Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Seminár na tému VODA, NR SR, 24. 10. 2013 – úvodné slovo

dsc_3065

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

želám Vám príjemné poludnie! Vítajte na pôde Národnej rady! Som úprimne rád, že sa tu dnes stretla taká početná, pestrá a kompetentná zostava ľudí z rôznych inštitúcií i z rôznych kútov Slovenska. Dúfam, že ste sa do budovy dostali bez problémov, lebo naposledy niektorí ochrankári zbytočne komplikovali vstup. Zaujíma ma to aj preto, lebo na začiatku volebného obdobia sme si vytýčili ako jeden z našich cieľov Otvárať parlament ľuďom.

Volám sa Mikuláš Huba, som poslancom Národnej rady a predsedom jej Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, civilným povolaním geograf, krajinár a environmentalista. Budem sa snažiť toto podujatie zľahka moderovať a vopred sa ospravedlňujem za možné nedostatky, keďže nie som rodený moderátor.

A teraz mi dovoľte pár slov na úvod tohto neformálneho pracovno-diskusného stretnutia:

Je mi jasné, že téma, ktorej chceme dnes venovať tri hodiny času, je témou natoľko náročnou a mnohorozmernou, že by sme ju komplexne a podrobne neobsiahli ani celodenným podujatím. V záujme väčšej prehľadnosti a pre množstvo problémov, týkajúcich sa vody, jej ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia s ňou, sme problematiku rozdelili do štyroch tematických okruhov, pričom každý z nich je natoľko závažný, že by si zaslúžil samostatný seminár. Ale problémov je veľa a času je málo, preto si žiaľ nemôžeme dovoliť usporiadať štyri samostatné podujatia na tému voda a budeme sa musieť zmestiť do veľmi limitovaného trojhodinové časového rámca.

Legitímna otázka môže znieť: prečo toto podujatie organizujeme práve teraz? Tých dôvodov je viacero. Každý z problémov, o ktorých sa chystáme dnes hovoriť, je aktuálny až akútny a v najbližšej budúcnosti môžu byť prijaté také zásadné rozhodnutia, po ktorých už bude na diskusiu neskoro: či sa to už týka pripravovanej novely vodného zákona a nových pravidiel obchodovania s vodou, realizácie Koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu našich tokov, výstavby nových priehrad, alebo navrhovanej novej vetvy ropovodu do Schwechatu.

Témou nemenej akútnu, aj keď nie jednorazovou, ale dlhodobou s charakterom časovanej bomby je znečisťovanie povrchových, ale najmä podzemných vôd na Slovensku, najväčšiu zásobáreň pitných vôd v strednej Európe pod Žitným ostrovom nevynímajúc.

Pitná voda - napriek svojej nevyhnutnosti pre život - patrí na väčšine Slovenska zatiaľ k tým hodnotám, ktoré považujeme za akúsi samozrejmosť a málokto sa zamýšľa nad tým, že o žiadnu samozrejmosť nejde. Že ide, naopak, o kľúčový životodarný zdroj, ktorý je akútne ohrozený po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej. A s vodou je neoddeliteľne spätý i život v blízkosti riek, jazier, mokradí a podobne. S vodou súvisí naše zdravie, poľnohospodárska produkcia, erózia pôdy, extrémne povodne i extrémne suchá, skrátka kvalita života ľudí i všetkých ostatných živých organizmov...

Našťastie je na svete dosť ľudí, ktorí si hodnotu a rastúcu mieru ohrozenia vody uvedomujú a angažujú sa za zachovanie tohto kľúčového životodarného zdroja v čo najlepšej kvalite, kvantite i režime, lebo aj ten je pre fungovanie ekosystémov i celého nášho života, závislého na vode, veľmi dôležitý.

Nechcem toto svoje tvrdenie dokazovať citátmi z globálnych dokumentov, možno len spomeniem, že na prvom veľkom summite v tomto tisícročí, na Konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala v r. 2002 v Johannesburgu, bola práve voda označená za kľúčový problém a strategický zdroj 21. storočia.

O angažovanosti Európanov na tomto poli svedčí fakt, že prvá úspešná petícia občanov, ktorou sa bude musieť zaoberať Európsky parlament a ktorú podpísalo dosiaľ 1,7 milióna ľudí z členských štátov Európskej únie, sa týka práve vody.

Som rád, že o vodu a problémy s ňou spojené sa zaujíma aj čím ďalej tým viac obyvateľov Slovenska. Svedčia o tom okrem iného aj iniciatívy, o ktorých sa tu dnes budeme vzájomne informovať.

S poľutovaním musím konštatovať, že z účasti na dnešnom podujatí sa ospravedlnili vedúci predstavitelia Ministerstva životného prostredia a jeho vecne príslušného odboru, ktorí sú garantmi starostlivosti o vodu na Slovensku a od ktorých sme očakávali odpovede na vznesené otázky. Mali by tu však byť prítomní a prítomné niektorí zástupcovia/zástupkyne tohto i ďalších relevantných rezortov, resp. rezortných odborných organizácií, takže nejakých odpovedí z ich strany sa verím že dočkáme.

Ja by som pre túto chvíľu ukončil toto moje krátke úvodné expozé a dal by som slovo Vám, v poradí, ako ste uvedení, resp. uvedené v pozvánke.

Ešte predtým mi však dovoľte pár informácií a pokynov organizačného charakteru.

Na hlavné príspevky sme po dohode s ich autormi vyčlenili úvodnú hodinku. Veľmi Vás poprosím dodržiavať dohodnuté časové limity. Potom by sme si urobili päťminútovú prestávku, lebo my, poslanci, si budeme musieť odbehnúť na otvorenie mimoriadnej schôdze NR SR, ktorá bola zvolaná včera a v čase voľby termínu tohto nášho stretnutia sme o nej nemohli ani tušiť. Ale to, že všetko je (takmer) vždy inak, patrí neodmysliteľne k parlamentnému životu.

Po avizovanej krátkej prestávke bude nasledovať krátka panelová diskusia, ktorú si ideálne predstavujeme tak, že budete môcť klásť panelistom stručné a jasné otázky a oni Vám budú pokiaľ možno stručne a jasne odpovedať.

Dovčera ste mali možnosť prejaviť záujem aj o niečo ako koreferáty z pléna v dĺžke do 5 minút. Tie by nasledovali po panelovej diskusii a po nej by prišiel čas na moderovanú diskusiu, v ktorej môže vystúpiť každý a každá z Vás, ale žiaľ, ako som už avizoval a ako je uvedené v pozvánke, mali by sme končiť o 15.00.

Pri prezentáciách môžete používať fixný mikrofón a pri diskusii prenosné mikrofóny. Pre lepšiu orientáciu Vás poprosím o Vaše ctené meno a názov inštitúcie, ktorú zastupujete.

Výstupom z tohto podujatia by mal byť súbor odporúčaní, ktoré tu odznejú pre decíznu sféru, ktoré by sme následne doručili kompetentným.

Ďakujem za pozornosť a odvzdávam slovo prvému panelistovi, ktorým je pani RNDr. Elena Fatulová.