Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

List prezidentovi vo veci novely stavebného zákona

Vážený pán prezident,

ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň členovia vecne príslušných parlamentných výborov si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nepodpísali a na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky vrátili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1782) (ďalej len „schválená novela“).

K vyššie uvedenej žiadosti nás vedú nesúhlasné stanoviská k čl. I bodu 2 schválenej novely, ako aj k ďalším ustanoveniam schválenej novely súvisiacim s týmto bodom. Čl. I bod 2 schválenej novely znie:

2. Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia , ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fc znie:

1fc) § 1 ods.  3, 8, 11 a 12 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Hlavné dôvody, na základe ktorých sme dospeli k záveru, že predmetná schválená novela by poškodila ústavné práva občanov a ohrozila záujmy chránené Ústavou Slovenskej republiky, sú:

  1. V schválenej novele sa vypúšťa jeden z dôležitých a nezastupiteľných povoľovacích procesov, v ktorom sa posudzuje súlad činnosti s územným plánom a to bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom plnohodnotne nahradený.
  2. Podľa schválenej novely sa nebude skúmať ani vecná a časová koordinácia stavieb a iných činností v dotknutom území, starostlivosť o životné prostredie, o pamiatkové, architektonické a urbanistické hodnoty v území. V územnom konaní sa mali vo vzťahu k využitiu predmetného územia či k umiestneniu stavby na predmetnom území premietnuť záväzné výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie, po jeho vypustení nie je jasné, akým spôsobom (a či vôbec) sa budú výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie zohľadňovať.
  3. Ide o bezdôvodné uprednostňovanie jedného záujmu pred ostatnými záujmami chránenými zákonmi. Navrhovaným novelizačným bodom sa bez ďalšieho skúmania uprednostňuje jeden konkrétny záujem (výstavba a realizácia strategickej investície) bez toho, aby vôbec bolo možné v individuálnom prípade skúmať, či záujem na realizácii strategickej investície neohrozí, neznehodnotí, či dokonca  nezničí iné, možno dôležitejšie záujmy a hodnoty, ktoré sa v danom území nachádzajú. Ide napr. aj o ochranu kultúrnych hodnôt, prírodných hodnôt, resp. životného prostredia. Právo každého na priaznivé životné prostredie, ako aj povinnosť každého chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo ustanovuje čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
  4. Zásah do práv ostatných účastníkov konania, resp. dotknutých osôb. Schválená novela neprimerane zvýhodňuje navrhovateľa strategickej investície vo vzťahu k navrhovateľovi akejkoľvek inej stavby, ako aj vo vzťahu k ostatným účastníkom konaní o strategickej investícii alebo obdobných konaní. Takíto účastníci, ktorí nebudú mať možnosť brániť svoje práva a právom chránené záujmy v zmysle ustanovení stavebného zákona o územnom konaní, budú zjavne a v rozpore s ústavným princípom diskriminovaní.
  5. Zásah do práv garantovaných medzinárodným dohovorom a právom Európskej únie. Aarhuský dohovor (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia) a legislatíva Európskej únie garantujú právo verejnosti na včasnú a účinnú účasť na rozhodovaní o veciach životného prostredia, čo sa schválenou novelou popiera.

Komplexné stanovisko k schválenej novele vypracovalo združenie VIA IURIS a nájdete ho v prílohe tohto listu.

Vážený pán prezident,

obraciame sa na Vás v nádeji, že si osvojíte naše argumenty a schválenú novelu nepodpíšete a vrátite na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky.

S úctou,                                                                                                      

Igor Hraško a Mikuláš Huba, poslanci NR SR

Bratislava, 30. 9. 2015