Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Fragmenty: Záverečné časti Stanoviska STUŽ/SR k Návrhu zadania územného plánu zóny Podhradie

V týchto dňoch vychádza nová publikácia Mikuláša Maňa Hubu s názvom Fragmenty. Vznik knižky zdôvodňuje jej autor takto:

„Prečo Fragmenty?

Ako už názov napovedá, rozhodne nejde o žiadnu klasickú monografiu. Aj keď minimálne dve veci majú všetky texty v tejto knižke spoločné: autora a väzbu na prírodu, na krajinu, na životné prostredie, na veci verejné, na udržateľnosť, ale ešte častejšie na neudržateľnosť nášho spôsobu života.

Názov Fragmenty zároveň akoby naznačoval, že táto knižka je akýsi konglomerát všetkého toho, čo v predchádzajúcich dielkach podobného charakteru (napríklad v Ekoblogoch či v Mojom vesmíre) chcelo byť, len sa to tam z rôznych príčin nedostalo. Možno je to tak trochu pravda, ale pravda je aj to, že texty vo Fragmentoch som do predchádzajúcich výberov nezaradil nie preto, lebo sú menej aktuálne, alebo preto, lebo si ich menej „považujem“, ale jednoducho preto, lebo sa mi tam z nejakého dôvodu nehodili. A navyše, čo je nespochybniteľná „pridaná hodnota“ tejto knižky, to sú nové texty, ktoré v čase vzniku jej predchodkýň ešte nejestvovali (žiaľ, do tejto poslednej spomenutej kategórie patria aj spomienky na ľudí, ktorí medzi nami pred pár mesiacmi ešte boli, ale už nie sú).

Navyše je tu aj pár textov, ktoré v nejakej mutácii už vyšli, najmä v knižke Svet na jedno použitie? My v kríze – kríza v nás. Tu som postupoval v duchu známeho: „Opakovanie matka múdrosti“.

Permanentný konflikt fragmentácie a sústredenia sa vždy na inú tému v protiklade ku hľadaniu celku, syntézy a kontinuity je akoby zrkadlom nastaveným nášmu snaženiu.

Ale nechcem tu hromadiť zbytočné slová. Všetko, čo som chcel touto knižkou plnou rôznych fragmentov povedať, nájdete na nasledujúcich stranách. A tak sa už len poďakujem všetkým, ktorí a ktoré jej pomohli na svet.“

V týchto týždňoch uverejňujeme niekoľko kapitol z tejto aktuálnej publikácie.

-red-

 

Záverečné časti Stanoviska STUŽ/SR k Návrhu zadania územného plánu zóny Podhradie

(Stanovisko bolo doručené 2. 4. 2004 na Magistrát hl. m. SR Bratislavy v rámci pripomienkového konania)

SWOT analýza návrhu zadania

Silné stránky

 1. Samotný fakt, že vôbec došlo – na rozdiel od susediacej zóny, kde sa projektuje tzv. River Park – k vypracovaniu návrhu zadania ÚPZ.
 2. Deklarované požiadavky, o. i.:
 • územie Podhradia ponímať ako súčasť celomestského centra...,
 • riešiť Podhradie ako súčasť hradného kopca a podnož hradu tak, aby tvorilo spojovací plnohodnotný článok vo významnom vzťahu mesta a hradu...,
 • zohľadniť a využiť v riešení ... tok Dunaja, koryto ktorého vedie pozdĺž celej ... zóny a ktorý zásadným spôsobom vplýva na existenciu a formovanie mesta,
 • riešiť zástavbu v kontexte zachovania dominantnosti hradu v panoráme mesta bez nových výškových dominánt v priestore Podhradia,
 • uplatniť vyváženú hladinu zástavby ako nevtieravú podnož panoráme hradného komplexu,
 • zachovať zeleň hradného brala,
 • vytvoriť polyfunkčné štruktúry typických mestských priestorov formou radovej zástavby a blokovej zástavby, klásť dôraz na tvorbu verejných priestorov, námestí a trás prepájajúcich jednotlivé časti územia.
 • „strešnú krajinu – piatu fasádu“ – riešiť vo vzťahu k historickému jadru a nábrežiu Dunaja so zohľadnením jej vnímania z vyhliadkových bodov a trás z hradu a parlamentu,
 • riešiť promenádu ako reprezentačný peší ťah v zeleni a s drobnou architektúrou ... s rešpektovaním cyklistickej trasy,
 • riešiť optimálne väzby v historických peších ťahoch a vo väzbe na riešenie dopravy na nábreží,
 • v riešení komunikačného systému preveriť prinavrátenie komunikácií:
 • Vydrická s napojením na Židovskú,
 • Žižkova,
 • Floriánska,
 • overiť ... plošnú redukciu ramien Nového mosta,
 • riešiť statickú dopravu ... predovšetkým na pozemkoch navrhovanej zástavby,
 • navrhnúť cyklistické trasy a ich prepojenie na jestvujúce cyklomagistrály,
 • navrhnúť pešie trasy,
 • obnoviť pešie trasy v priestore hradného brala s maximálnym rešpektovaním prírodného prostredia,
 • rešpektovať prostredie mierkou, typom a výškou zástavby, zohľadniť terénne danosti lokality a tvorbu siluety mesta,
 • využiť princípy historickej parcelácie...,
 • navrhnúť funkčné využitie zachovaných pivničných priestorov...,
 • rešpektovať prostredie mierkou, typom a výškou zástavby...,
 • rešpektovať zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a uznesenie OÚ Bratislava I č. 1/1992: opatrenia pre MPR a pamiatkovú zónu Centrálnej mestskej oblasti,
 • rešpektovať zvýšené požiadavky na ochranu pamiatkových hodnôt s ich zapojením do urbanistickej štruktúry,
 • vykonať predstihový archeologický výskum,
 • rekonštrukcie objektov v riešenom území, ktoré je súčasťou MPR, riešiť v zmysle pamiatkového zákona,
 • požadované regulačné prvky,
 • väčšina požiadaviek na ochranu prírody a životného prostredia,
 • požiadavky z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásiem.

Slabé stránky

 • využiť polohový potenciál územia na umiestnenie riadiacich, správnych zariadení a zastupiteľských úradov ... a vybavenosti reprezentačného charakteru,
 • zohľadniť rozšírenie komunikácie Nábr. arm. gen. L. Svobodu na štvorprúdovú komunikáciu so zachovaním električkového telesa v jeho jestvujúcej trase a šírkovom usporiadaní,
 • koncepciu rozvoja územia založiť na vytvorení predpokladov na zástavbu územia z pohľadu súčasných urbanistických a architektonických názorov na výstavbu, pri rešpektovaní jestvujúcich kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt prostredia,
 • neuvažovať v riešení so zapustením nábrežnej komunikácie,
 • zástavbu pozdĺž Žižkovej pozvoľne gradovať od objektov kúrií smerom k vežiakom so zohľadnením terénnych daností...,
 • navrhnúť na odstránenie invázne nevhodné druhy stromov a krov.

Paradoxom je aj skutočnosť, že sa zástavba má prispôsobovať jestvujúcim trom činžiakom pri tuneli, ktoré už pravdepodobne prekonali dobu svojej životnosti a mohli by sa hoci aj asanovať, a nežiada sa jej dôsledné prispôsobenie skutočnosti, že ide o súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie. Inými slovami: tri nešťastne situované činžiaky či štvorprúdová komunikácia sú podľa autorov návrhu zadania dôležitejšie determinanty pre revitalizáciu Podhradia, ako jeho príslušnosť k MPR a historickému jadru mesta (HJ).

Príležitosti

Revitalizovať, resp. rozšíriť historické jadro mesta, ktoré predstavuje najobľúbenejšiu časť mesta podľa názoru trvalých obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Aspoň čiastočne sa rehabilitovať za krivdy spáchané na centre Bratislavy: či už asanáciami, alebo necitlivou novou výstavbou.

Zachovať a zhodnotiť jednu z najexponovanejších častí mesta v blízkosti jeho historického jadra a zároveň medzi Dunajom a Hradným vrchom.

Urobiť z tejto časti mesta zónu kľudu a prinavrátiť mu strateného genia loci.

Zúročiť silné stránky návrhu zadania ÚPZ a požiadavku aplikácie „súčasných názorov na výstavbu“ nahradiť požiadavkou v maximálnej možnej miere revitalizovať rozhodujúce architektonicko-urbanistické hodnoty pôvodného Podhradia. Žiadne z reálne predstaviteľných modernistických riešení (najmä po skúsenostiach s bratislavskou výstavbou ostatných desaťročí) nesľubuje nič iné, iba opakovanie doterajšieho katastrofického scenára.

Tvrdeniu, že cesta repliky je nemožná, odporujú nielen zahraničné skúsenosti, ale aj fakt, že v historickom jadre (dokonca aj bratislavskom) je táto cesta považovaná viac-menej za samozrejmosť (pozri dostavby na mieste asanovaných budov, napr. na Zámočníckej, Uršulínskej, Kapucínskej a i. uliciach).

Tejto požiadavke nahráva hneď niekoľko skutočností:

 • vyššie uvádzaná obľúbenosť HJ,
 • relatívne veľmi malý územný rozsah dochovaného HJ,
 • potreba rehabilitovať sa za krivdy spáchané na historickej Bratislave a zaceliť vzniknuté jazvy,
 • rastúci záujem o historické či aspoň historizujúce prostredie zo strany obyvateľov i návštevníkov Bratislavy,
 • výrazne väčšinová podpora obnovy Podhradia pred jeho predstavou ako modernistického novotvaru,
 • susedstvo rozhodujúcich fenoménov, determinujúcich mesto: Dunaj, Hradný vrch, silueta historického jadra mesta,
 • aktuálny právny stav, keď územie je naďalej súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.

Ohrozenia

Nevyužitie vyššie uvedených príležitostí. Podľa pesimistického scenára môže návrh priniesť „viac škody ako osohu“. Tým, že explicitne požaduje „riešiť územie v duchu súčasných názorov na výstavbu“ dokonca na realizáciu tohto pesimistického scenára priamo vytvára predpoklady.

Prispieva k tomu okrem skutočnosti, že návrh priam nabáda k „modernistickému“ stvárneniu priestoru namiesto toho, aby sa explicitne vyslovil za skutočnú revitalizáciu historických architektonicko-urbanistických hodnôt Podhradia, aj skutočnosť, že nepredpokladá a nepožaduje aplikáciu procedúry posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na predložené návrhy riešenia územia.

Návrhy:

Trvať na dodržaní požiadaviek, uvedených v kategórii „silné stránky“.

Prehodnotiť zámery a požiadavky uvedené v kategórii „slabé stránky“.

Využiť príležitosti.

Vyhnúť sa ohrozeniam.

Presadzovať riešenie Podhradia ako súčasti historického jadra mesta.

Trvať na požiadavke podrobiť návrhy konkrétnych riešení procedúre EIA.

Zakomponovať medzi požiadavky predpoklad skutočnej revitalizácie Podhradia tým, že sa mu prinavráti jeho historická architektonicko-urbanistická podoba a aspoň časť jeho pôvodnej atmosféry a genia loci.

Trvať na maximálnej transparentnosti, otvorenosti a demokratičnosti prijímania akýchkoľvek rozhodnutí o tomto mimoriadne hodnotnom a citlivom území.

Vyrovnať sa s vnútornými protirečeniami, obsiahnutými v návrhu zadania, napríklad:

 • konštatovaný fakt existencie MPR a deklarovaná snaha rešpektovať kultúrno-historické hodnoty územia a zároveň výzva riešiť územie v duchu súčasných názorov na výstavbu, ktoré sú, aspoň v prípade bratislavskej súčasnosti, jednostranne modernistické a „antikontextuálne“,
 • deklarovaná snaha nadviazať na zónu kľudu a pešiu zónu, ktorou je Staré mesto, posilniť promenádny charakter nábrežia a eliminovať rušivé civilizačné vplyvy – hluk, ramená Nového mosta a pod., a na druhej strane požiadavka na rozšírenie štvorprúdovej komunikácie na Nábr. arm. gen. L. Svobodu spolu s odmietnutím požiadavky na jej zapustenie,
 • zdôrazňovanie mimoriadnych hodnôt, citlivej polohy a mimoriadnej zodpovednosti voči súčasným a budúcim generáciám a zároveň vzdanie sa požiadavky posúdiť vplyvy navrhovaného riešenia prostredníctvom procedúry EIA

Záver

Vypracovanie Návrhu zadania ÚPZ Podhradie je možné považovať za pozitívum, aj keď k nemu malo dôjsť ešte pred odpredajom územia súkromnému investorovi. Škoda, že podobný proces neprebehol v prípade susednej zóny PKO – River Park. Aj kritériá a požiadavky, uplatnené v návrhu zadania ÚPZ Podhradie, by boli v prípade susednej zóny adekvátne.

Napriek tomu, že väčšina zámerov a požiadaviek, uvádzaných v návrhu zadania, je pozitívna, požiadavka založiť koncepciu rozvoja územia na predpoklade „zástavby územia z pohľadu súčasných urbanistických a architektonických názorov na výstavbu“ umožňuje, a doterajšie skúsenosti nabádajú k takýmto obavám, znetvorenie tohto vzácneho prostredia do podoby, ktorá bude ešte podstatne horšia ako súčasný neutešený stav. Doterajšie traumatizujúce skúsenosti s aplikáciou „súčasných názorov na výstavbu“ v Bratislave sú dôvodom k maximálnej skepse.

Preto sa prikláňame k požiadavkám, vysloveným iniciatívou Obnovme Podhradie, a to vrátiť toto územie v maximálnej možnej miere do podoby z takého časového horizontu, ktorú/ktoré historici, pamiatkari a krajinári označia za optimálnu/e.

doc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., predseda STUŽ/SR, 2. 4. 2004

 

Kľúčové slová: