Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Možnosť ako naštartovať zelenú ekonomiku

Z vystúpenia v rozprave k vládnemu návrhu o obchodovaní s emisnými kvótami na 11. schôdzi NR SR

Vládny návrh zákona, o ktorom rokujeme opäť v skrátenom legislatívnom konaní, a teda opäť v časovom strese, hoci to nebolo nevyhnutné, keby sa boli páni ministri dohodli napríklad o mesiac skôr, je príležitosťou napomôcť realizácii skutočne zelených projektov. Tieto majú, v súlade s filozofiou obchodovania s emisnými kvótami, v prvom rade napomôcť zníženiu produkcie CO2 a ďalších emisií skleníkových plynov do ovzdušia. Ide ten o potenciálne veľmi dôležitý nástroj, nielen z hľadiska budúceho roku, ale aj dlhodobejšej perspektívy prínosu z predpokladaných financií, ktoré Slovensko získa z emisných výnosov v tzv. treťom obchodovacom období. Upozorňujem, že sa nejedná len o prínos z hľadiska zlepšenia stavu životného prostredia, ale aj o prínos sociálny a ekonomický (tvorba nových pracovných príležitostí, naštartovanie zelenej ekonomiky a pod. v zmysle zámerov deklarovaných v programovom vyhlásení vlády).

Obávam sa však, že v podobe, v akej bol zákon predložený do Národnej rady, nie je dostatočne účinný a progresívny z hľadiska vyššie spomínaných benefitov. V prípade jeho prijatia a realizácie v predloženej podobe hrozí, že financie, ktoré majú smerovať do ochrany a tvorby životného prostredia (a môžu byť využité ako významný protikrízový impulz s potenciálom tvorby tisícov dlhodobo udržateľných, tzv. zelených pracovných miest) budú presmerované do sanovania verejných financií, resp. budú využité na podporu projektov veľkých znečisťovateľov.

 

S cieľom zefektívniť podobu predloženého návrhu a zvýšiť garancie, že prostriedky získané z obchodovania s emisnými kvótami a využijú skutočne podporu zelených projektov, predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (tlač 289):

Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V Čl. I v § 18 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „výnos“ nahrádza slovami „použiteľný výnos“.

Odôvodnenie:

Z dôvodu spresnenia zákona sa pojem výnos spresňuje ako použiteľný výnos, vzhľadom na to, že v aplikačnej praxi dochádza k zníženiu výnosu z dražieb kvót o poplatky spojené s Európskou aukčnou platformou. Európska aukčná platforma predstavuje centrálny systém na obchodovanie s emisnými kvótami, v ktorom po uskutočnení aukcie (dražby) od členského štátu vybratý poplatok za uskutočnenie aukčného obchodu. O túto sumu je výnos znížený, pričom sa následne odošle prostredníctvom Eximbanky na účet Ministerstva životného prostredia SR alebo Environmentálneho fondu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby výnos získaný z dražieb kvót bol označený ako použiteľný výnos a nie ako (čistý) výnos.

  1. V Čl. I v § 18 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Odôvodnenie:

Je dôležité, aby štát zaistil, že finančné prostriedky získané z dražieb kvót sa nevrátia napríklad do podnikateľských aktivít založených na využívaní fosílnych palív (tzv. fosílny biznis) na investície, ktoré už mali byť dávno realizované. Podľa kvalifikovaných odhadov, ak by fosílny priemysel predal prebytky povoleniek, ktoré dostal zdarma za priemernú cenu uhlíka, tak mohli zarobiť viac ako 500 mil. eur. Navrhuje sa preto vypustenie písmena b, aby sa použiteľný výnos z dražieb kvót vo výške 10 % použil na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko emisií uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie administrovanej Ministerstvom životného prostredia SR.

  1. V Čl. I v § 18 ods. 7 sa slovo „výnos“ nahrádza slovami „použiteľný výnos“ a slovo „20%“ nahrádza slovami „30%“.

Odôvodnenie:

Podobne ako v bode 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zákona sa upresňuje pojem „výnos“, aby bolo zrejmé, že ide o „použiteľný výnos“ z dražieb kvót. Súčasne v súvislosti s bodom 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa navrhuje, aby sa zvýšila sadzba z 20% na 30% použiteľných výnosov, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu s predpokladom financovania skutočne zelených projektov vedúcich k zníženiu množstva emisií skleníkových plynov.

  1. V Čl. I v § 18 sa vypúšťa odsek 9.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa vypustenie § 18 odseku 9, ktorý určuje, že výška použiteľného výnosu z dražieb sa určí na základe dohody Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva financií SR každoročne do 30. septembra. Inými slovami povedané, tieto ministerstvá by mali priamo zo zákona oprávnenie rozhodnúť, koľko peňazí z výnosov z dražieb kvót - a či vôbec nejaké - sa použijú na opatrenia znižovania emisií skleníkových plynov a riešenia následkov klimatickej zmeny. Je oprávnený dôvod domnievať sa, že tento odsek súčasne maskuje  snahu Ministerstva financií SR získať čo najviac z týchto finančných prostriedkov na krytie deficitu štátneho rozpočtu, čo je neprijateľné, lebo to odporuje samotnej filozofii obchodovania s emisnými kvótami. Súčasne by schválením znenia odseku 9 mohlo dôjsť k rozporu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23.apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v platnom znení (ďalej len „smernica“). V zmysle čl. 10 ods. 3 smernice sa požaduje aspoň 50% príjmov z obchodovania s kvótami použiť na jednu alebo viacero aktivít tam uvedených, ktoré by sa dali označiť ako národné alebo medzinárodné klimatické aktivity. Podobný program bol zavedený v Nemecku (KfW), pričom podľa dostupných údajov každé euro vložené do tohto programu sa vrátilo v podobe dvoch eur (napr. daňové príjmy, znížené sociálne a zdravotné výdavky, vklady občanov do bánk, a pod.) Na základe uvedeného sa preto navrhuje vypustenie predmetného odseku 9.