalitnenia života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácie vidieckeho hospodárstva.

Programovým dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov z EPFRV je Program rozvoja vidieka (PRV).

Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 má patriť aj podpora, udržanie a ochrana environmentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

Na zlepšenie životného prostredia a krajiny je potrebné zabrániť znečisteniu vôd a degradácii pôdy vhodnými postupmi hospodárenia a preventívnymi opatreniami pre zlepšenie ekologickej stability krajiny, zamedzenie úbytku stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a vzácnych biotopov.

Na zlepšenie kvality života na vidieku a udržanie osídlenia vidieka slúži podpora vytvárania pracovných príležitostí, diverzifikácia hospodárskych činností ako aj obnova a rozvoj infraštruktúry obcí.

V uplynulých rokoch až po súčasnosť sa z tohto programu masívne podporovala aj takzvaná revitalizácia centier vidieckych sídiel na Slovensku. Popri pozitívnych efektoch, ktoré tieto aktivity so sebou priniesli, však zároveň v mnohých prípadoch o viaceré hodnoty centrá vidieckych obcí pripravili, a tak výsledok investície nemalých finančných prostriedkov bol v lepšom prípade sporný a v horšom dokonca negatíva prevážili nad pozitívami. Paradoxne sa to zväčša týka práve tých hodnôt, ktoré má Program rozvoja vidieka za cieľ „podporiť, udržať a chrániť“, a to environmentálnych a ekologických hodnôt, vrátane zlepšenie ekologickej stability krajiny a zamedzenia úbytku stanovíšť voľne žijúcich živočíchov, rastlín a vzácnych biotopov, kultúrneho dedičstva a zlepšenia infraštruktúry a kvality života vo vidieckych oblastiach.(Posledným medializovaným krikľavým príkladom takého nevhodného postupu je tzv. revitalizácia Istrijskej ulice v Devínskej Novej Vsi).

Podchvíľou sme svedkami zjavne predražených nákupov zbytočne nákladných zariadení, exteriérových doplnkov, dlažieb, nepôvodnej zelene a pod., hoci obnova tých pôvodných by bola nielen oveľa lacnejšia, ale po stránke funkčnej i estetickej prínosnejšia. Výsledkom mnohých projektov tzv. revitalizácie je nie revitalizácia, čiže oživenie, ale skôr umŕtvenie, sterilizácia, strata pôvodného ducha, nezameniteľnej atmosféry, autenticity, identity, teda Genia loci vidieckych sídiel.

Pôvodná stromová zeleň sa zvykne nevhodne nahrádzať spevnenými povrchmi, alebo nepôvodnou, biologicky a esteticky menej hodnotnou, zato však veľmi nákladnou a zraniteľnou nepôvodnou zeleňou. Exteriérové doplnky, plastiky, fontány a pod. často postrádajú elementárne estetické hodnoty a prostredie sídelných centier skôr znehodnocujú, než aby ho obohacovali.

Tzv. funkčné prvky typu lavičiek, osvetlení, altánkov, zariadení pre deti a pod. okrem estetických často nespĺňajú ani úžitkové parametre, pôsobia neútulne až odpudzujúco a po krátkom čase sa stávajú nefunkčnými.

Uvedomujem si, že o konkrétnej podobe tzv. revitalizácie rozhodujú v prvom rade príslušné samosprávne orgány, prostredníctvom ktorých sa projekty realizujú. Centrálnym riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka je však Váš rezort, a preto aj Vy nesiete svoj diel zodpovednosti za to, ako sa v konečnom dôsledku realizuje. Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami:

1, Koľko prostriedkov z PRV na r. 2007 – 2013 mohla SR čerpať?

2. Koľko prostriedkom sa z PRV k 31. 3. 2014 vyčerpalo?

3. Aká časť z týchto prostriedkov bola určená na projekty tzv. revitalizácie centier vidieckych sídiel?

4. Na základe akých kritérií sa prostriedky PRV rozdeľujú?

5. Akým spôsobom zabezpečuje Váš rezort dohľad nad realizáciou prostriedkov z PRV (nielen po stránke „účtovnej“, ale aj vecnej)?

6. Plánujete do budúcnosti rozšíriť okruh výberových, resp. hodnotiacich kritérií pre prideľovanie prostriedkov z PRV a posudzovanie adekvátnosti ich využívania?

7. Aký postoj zaujal Váš rezort ku kauze tzv. revitalizácie Istrijskej ulice v Devínskej Novej Vsi, ako aj k ďalším kauzám evidentne neefektívne použitých prostriedkov z tohto programu, ktoré boli v poslednom čase medializované?

Vopred Vám ďakujem za Vaše konkrétne odpovede.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Ľubomír Jahnátek

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR