PODPORILI SME: Otvorený list primátorovi Bratislavy - Lido a klimatické opatrenia

30 našich členov a členiek podporilo iniciatívu PhDr. Ivany Rumanovej a Mgr. Petra Szalaya, PhD. zo Seminára urbánnej imaginácie na systémový prístup mesta k svojmu rozvoju a k opatreniam na zvládanie klimatickej krízy. Podpísali otvorený list primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi, ktorý vyššiemenovaní iniciovali spoločne s naším kolegom, spoluzakladateľom S-O-S prof. RNDr. Mikulášom Hubom, CSc.

Ďalším dôležitým zámerom iniciatívy je záchrana jednej z mála zachovaných autentických zón v Bratislave - územia Lido na petržalskom brehu Dunaja. Okrem ochrany charakteristickej lužnej prírody Lida v liste žiadame aj zachovanie Lida ako verejného priestoru vrátane jeho tradičných športovo-rekreačných funkcií, uplatňovanie verejného záujmu v mestskom rozvoji, otvorenú a transparentnú diskusiu a dodržiavanie transparentnosti a demokratickej participácie obyvateľstva na schvaľovacích procesoch v meste.

Z otvoreného listu a požiadaviek primátorovi vyberáme:

Vážený pán primátor,

ako občianky a občania, odborníci a odborníčky dlhodobo sa zaoberajúce*i rozvojom Bratislavy, jej životného prostredia či mestského plánovania sa na Vás obraciame v obave, že pozornosť, ktorú vedenie mesta venuje adaptácii na klimatickú krízu, nevychádza z dostatočne odborných východísk. Bratislava sa nachádza v oblasti, ktorá sa otepľuje dvojnásobne rýchlejšie oproti svetovému priemeru. Vlny horúčav, sucha a prívalových dažďov, ktoré obyvateľstvo mesta pravidelne zažíva, sa budú nasledujúce roky naďalej zintenzívňovať. Ak už dnes nezačneme aktívne meniť naše správanie, a to nielen na úrovni jednotlivcov a jednotlivkýň, ale predovšetkým na úrovni celého mesta, smerujeme ku klimatickému kolapsu. Na tom sa zhodujú vedkyne a vedci, ale aj mnohí politici a političky vrátane predstaviteľstva OSN.

Vieme, že ani Vy tieto skutočnosti neberiete na ľahkú váhu, čo potvrdzuje napríklad Plán Bratislava, ako aj to, že mesto pristúpilo k iniciatíve dohovoru primátorov a starostov Mayors Adapt, či to, že Bratislava je súčasťou medzinárodnej iniciatívy EU Missions: 100 climate-neutral and smart cities. V rámci nej sa mesto zaviazalo k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2030. Máme teda necelých sedem rokov! So znepokojením však vnímame zverejňované informácie na webových stránkach hlavného mesta, ktoré sú skôr pôsobivými sloganmi a všeobecne formulovanými sľubmi bez konkrétnych politík a návrhov riešení smerujúcich k zníženiu environmentálnej záťaže mesta. Javí sa nám, že politika Bratislavy je v tejto oblasti netransparentná, mesto nezverejňuje údaje o produkcii skleníkových plynov, o očakávaných a
skutočných účinkoch a efektivite prijímaných opatrení realizovaných z verejných zdrojov či o tom, ako tieto opatrenia prispievajú k napĺňaniu cieľov, ku ktorým sa Bratislava zaviazala.

V tejto súvislosti si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s niekoľkými návrhmi a požiadavkami.

I. Vypracovanie a zverejnenie klimatického, hydrologického a biologického auditu ...

  • Žiadame otvorenú a transparentnú diskusiu a stanovenie jasných krokov, politík a metodík, prostredníctvom ktorých bude mesto postupovať, aby do roku 2030 dosiahlo klimatickú neutralitu.

II. Dodržiavanie transparentnosti a demokratickej participácie obyvateľstva na schvaľovacích procesoch ...

  • Žiadame o sprístupnenie urbanistickej štúdie, ktorá má byť východiskom premeny územia Lida.
  • Žiadame o zachovanie medzinárodne významného biokoridoru na pravom brehu Dunaja v jeho súčasnom rozsahu bez akýchkoľvek rušivých zásahov ohrozujúcich jeho kontinuitu a biologickú, krajinnoekologickú i psychohygienickú hodnotu.
  • Žiadame, aby sa mesto začalo aktívne zasadzovať za vyhlásenie Národného parku Podunajsko v duchu záväzku z Plánu Bratislava.

III. Politiky bývania, verejný záujem tvorby mesta ...

  • Žiadame o zadefinovanie regulačných a iných opatrení, prostredníctvom ktorých bude uplatnený verejný záujem mestského rozvoja. Žiadame o špecifikáciu toho, čo sa pod pojmom verejný záujem myslí a kto má z neho profitovať.
  • Žiadame, aby sa pri rozhodovaní o konkrétnom území brala do úvahy vždy prioritne jeho kompenzačná a mitigačná úloha vo vzťahu ku klíme a prírode.
  • Žiadame, aby bratislavského Lida v budúcnosti plnilo v prvom rade funkciu verejného priestoru vrátane športovo-rekreačných funkcií, ktoré plnilo v minulosti, čím by sa mesto a developeri aspoň čiastočne rehabilitovali za to, čo Bratislavčanom a Bratislavčankám v uplynulých desaťročiach vzali.

...
Vážený pán primátor, žiadame Vás preto o prijatie a prediskutovanie našich požiadaviek a návrhov.

Otvorený list v plnom znení

 

Otvorený list môžete podpísať aj Vy na portáli Peticie.com.

Možstvo ďalších zaujímavých informácií a bohatú fotodokumentáciu nájdete na webovej stránke Seminár urbánnej imaginácie.