Kultúrna krajina ako produkt i odraz stavu súčasnej spoločnosti

Ako vyplýva už z názvu, nóvum tohto stretnutia v porovnaní s inými podujatiami na tému KULTÚRNA KRAJINA bolo hľadanie súvislostí medzi poznávaním a interpretáciou kultúrnej krajiny, ochranou a udržateľným manažmentom jej hodnôt a ich efektívnou integráciou do procesu environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Tematické zameranie príspevkov bolo skutočne široké: od rôznych chápaní kultúrnej krajiny z pohľadu reprezentantov širokého spektra disciplín a profesií, cez postavenie kultúrnej krajiny v spoločnosti (krajina ako vec verejná i ako súčasť kultúry a žitej praxe súčasnej spoločnosti), uplatnenie nových vedeckých, výchovno-vzdelávacích a participačných prístupov pri zlepšovaní starostlivosti o krajinu, ukážky konkrétnych spôsobov zaobchádzania s krajinou vo vybraných lokalitách a regiónoch až po príklady efektívnych foriem obnovy a údržby jednotlivých prvkov kultúrnej krajiny.

V každom z príspevkov odznelo znepokojenie z rastúcej miery ohrozenia hodnôt našej krajiny. Spomínali sa príklady bezohľadného prístupu developerov pri budovaní megalomanských stredísk cestovného ruchu v strede citlivej prírody a krajiny, trasovania niektorých úsekov diaľnic, ktoré neberie ohľad na dotknutú krajinu, výstavba tzv. malých vodných elektrární na úkor prírodných úsekov riek a priľahlej prírody a krajiny, pustošenie starých alejí a brehových porastov, neregulovaná záplava bilbordov, strácajúci sa vzťah a rastúca ľahostajnosť voči krajine, ale aj legislatívne a organizačné nedostatky pri ochrane a spravovaní kultúrnej krajiny a deficity pri plnení záväzkov, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných medzinárodných dokumentov, vrátane Európskeho dohovoru o krajine.

Riešenie vidia účastníci a účastníčky podujatia v dôslednom chápaní kultúrnej krajiny ako vzácnej a akútne ohrozenej súčasti kultúrneho dedičstva, životného prostredia či domova v najširšom zmysle slova. V tomto zmysle navrhujú a žiadajú integrovať ochranu a udržateľné spravovanie hodnôt kultúrnej krajiny do Ústavy SR, príslušných právnych noriem, do celej výchovno-vzdelávacej sústavy, ale najmä do každodenného života.

Viac info:

Mikuláš Huba (čestný predseda STUŽ/SR) - mikulas.huba2@gmail.com, 0904 007 782

Zaradenie článku: