Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Málo bolo diskusie! Nový stavebný zákon: Časť odbornej verejnosti ostro kritizuje ministerský návrh

(Tlačová informácia z odborného seminára v NR SR)

Bratislava, 21. 10. 2013 - V súčasnosti pripravuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) nový stavebný zákon. Vzhľadom na jeho zásadný význam pre kvalitu života ľudí a krajiny na Slovensku usporiadali poslanci Mikuláš Huba (predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie) a Igor Hraško (člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj) dňa 17. 10. 2013 v NR SR odborný seminár spojený s diskusiou o aktuálnom  návrhu zákona. Seminár s bohatou účasťou a otvorenou, miestami veľmi kritickou diskusiou upozornil na viaceré nedostatky návrhu a priniesol mnohé odporúčania na ich riešenie. Závery a odporúčania z diskusie doručia poslanci kompetentným vládnym činiteľom.

dsc_2886

V septembri ministerstvo ukončilo verejnú diskusiu k návrhu zákona, ktorá začala v polovici júla t.r. Napriek letnému dovolenkovému obdobiu v nej zozbieralo okolo 700 pripomienok. Z nich však zapracovalo (sčasti alebo úplne) iba štvrtinu. Mnohí zúčastnení preto na seminári kritizovali výrazné nedostatky navrhovaného zákona – napr. potlačenie významu prípravy a procesu územného plánovania, veľké oklieštenie práv účastníkov povoľovacích konaní, riziko stretu záujmov, nie dosť efektívne riešenie problému čiernych stavieb, nesystematickú ochranu krajiny a kultúrneho dedičstva (vrátane pamiatkového fondu), chýbajúcu požiadavku interdisciplinárneho a multiprofesijného prístupu, vypustenie procesného stupňa územného rozhodnutia, absenciu profesie „autorizovaný urbanista“, nedostatočnú previazanosť na iné právne normy, absenciu príslušných vykonávacích vyhlášok, častú pojmovú nejednoznačnosť a i.

dsc_2863

Vo vystúpeniach mimorezortných účastníkov/čok i v diskusii výrazne prevažovala nespokojnosť s predloženým návrhom (celkovo len asi 5 % hodnotení bolo kladných a zvyšných 95 % kritických až záporných). „Z toho, ako aj z veľkého záujmu o vystúpenia a diskusiu jednoznačne vyplýva, že predložený návrh nového stavebného zákona zatiaľ nie je spôsobilý na predloženie do medzirezortného pripomienkového konania a vyžaduje si znovuotvorenie odbornej i širšej verejnej diskusie,“ uviedol Mikuláš Huba. Podobný názor zdieľa aj Igor Hraško: Zákon má síce ambíciu riešiť výstavbu na Slovensku „efektívnejšie“, ale určite nie komplexne. Nereflektuje totiž, okrem iného, zámery niektorých reforiem, ktoré sú už v štádiu rozpracovanosti a nepokrýva ani aktivity, ktoré sa vláda zaviazala vykonať v oblasti kompetencií. Zákon v takejto podobe nie je pripravený na predloženie na medzirezortné pripomienkové konanie.“

dsc_2867

Podľa prezentovanej informácie MDVRR predpokladá, že návrh zákona predloží do medzi-rezortného pripomienkového konania už v novembri t. r. a následne na rokovanie vlády v januári 2014. Schválenie zákona predpokladá v júli budúceho roku.

V celkovom poradí už 32. verziu zákona predstavili pracovníci MDVRR – štátny tajomník František Palko, generálny riaditeľ sekcie výstavby Tibor Németh a riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy Viera Rajprichová.

dsc_2777

V paneli a v následnej diskusii vystúpili s mnohými fundovanými príspevkami nezávislí odborníci a odborníčky z akademickej obce a stavovských organizácií, zástupcovia a zástupkyne samosprávy (Únie miest Slovenska, obcí, mestských častí a magistrátu Bratislavy) ako aj jednotliví občania. Celkovo sa na seminári zúčastnilo viac ako 130 ľudí, vrátane pracovníkov a pracovníčok ministerstiev životného prostredia, kultúry a hospodárstva. Poslanci ho usporiadali v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS), Geografickým ústavom SAV a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR).

Viac informácií o seminári vrátane niektorých zásadných pripomienok k návrhu zákona nájdete TU.

Ďalšie informácie:

  • Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie – 0904 007 782, 02-5972 9271, mikulas.huba@nrsr.sk
  • Igor Hraško, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj – 0905 586 791, igor.hrasko@nrsr.sk