Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia ministra pôdohospodárstva vo veci výstavby na území NP Nízke Tatry (Vyšná Boca) v rozpore s platným územným plánom

Bratislava, 30. júna 2014

Vec:  Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

podobne ako Vy, aj ja som dostal na vedomie podnet pani starostky Vyšnej Boce, ktorý prikladám:

„Pekný deň z obce Vyšná Boca,

prosíme Vás o preverenie a pomoc v nasledovnej veci.

Jedná sa o aktivitu spol. STIV Čertovica s.r.o., na zámer “Modernizácia rekreačno-športového strediska STIV Čertovica”, ktorú aj napriek rozporu so schváleným územným plánom obce sa snažia tlačiť a zrealizovať aj bez samotných zákonných povolení.

V prvom rade sa jedná o trvalé odňatie z PPF, kde už 2-krát Okresný úrad Žilina odbor opravných prostriedkov, samotné rozhodnutie o vyňatí zamietol a odvolanie obce potvrdil. V súčasnosti je oznámené nové konanie, nakoľko menovaná spoločnosť začala s rozsiahlymi prácami neoprávnených záberov pôdy. Dňa 13.06.2014 (piatok) bolo obci doručené uvedené oznámenie na samotné konanie dňa 17.06.2014, čo je taktiež nezákonná lehota, je to zámerne tak urobené. Máme oprávnenú obavu z toho, aby s použitím § 19 zák.245/2003 Zb. nedošlo k legalizácii tejto činnosti v rozpore s územným plánom obce zo strany “Pôdnej služby so sídlom v Banskej Bystrici”. V celom tomto procese sa jedná o realizáciu akumulačnej nádrže nielen v chránenom území NP, ale vo významnej vodohospodárskej časti Nízkych Tatier, konkrétne na území II. stupňa PHO o objeme 5 000 m3. Vodoprávne rozhodnutie, ktoré už bolo protizákonne vydané, zrušil na základe odvolania obce Vyšná Boca Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov. Toto je len dôkaz toho, ako opäť nerešpektovať rozhodnutia a nariadenia, ale ďalej postupovať špekulatívnym spôsobom a dostať sa opäť k vydaniu vodoprávneho povolenia, čím by mohlo dôjsť k ohrozeniu vodných zdrojov a v konečnom dôsledku k ohrozeniu so zásobovaním pitnou vodou v obci Vyšná Boca.

V súčasnosti sú bez povolenia vykonané terénne úpravy - úprava územia a vykonaná skrývka zeminy.

Za pomoc pri preverení tejto situácie s ohľadom na rešpektovanie záujmov obce Vám vopred ďakujeme. Veríme, že orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (pôdna služba) po preskúmaní daného stavu nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy v tomto území, čo je v záujme obce a jej obyvateľov, čím potvrdí rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov zo dňa 27. 03. 2014.

Ľubica Trégerová, starostka obce.“

Rád by som sa na Vás formou interpelácie obrátil s otázkou, ako Vaše ministerstvo na tento podnet pani starostky reagovalo, resp. plánuje reagovať.

Vzhľadom na urgentnosť situácie a akútnu hrozbu vzniku nezvratných škôd si Vás zároveň dovoľujem požiadať o urýchlené vykonanie potrebných krokov na zabránenie protiprávnym aktivitám, ktoré vo svojom podnete pani starostka spomína.

Za Vašu konštruktívnu odpoveď a aktívny prístup k riešeniu problému Vám vopred ďakujem.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

 

Vážený pán

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR